سازمان از نگاه رسانه ها
10 تير 1397 16:1:54
خبرگزاري جمهوري اسلامي/ مدير طرح ميز خدمت سازمان اداري و استخدامي: استقرار ميز خدمت در دستگاههاي اجرايي موقتي است

به گزارش روز يكشنبه سازمان مديريت و برنامه ريزي خراسان رضوي، سيداحسان مليحي در نشست آموزشي نحوه اجراي دستورالعمل ميزخدمت در مشهد گفت: در اين راستا ايجاد زيرساختهاي دولت الكترونيك از جمله اقدامات مهم و اساسي است.
وي افزود: راه اندازي ميز خدمت براي ارائه خدمات الكترونيكي دستگاههاي اجرايي نيست و صرفا براي ارباب رجوعي كه به هر دليلي امكان استفاده از شبكه الكترونيكي را ندارند، جنبه اپراتوري دارد.
او تصريح كرد: ميز خدمت براي خدمات دستگاههاي دولتي به يكديگر و همچنين برخي فعاليتهاي آموزش، نظارت و ارزيابي، فعاليتهاي راهبردي، برنامه ريزي و درمان مصداق پيدا نمي كند.
ساختار اداري ميز خدمت در پي تصويب 'منشور حقوق شهروندي' در 28 اسفند 1395 و صدور بخشنامه مورخه يكم خرداد 1397 نهاد رياست جمهوري، راه اندازي شده است.
در اين چهارچوب دستگاههاي اجرايي مكلفند تنها از طريق ميز خدمات الكترونيكي درخواست هاي مراجعان را پذيرش و خدمات لازم را به آنها ارائه كنند.
تا قبل از مهيا شدن زيرساختهاي الكترونيكي، ميز خدمت به صورت حضوري در طبقه نخست يا در دسترس ترين مكان مراجعان هر دستگاهي مستقر مي شود تا ارباب رجوع را پذيرش كرده و حتي المقدور در همان مكان از طريق فرايندهاي تجميع شده در ميز خدمت درخواستهاي مراجعان پذيرش و خدمات لازم به آنها ارائه شود و ارائه خدمت به مردم در محلي غير از 'ميز خدمت' ممنوع بوده و نقض مقررات محسوب مي شود.
از ابتداي تيرماه امسال ميز خدمت در 70 دستگاه اداري خراسان رضوي راه اندازي شده است.


Powered by Tetis PORTAL