اعاده به خدمت
6 شهريور 1397 11:21:52
1379 - وحدت رويه اعاده به خدمت ايثارگران

 

« بسم الله الرحمن الرحيم»

 

شماره دادنامه:1379

تاريخ دادنامه: 97/6/6

شماره پرونده: 97/1927

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

اعلام كننده تعارض: سازمان حفاظت اطلاعات سپاه

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري

 

 گردش كار: به موجب ماده 60 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران، در صورت درخواست جانبازان و آزادگاني كه پيش از تصويب اين قانون با دستگاه محل خدمت خود قطع همكاري نموده اند، امكان اعاده به خدمت ايشان ميسر مي باشد. حال با توجه به عبارت « قطع همكاري» شعب ديوان عدالت اداري برداشتهاي متفاوتي از آن دارند به اين نحو كه برخي شعب قطع همكاري را در استعفا و بازخريدي خدمت مي دانند و برخي ديگر بازنشستگي را نيز از مصاديق قطع همكاري قلمداد كرده اند.

  گردش كار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زير است:

  الف: شعبه 35 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 940980903500629 با موضوع دادخواست آقاي حميد افشارتفرشي زاده به طرفيت سازمان حفاظت اطلاعات سپاه و به خواسته اعاده به خدمت جانبازان در نيروهاي مسلح به موجب دادنامه شماره 9509970903500082-95/1/28 به شرح زير رأي صادر كرده است:  با توجه به مفاد ماده 60 از قانون جامع ايثارگران كه تصريحاً مقرر نموده « دستگاههاي موضوع ماده دوم اين قانون مكلفند حسب درخواست جانبازان و آزادگان كه قبل از تصويب اين قانون در خدمت دستگاه بوده و قطع همكاري نموده اند صرفاً براي يك بار نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمايند...» و با عنايت به اينكه خواهان جزء جانبازان دفاع مقدس بوده و رابطه استخدامي وي با  محل خدمتي به لحاظ بازنشستگي قطع گرديده است و ماده مذكور صرفاً به قطع همكاري اشاره نموده و مفاد تبصره ذيل آن توجهي به خواهان نداشته و به اعتقاد اين شعبه رابطه استخدامي كارمند به لحاظ اخراج، استعفاي بازنشستگي، بازخريدي و غيره بادستگاه خدمتي قطع مي گردد و در مانحن فيه اين امر به لحاظ بازنشستگي محقق گرديده لذا با عنايت به موارد معنونه حكم به اجابت خواسته با رعايت مقررات و ضوابط قانوني را صادر و اعلام مي دارد. رأي صادره در اجراي مفاد ماده 65 از قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي باشد.

  رأي مذكور به موجب رأي شماره 9509970955204443-95/11/18 شعبه 2 تجديدنظر ديوان عدالت اداري عيناً تاييد شده است.

  ب: شعبه 5 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 9409980900501934 با موضوع دادخواست آقاي حسن عين آبادي به طرفيت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي (سازمان حفاظت و اطلاعات) و به خواسته ابطال مصوبه كميسيون نيروي انساني حفاظت اطلاعات سپاه به موجب دادنامه شماره 9509970900500127 به شرح زير رأي صادر كرده است:

  نظر به اينكه مطابق بخش دوم از فصل چهارم ابلاغيه دبيرخانه هيأت مركزي گزينش سپاه بازگشت به خدمت جانبازان صرفاً مشمول جانبازان ... يا بازخريد شده مي گردد و با اين وصف چون شاكي با درخواست شخص خود بازنشسته شده است از شمول مقررات فوق خارج بوده و با لحاظ اينكه شاكي با اعطاي سنوات ارفاقي و با سي سال خدمت بازنشسته شده اجابت خواسته وي بر خلاف مقررات و ناموجه به نظر مي رسد. لذا شكايت  ايشان به نظر غيرقابل پذيرش بوده حكم به رد شكايت وي صادر مي گردد. رأي صادره ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري است.

  رأي مذكور به موجب رأي شماره 9609970955200402-96/1/16 شعبه 2 تجديدنظر ديوان عدالت اداري عيناً تاييد شده است.

     هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 97/6/6 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.

 

رأي هيأت عمومي

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانياً: مقنن در ماده 60 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مصوب سال 1391 مقرر كرده است كه دستگاههاي موضوع ماده 2 اين قانون مكلفند حسب درخواست جانبازان و آزادگاني كه قبل از تصويب اين قانون در خدمت دستگاه بوده و قطع همكاري نموده اند، صرفاً براي يك بار نسبت به اعاده خدمت آنان اقدام نمايند. افرادي كه به موجب رأي صادره از مراجع قضايي يا هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و يا ساير مراجع قانوني مربوط به دليل محكوميت از كار بركنار شده اند، مشمول اين ماده نخواهند بود. نظر به اينكه عبارت قطع همكاري مصرح در متن ماده قانوني مذكور اعم است از بازنشستگي، بازخريدي و استعفاء، بنابراين جانبازان و آزادگاني كه بازنشسته شده اند مشمول حكم ماده 60 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران  مي باشند و البته با توجه به اينكه در بندهاي (چ) و (ز) ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي جانبازان و آزادگان شرايطي پيش بيني شده است، شرايط مذكور نيز بايد مورد لحاظ قرار گيرد. از اين رو آراء صادر شده به وارد دانستن شكايت به شرح مندرج در گردش كار صحيح و موافق مقررات تشخيص شد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

 

مرتضي علي اشراقي

معاون قضايي ديوان عدالت اداري

 


Powered by Tetis PORTAL