مصوبات شوراي عالي اداري
1 ارديبهشت 1399 10:7:11
مصوبه شوراي عالي اداري در مورد اصلاح ساختار سازماني ، حذف واحدهاي موازي و سازماندهي مراكز و موسسات تحقيقات وابسته به وزارت جهاد كشاورزي به شماره 30822 مورخ 1399/2/1

Powered by Tetis PORTAL