21 فروردين 1400 13:50:24
9900200 - تقاضاي ابطال مصوبه غيرقانوني بر خلاف حقوق مكتسبه موكل به موجب مصوبه هشتادمين جلسه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي مورخ ۱/۹/۹۳

 

« بسم الله الرحمن الرحيم »

 

هيأت تخصصي فرهنگي ، آموزشي و پزشكي

تاريخ رأي: شنبه ۲۱ فروردين ۱۴۰۰

شماره دادنامه: ۹۹۰۰۲۰۰

* شـاكــي : آقاي محسن ميكلاني با وكالت آقاي حميدرضا جهانباني

* طرف شكايت : سازمان سنجش آموزش پزشكي- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

* مـوضـوع شكايت و خـواستـه : تقاضاي ابطال مصوبه غيرقانوني بر خلاف حقوق مكتسبه موكل به موجب مصوبه هشتادمين جلسه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي مورخ ۱/۹/۹۳ 

 

* شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان سنجش آموزش پزشكي- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به خواسته تقاضاي ابطال مصوبه غيرقانوني بر خلاف حقوق مكتسبه موكل به موجب مصوبه هشتادمين جلسه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي مورخ ۱/۹/۹۳ به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد :

موضوع۷: دستورالعمل اجرايي تحول در نظام پذيرش دستيار رشته هاي تخصصي باليني به شرح پيوست به تصويب رسيد. مقرر گرديد تغييرات در شيوه برگزاري و تصحيح و ارائه نتايج آزمون پذيرش دستيار به شرح ذيل از چهل و سومين دوره آزمون پذيرش دستيار رشته هاي تخصصي باليني اعمال گردد.

الف) نمره آزمون كتبي متمركز كشوري با در نظر گرفتن نمره تراز براي سوالات گروه بندي شده در پنج گروه (جراحي ماژور، داخلي، كودكان، جراحي مينور و ساير دروس) و توليد نمره تراز نهايي و اعمال ضريب به تراز هاي گروه بندي شده متناسب با رشته هاي انتخابي و محاسبه نمره آزمون متمركز با ۸۵ درصد تاثير براي محاسبه نمره كل منظور گردد.

ب) نمره پيش كارورزي استاندارد شده ترازبندي شده داوطلبان با ۱۰ درصد تاثير براي محاسبه نمره كل منظور گردد.

ج) معدل كل دوره آموزش پزشكي عمومي ( تا شروع دوره كارورزي) استاندار شده و ترازبندي شده با ۵ درصد تاثير در محاسبه نمره كل منظور شود.

د) تعداد رشته هاي انتخابي داوطلبان به پنج رشته در چهل و سومين دوره پذيرش دستيار تخصصي باليني و به سه رشته در چهل و چهارمين دوره پذيرش دستيار تخصصي باليني به بعد كاهش يابد.

(محتواي دروس و نحوه توزيه و تعداد سوالات گروه بندي توسط كارگروه مربوطه تعيين و پس از تصويب در كميسيون دايمي معين قابل اجراست.)

*دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت :

۱- مطابق هشتادمين مصوبه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي مورخ ۱/۹/۹۳ مقرر گرديده به سوابق تحصيلي شركت كنندگان و پذيرفته شدگان در نتيجه آزمون دستياري لحاظ گردد كه اين امر در حقوق مكتسبه موكل موثر بوده و ليكن مصوبه مورد نظر ابطال شده و مصوبه مورد شكايت جايگزين آن شده است كه متأسفانه به اطلاع عموم از جمله موكل نرسيده است.

۲- با تصويب مصوبه مورد اعتراض، رتبه شاكي تنزل پيدا كرده است ضمن اين كه در هر دوره جهت معرفي مناطق محروم از سوي وزارت بهداشت در دفترچه آزمون اين مناطق اعلام مي گرديد وليكن در سال موصوف يعني ۱۳۹۵ اين مهم توسط وزارت بهداشت صورت نگرفته و چنين اعلام نمودند كه مناطق محروم جهت حضور افراد مشابه موكل از سوي معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي هر استان اعلام خواهد شد. اين امر در حالي است كه رتبه ۲۵۳ اعلام شده بر روي سايت به رتبه ۳۹۶ تنزل پيدا كرده و در انتخاب اولويت شاكي تاثير گذار بوده است.

