اعاده به خدمت
30 آذر 1398 11:21:30
9809970906010660 - ابطال نامه شماره 14787 مورخ 26؍4؍1396 سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور

 

« بسم الله الرحمن الرحيم »

 

هيأت تخصصي استخدامي ديوان  عدالت اداري

* شماره پــرونـــده :هـ ع؍ 9703251    

شماره دادنامه: 9809970906010660               تاريخ: 98/9/30                 

* شاكي :آقاي عادل خداياري

*طرف شكايت :سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور 

*موضوع شكايت و خواسته :ابطال نامه شماره 14787 مورخ 26؍4؍1396 سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور

* متن مقرره مورد شكايت :

برادر ارجمند جناب آقاي عليخاني مديركل محترم دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري آذربايجان شرقي

با سلام ؛بازگشت به نامه شماره 73956 تاريخ 25؍3؍96 در خصوص اعاده به كار ايثارگران در شهرداري هاي آن استان ، اعلام مي دارد همانگونه كه در نامه شماره 63613 تاريخ 17؍12؍95 اين دفتر اشاره گرديد ماده 103 قانون مديريت خدمات كشوري به كاركنان شهرداري ها تسري ندارد. بديهي است به استناد بند (چ) ماده 87 و بند (ز) ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه ، در صورتي كه جانبازان و فرزندان شهداء به صورت پيش از موعد يا عادي و بدون سنوات ارفاقي بازنشسته شده اند ، با رعايت شرط سني كمتر از 65 سال مي توانند جهت تكميل خدمت 35 سال به خدمت اعاده و با رعايت شرايط عمومي بازنشسته گردند. در اين صورت بادريافت پاداش پايان خدمـت در بازنشستگي اول ، پاداش مذكور مـربوط به آن سـنوات ، مجـدداً به اين افـراد تعلق نمي گيرد. همچـنين آزادگـاني كه به دليل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسـارت زودتر از خدمت سي سال بازنشسته شـده اند ، مي توانند براي يك بار و با رعايت شرط سني زير 65 سال با بازگشت به خدمت ، حسب مورد 30 يا 35 سال خدمت خود را تكميل كنند و سپس با لحاظ عين سوابق اسارت بازنشسته گردند. محمد حسن آبادي -مدير كل دفتر نوسازي ، تحول اداري و فناوري اطلاعات

*دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت :1- بر اساس نامه مورد شكايت ( در خصوص اعاده به خدمت ايثارگران و ادامه خدمت و استفاده از ساير مزاياي مندرج در بخش (16) قانون برنامه ششم توسعه ) اينگونه اعلام شده كه ماده (103) قانون مديريت خدمات كشوري به كاركنان شهرداري ها تسري ندارد و لذا استانداري آذربايجان شرقي از ارائه خدمات به كاركنان شهرداري ها از جمله استفاده از يك مقطع تحصيلي بالاتر و ادامه خدمت تا 35 سال خودداري كرده است.2- نامه مذكور برخلاف مواد و بندهاي بخش (16) قانون برنامه ششم توسعه صادر شده و موجبات تبعيض و بي عدالتي و تضييع حقوق كاركنان ايثارگر شهرداري ها را فراهم كرده است.3- مقنن با اصلاح بند (الف) ماده (103) قانون مديريت خدمات كشوري ، در تبصره آن مقرر نموده است : « ايثارگراني كه به موجب قوانين و مقررات مربوط از امتياز يك مقطع تحصيلي بالاتر برخوردارند نيز با داشتن مدرك كارشناسي ، مشمول حكم اين ماده مي باشند و مي توانند تا سي و پنج سال خدمت نمايند. »4- در نامه مذكور ، دستور اجراي بند (چ) و بند (ز) ماده (87) قانون برنامه ششم توسعه در مورد اعاده به خدمت جانبازان و فرزندان شهداء و آزادگان صادر شده ، ولي بند (ر) ماده (87) و جزء (6) بند (ث) ماده (88) قانون مذكور را از دامنه شمول قانون برنامه ششم خارج كرده و موجب تضييع حقوق كاركنان ايثارگر شهرداري ها شده است.

* در پاسخ به شكايت مذكور ، مديركل دفتر حقوقي و امور قراردادهاي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور به موجب لايحه شماره 25443 مورخ 19؍5؍1398 به طور خلاصه اعلام داشته : با توجه به اينكه بهره مندي از مفاد ماده (103) قانون مديريت خدمات كشوري براي ادامه خدمت كاركنان در مشاغل تخصصي با تحصيلات دانشگاهي كارشناسي ارشد و بالاتر تا 35 سال سابقه خدمت، مربوط به دستگاه هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري مي باشد ، لذا شهرداري ها بر اساس ماده (117) قانون مذكور ، از شمول اين قانون مستثني بوده و مفاد ماده مذكور به كاركنان شهرداري ها تسري ندارد.

* پرونده در جلسه مورخ 25؍9؍1398 هيأت تخصصي استخدامي مطرح گرديد و پس از رسيدگي به موضوع ، اعضاء هيأت به اتفاق نظر مفاد مقرره مورد شكايت را قابل ابطال ندانستند ، بنابراين به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي شود.

 

« رأي هيات تخصصي استخدامي »

با توجه به اينكه برابر ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 شهرداري ها از شمول آن قانون از جمله ماده 103 قانون مذكور مستثني شده اند . همچنين برابر بند چ ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه مصوب 1395 مقرر شده:« جانبازاني كه قبل از تصويب اين قانون به صورت پيش از موعد يا عادي و بدون سنوات ارفاقي بازنشسته شده‌اند با رعايت شرط سني كمتر از شصت و پنج سال مي‌توانند به خدمت اعاده و با تكميل خدمت سي و پنج ساله خود و با رعايت شرايط عمومي به بازنشستگي نائل آيند. تبصره ـ در صورت دريافت پاداش پايان خدمت در بازنشستگي اول، پاداش مذكور مربوط به آن سنوات، مجدداً به اين افراد تعلق نمي‌گيرد. » و بند ز ماده مذكور نيز مقرر داشته :« ز ـ آزادگاني كه به دليل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سي سال بازنشسته شده‌اند، مي‌توانند براي يك بار و با رعايت شرط سني زير شصت و پنج سال با بازگشت به خدمت، حسب مورد سي يا سي و پنج سال خدمت خود را تكميل كنند و سپس با لحاظ عين سوابق اسارت به بازنشستگي نائل آيند. » بنابراين از آنجائيكه در نامه مورد شكايت مقرره اي خلاف قوانين ذكر شده حكمي ندارد ، لذا مغاير با قانون و قابل ابطال تشخيص داده نمي شود و حكم به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري صادر و ظرف بيست روز پس از صدور، از سوي ده تن از قضات يا رئيس محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض مي باشد.

 

رضا فضل زرندي

رئيس هيات تخصصي استخدامي

 


Powered by Tetis PORTAL