اعاده به خدمت
30 مهر 1398 12:16:35
2325 - ابطال بندهاي «الف» و «ب» نامه شماره 152؍53011؍540-1؍3؍1396 معاون حقوقي و امور مجلس بنياد شهيد و امور ايثارگران​

 

« بسم الله الرحمن الرحيم »

 

شماره دادنامه: 2325

تاريخ دادنامه: 30؍7؍1398

شماره پرونده: 97؍3710

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شاكي: آقاي علي اكبر منتي پور

طرف شكايت: بنياد شهيد و امور ايثارگران 

موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي «الف» و «ب» نامه شماره 152؍53011؍540-1؍3؍1396 معاون حقوقي و امور مجلس بنياد شهيد و امور ايثارگران 

 

 گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بندهاي الف و ب نامه شماره 152؍53011؍540-1؍3؍1396 معاون حقوقي و امور مجلس بنياد شهيد و امور ايثارگران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته توضيحاتي ارائه كرده كه خلاصه آن به قرار زير است:

 " با التفات به نامه شماره 55؍11816-29؍6؍1387 اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران و به استناد قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت، با حدود 28 سال سابقه خدمت و با 2 سال و 2 ماه و 28 روز سنوات ارفاقي بازنشسته شده است. در حالي كه بند (چ) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه كه مقرر مي دارد جانبازاني كه قبل از تصويب اين قانون به صورت پيش از موعد يا عادي و بدون سنوات ارفاقي بازنشسته شده اند، با رعايت شرط سني كمتر از 65 سال، مي توانند به خدمت اعاده شوند و تا 35 سال خدمت نمايند ليكن در بند (الف) مورد اعتراض سنوات ارفاقي ناشي از محاسبه ايام حضور در جبهه لحاظ نشده و از اين جهت خلاف بند (چ) ماده 87 قانون برنامه ششم مي باشد. همچنين بند (ب) نامه مورد اعتراض به دلالت بند 5 اصل 43 و 40 قانون اساسي، بر خلاف قانون و عدالت تصويب شده است. " 

 متن مقرره مورد اعتراض به قرار زير است:

 " مديركل محترم اشتغال و كارآفريني

 سلام عليكم

 احتراماً بازگشت به نامه شماره 446؍540؍53011-9؍2؍1396 در خصوص «بند (چ) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه كه اشعار مي دارد: جانبازاني كه قبل از تصويب اين قانون به صورت پيش از موعد يا عادي و بدون سنوات ارفاقي بازنشسته شده اند با رعايت شرط سني كمتر از شصت و پنج سال مي توانند به خدمت اعاده و با تكميل خدمت سي و پنج ساله خود و با رعايت شرايط عمومي به بازنشستگي نائل آيند.» به آگاهي مي رساند: موضوع در جلسه كميسيون تدوين و تنقيح و مستندسازي قوانين و مقررات شوراي هماهنگي امور حقوقي بنياد طرح و پس از بررسي ابعاد حقوقي و جمع بندي موضوع به شرح زير اعلام مي شود:

 الف) جانبازاني كه به هر نحوي از سنوات ارفاقي ناشي از اجراي قانون نحوه بازنشستگي جانبازان، معلولين و شاغلين مشاغل سخت و زيان آور – مصوب 1367 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن و قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت –مصوب 1386 و سنوات ارفاقي ناشي از محاسبه ايام حضور در جبهه استفاده نموده اند مشمول اين بند نمي باشند.

 ب) جانبازاني كه به صورت عادي و طبيعي و قبل از رسيدن به 35 سال خدمت، بازنشسته گرديده اند مشمول اين بند مي باشند." 

 در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل امور حقوقي و معاضدت قضايي بنياد شهيد و امور ايثارگران به موجب لايحه شماره 838؍850؍5407-8؍2؍1398 توضيح داده است كه:

 " الف) بند (چ) ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه كه مورد استناد شاكي قرار گرفته تصريح نموده «جانبازاني كه قبل از تصويب اين قانون به صورت پيش از موعد يا عادي و بدون سنوات ارفاقي بازنشسته شده اند با رعايت شرط سني كمتر از شصت و پنج سال مي توانند به خدمت اعاده و با تكميل خدمت سي و پنج ساله خود و با رعايت شرايط عمومي به بازنشستگي نائل آيند.»

 ب) همان گونه كه بيان شد بر اساس نص صريح بند فوق شرط اصلي و اساسي جهت اعاده به كار جانبازان و آزادگان عدم استفاده آنها از سنوات ارفاقي در زمان بازنشستگي مي باشد.

 ج) شرط مذكور در بند (چ) ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه يعني عدم استفاده جانبازان از سنوات ارفاقي جهت اعاده به كار اين عزيزان، مطلق بوده و بدون هيچ گونه قيدي بيان شده است، بنابراين صرف استفاده جانبازان از سنوات ارفاقي به هر ميزان باعث خروج اين افراد از شمول قانون مذكور مي گردد.

 با عنايت به مراتب فوق بندهاي (الف) و (ب) نامه مورد اعتراض در مقام تبيين و توضيح قانون ( و نه تفسير آن) براي مجريان بر آمده و هيچ گونه مخالفتي با نص صريح قانون ندارد. "

 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 30؍7؍1398 با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.

 

رأي هيأت عمومي

به موجب بند (چ) ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1395 مقرر شده است: «جانبازاني كه قبل از تصويب اين قانون به صورت پيش از موعد يا عادي و بدون سنوات ارفاقي بازنشسته شده اند با رعايت شرط سني كمتر از شصت و پنج سـال مي توانند بـه خدمت اعـاده و با تكميل خدمت سي و پنج ساله خود و با رعايت شرايط عمومي به بازنشستگي نائل آيند.» مطابق اين قانون يكي از شروط اصلي اعاده به خدمت جانبازان، عدم استفاده از سنوات ارفاقي است، اعم از اينكه بازنشستگي فرد به صورت پيش از موعد يا عادي انجام شده باشد در قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان آور مصوب 1368، افزودن به سنوات خدمت كارمندان بدون انجام خدمت واقعي مابه ازاي آن در تمامي موارد از جمله مشاغل سخت و زيان آور تحت عنوان سنوات ارفاقي ياد شده است. بنا بر مراتب مقرره هاي مورد شكايت با قانون مغايرت ندارد و به همين جهت ابطال نشد.

 

مرتضي علي اشراقي

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

معاون قضايي ديوان عدالت اداري

 


Powered by Tetis PORTAL