* خلاصه مدافعات طرف شكايت:

۱- بر اساس قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مصوب ۶۷ تدوين و ارائه سياست ها، تعيين خط مشي ها و برنامه ريزي براي فعاليت هاي مربوط به تربيت نيروي انساني گروه پزشكي، تعيين رشته ها و مقطع تحصيلي مورد نياز و اجراي برنامه هاي تربيت نيروي انساني گروه پزشكي، تعيين رشته ها و مقاطع تحصيلي مورد نياز و اجراي برنامه هاي تربيت نيروي انساني گروه پزشكي از وظايف اين وزارتخانه است.

۲- برابر قانون تشكيل شوراي آموزش پزشكي و تخصصي رشته هاي پزشكي مصوب سال ۵۲ شوراي آموزش پزشكي و تخصصي، وظايف بررسي و تعيين احتياجات آموزشي رشته هاي پزشكي و تخصصي، ارزشيابي و تعيين محتواي برنامه ها و روش هاي كلي آموزش و ايجاد هماهنگي لازم، بررسي و تعيين احتياجات نيوري انساني لازم در كشور در رشته هاي پزشكي و علوم وابسته و تخصص هاي پزشكي، تعيين ضوابط جهت تربيت نيروي متخصص در دانشكده هاي پزشكي و بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه ها را از جهات زير عهده دار مي باشد:

الف- برنامه و روش هاي آموزشي- ب- بررسي و اظهار نظر درباره ضوابط مربوط به صلاحيت آموزشي موسسات پزشكي و تصويب صلاحيت آموزشي مذكور و نحوه وابستگي آنها به دانشگاه ها بر اساس ضوابط مقرر ج- تنظيم آيين نامه ها و مقررات اجرايي امتحانات تخصصي و همچنين بررسي نحوه اجراي ضوابط و برنامه ها لازم به توضيح است رياست شوراي مزبور بر عهده وزير بهداشت بوده و مصوبات شورا با امضاي ايشان ابلاغ مي گردد.

۳- با توجه به اختيارات فوق الذكر كه قانونگذار به شوراي آموزش پزشكي و تخصصي واگذار نموده است و نظر به اين كه آزمون پذيرش دستيار تخصصي از نوع آزمونهاي رقابتي مي باشد در هشتادمين نشست شوراي آموزش پزشكي و تخصصي مورخ ۱/۹/۹۳ دستورالعمل اجرايي تحول در نظام پذيرش دستيار رشته هاي تخصصي تصويب و برابر بندهاي ب و ج موضوع ۷ مصوبات نشست مذكور مي گردد، نمره پيش كارورزي استاندارد شده ترازبندي شده داوطلبان با ۱۰ درصد تاثير براي محاسبه نمره كل منظور گردد و معادل كل دوره آموزش پزشكي عمومي ( تا شروع دوره كارورزي) استاندارد شده و تراز بندي شده با ۵ درصد تاثير در محاسبه نمره كل منظور شود.

