تصويب نامه هاي هيئت وزيران مرتبط با سازمان
29 فروردين 1400 14:41:50
تصويبنامه هيأت وزيران به شماره 8013/ت 58708 ه به تاريخ 1400/01/29 در خصوص ضريب افزايش حقوق شاغلان و بازنشستگان و وظيفه بگيران و مشتركان صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح و ساير صندوق هاي بازنشستگي در سال ۱۴۰۰-و ضريب افزايش حقوق اعضاي هيات علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و قضات

Powered by Tetis PORTAL