سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها
5 بهمن 1399 14:20:24
خروجي فشرده شاخصهاي عمومي ارزيابي عملكرد (سطح استاني) سال 1399

خروجي فشرده شاخصهاي عمومي ارزيابي عملكرد (سطح استاني) سال 1399 بر روي سايت امور بارگزاري شد.

 خروجي فشرده شاخصهاي عمومي ارزيابي عملكرد سطح استاني 1399 .zip


Powered by Tetis PORTAL