22 دي 1399 18:5:53
بخشنامه در خصوص دستورالعمل درج شناسه ملي سند (شمس) در كليه مكاتبات دستگاه هاي اجرايي به شماره 385022 مورخ1399/10/22

Powered by Tetis PORTAL