۴- در زمان اعلام كارنامه اوليه مطابق با موارد اعلام شده رتبه ها در هر ۵ زير گروه بر اساس اين نمرات و با اعمال سوابق تحصيلي آماد و بر روي سايت سنجش آموزش پزشكي اطلاع رساني شد. لكن نظر به اين كه پذيرش بر اساس تراز نمرات براي اولين بار در دوره چهل و سوم انجام مي گرفت و ترازبندي نمرات، عدم وجود افراد داراي شرايط يكسان در مرحله پذيرش را موجب مي گرديد لذا صحت و دقت در اعداد مورد تراز در آزمون رقابتي پذيرش دستيار تخصصي كه تفاوت صدك دوم در نمرات تراز شده نيز بر روند پذيرش دستياران تاثير به سزايي دارد، اهميت بيشتري مي يافت. از سوي ديگر، در بررسي هاي آماري و مطالعات انجام شده بر روي همبستگي مابين نمرات آزمون جامع پيش كارورزي و معدل دوره پزشكي عمومي ما قبل دوره پيش كارورزي با نمرات كسب شده توسط داوطلبان آزمون پذيرش دستيار تخصصي ادوار گذشته بيانگر همبستگي قابل توجه بين نمره آزمون پيش كارورزي با نمرات مكتسبه افراد در آزمون پذيرش دستيار بوده و بر اين اساس استفاده از تاثير مثبت آن بر آزمون به جز تقويت موضوعي نتيجه اي علمي ديگري نداشت. از طرفي عدم همبستگي ما بين معدل دوره پيش كارورزي با نمرات مكتسبه آزمون پذيرش دستيار تخصصي بيانگر وجود عوامل تاثير گذار ديگري غير از بنيه علمي متقاضيان بر روي آينده شغلي ايشان بوده كه استفاده از آن نيز نياز به بررسي هاي بيشتر و شناخت كامل عوامل داشته است.

۵- لازم به ذكر است دانشجويان در زمان انتخاب رشته و قبل از اعلام نهايي قبول شدگان مطلع بوده اند كه سوابق تحصيلي در نتيجه آزمون احتساب نمي گردد.

۶- در خصوص ادعاي شاكي مبني بر حقوق مكتسبه، اولا عدم احتساب سوابق تحصيلي در نتيجه آزمون قبل از انتخاب رشته و اعلام نتيجه نهايي آزمون به متقاضيان اطلاع رساني شده بود و اين اساس حقي ايجاد نشده بود تا به موجب تصميم بعدي از بين برود. ثانياً وفق نامه شماره ۴۵۴/۵۰۱/د مورخ ۱۶/۴/۹۹ مركز سنجش آموزش پزشكي در انتخاب رشته محل خود در اولين اولويت رشته راديولوژي دانشگاه تهران/ مناطق محروم را انتخاب كرده اند و در همان اولويت يك پذيرفته شده اند لذا حتي در صورت داشتن نمره بالاتر در همان اولويت اول پذيرفته مي شوند. ضمن اين كه با توجه به عدم احتساب سوابق تحصيلي در نتيجه آزمون اصلا مشخص نمي باشد در صورت اعمال اين سوابق در نتيجه آزمون تغييري ايجاد مي گرديد يا خير. براين اساس نيز باز حقي براي شاكي ايجاد نشده است تا با تصميم بعدي حق مزبور از ايشان گرفته شود.

 

* رأي هيأت تخصصي فرهنگي ، آموزشي و پزشكي :

در خصوص شكايت مطروحه به خواسته ابطال مصوبه هشتادمين جلسه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي به شرح مندرج در گزارش فوق از حيث مغايرت با حقوق مكتسبه نظر به اينكه به موجب قانون تشكيل شوراي آموزش پزشكي و تخصصي    رشته هاي پزشكي مصوب سال ۵۲ شوراي آموزش پزشكي و تخصصي، وظايف بررسي و تعيين احتياجات آموزشي رشته هاي پزشكي و تخصصي، ارزشيابي و تعيين محتواي برنامه ها و روش هاي كلي آموزش و ايجاد هماهنگي لازم، بررسي و تعيين احتياجات نيروي انساني لازم در كشور در رشته هاي پزشكي و علوم وابسته و تخصص هاي پزشكي، تعيين ضوابط جهت تربيت نيروي متخصص در دانشكده هاي پزشكي و بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه ها را عهده دار مي باشد و اقدام طرف شكايت در مصوبه هشتادمين جلسه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي در راستاي برقراري عدالت آموزشي بوده و اساساً حق مكتسبي براي شاكي و ساير داوطلبين با وضعيت مشابه ايجاد نشده تا با مصوبه مورد نظر تضييع گردد. لذا به تجويز بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۲ رأي به رد شكايت مطروحه صادر و اعلام مي گردد. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض مي باشد.

 

ذبيح اله واحدي

رئيس هيأت تخصصي فرهنگي ، آموزشي و پزشكي

ديوان عدالت اداري

 

 


Powered by Tetis PORTAL