27 آبان 1399 14:58:33
بخشنامه به كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 2 قانون مديريت بحران به استثناي نيروهاي مسلح در خصوص اجراي طرح جامع مديريت هوشمند محدوديت‌ها متناسب با وضعيت و روند بيماري كوويد 19 در شهرهاي كشور به شماره 374899 مورخ 1399/08/27

Powered by Tetis PORTAL