تصويب نامه هاي هيئت وزيران مرتبط با سازمان
25 بهمن 1399 9:30:50
تصويبنامه هيأت وزيران به شماره 136159/ت 55289 ه به تاريخ 1399/11/25 در خصوص تصويب « آيين نامه نحوه فعاليت دستگاه هاي اجرايي در سامانه تداركات الكترونيكي دولت»

Powered by Tetis PORTAL