اخبار و رويدادها
24 فروردين 1400 17:28:8
بخشنامۀ جشنوارۀ شهيد رجايي سال 1400 ابلاغ شد/ نتايج ارزيابي‌ عملكرد دستگاه‌ها به اطلاع عموم مي‌رسد
بخشنامۀ جشنوارۀ شهيد رجايي سال 1400 (بر اساس ارزيابي عملكرد سال 1399) به كليۀ دستگاه‌هاي اجرايي، استانداري‌ها و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها از سوي رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور ابلاغ شد.

به گزارش روابط‌عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور، دكتر علاالدين رفيع‌زاده، معاون نوسازي اداري سازمان اداري و استخدامي كشور با اشاره به اين بخشنامه گفت: ارزيابي عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي در دو بعد شاخص­هاي عمومي و اختصاصي به صورت سالانه انجام و بر اساس بخشنامه ابلاغي از دستگاه­هاي برتر در هفته دولت قدرداني مي‌شود.

وي ادامه داد: شاخص‌هاي عمومي برگرفته از برنامه‌هاي اصلاح نظام اداري - دوره دوم و سياست‌هاي كلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري است كه در قالب تفاهم‌نامه مشترك، قبلاً به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شده است.

دكتر رفيعزاده در خصوص محورهاي اصلي ارزيابي در بعد شاخص‌هاي عمومي بيان كرد: عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي درمحورهاي اصلاح ساختار سازماني، توسعه دولت الكترونيك، مديريت سرمايه انساني، مديريت بهرهوري نظام اداري، توسعه فرهنگ سازماني، ارتقاي سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم در نظام اداري و نظارت و ارزيابي مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد.

وي ادامه داد: شاخص‌هاي اختصاصي ارزيابي عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي با درنظرگرفتن اسناد بالادستي، از منابع مختلف همچون قانون برنامه توسعه، قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي، وظايف، مأموريت‌ها و اهداف تخصصي هر دستگاه تدوين و ابلاغ شده است.

معاون نوسازي اداري سازمان اداري و استخدامي كشور در اشاره به فرآيند ارزيابي عملكرد دستگاه‌ها خاطرنشان كرد: گزارش خودارزيابي دستگاه‌هاي اجرايي در بعد شاخص‌هاي عمومي از طريق سامانۀ جامع مديريت عملكرد دولت به سازمان اداري و استخدامي كشور ارسال شده و ارزيابي آن‌ها از هفتۀ جاري آغاز شده و تا پايان ارديبهشت‌ماه به اتمام خواهد رسيد.

وي پايان ارديبهشت ماه سال ۱۴۰۰ را آخرين مهلت ارسال گزارش خودارزيابي دستگاه‌ها در بعد شاخص‌هاي اختصاصي دانست و در خصوص تفاوت تاريخ‌هاي دريافت گزارش‌هاي خودارزيابي دستگاه‌ها در ابعاد شاخص‌هاي عمومي و اختصاصي توضيح داد: از آن‌جا كه سال جاري سال پاياني اجراي برنامه جامع اصلاح نظام اداري دوره دوم (۱۳۹۹-۱۳۹۷) است، مقرر است عملكرد تجميعي (سه ساله) دستگاه‌هاي اجرايي در اجراي برنامه جامع اصلاح نظام اداري در قالب شاخص هاي عمومي مورد ارزيابي قرار گرفته و گزارشات آن تا قبل از پايان دولت دوازدهم منتشر شود.

دكتر رفيع‌زاده گفت: بخشنامۀ جشنواره شهيد رجايي در سه سطح ملي، دستگاهي و استاني تدوين و ابلاغ شده است. دبيرخانۀ سطح ملي جشنواره شهيد رجايي در سازمان اداري و استخدامي كشور مستقر بوده و وظيفۀ ارزيابي وزارت­خانه‌ها و سازمان­هاي وابسته به آن‌ها را بر عهده خواهد داشت. راهبري سطح دستگاهي، ارزيابي ستاد و سازمان­هاي زيرمجموعۀ دستگاه‌ نيز بر عهدۀ دفاتر مديريت عملكرد دستگاه­ها است.

وي همچنين با اشاره ارزيابي عملكرد واحدهاي استاني دستگاه‌هاي اجرايي به نقش سازمان مديريت و برنامهريزي استان‌ها به‌عنوان دبيرخانۀ سطح استاني تأكيد كرد: ارزيابي عملكرد واحدهاي استاني توسط سازمان مديريت و برنامهريزي استان‌ها با در نظر گرفتن شاخص‌هاي عمومي و اختصاصي ابلاغي انجام خواهد گرفت.

دكتر رفيع‌زاده ضمن اشاره به سال پاياني دولت دوازدهم و همچنين برنامه جامع اصلاح نظام اداري دوره دوم تصريح كرد: موضوع ارزيابي عملكرد دستگاه‌ها به‌ويژه در بعد نحوه اجراي برنامه‌هاي اصلاح نظام اداري با توجه به سال پاياني برنامه دولت مهم است؛ چرا كه هم عملكرد سه‌ساله دستگاه‌هاي اجرايي و ميزان موفقيت آن‌ها در اجراي برنامه‌هاي اصلاح نظام اداري را مشخص مي‌كند و هم نتايج تحليلي اين ارزيابي مي‌تواند نقاط قوت و ضعف برنامه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي را مشخص كند تا مبنايي براي تدوين برنامه جديد اصلاح نظام اداري در دولت آينده باشد.

معاون نوسازي اداري سازمان اداري و استخدامي كشور با بيان اينكه سازمان اداري و استخدامي كشور از دورۀ ارزيابي سال 1397 در راستاي شفاف‌سازي و آﮔـﺎﻫﻲبخشي نسبت به حقوق و تكاليف متقابل مردم و نظام اداري گزارش عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي را منتشر كرده است، تأكيد كرد: اين اقدام با هدف دسترسي آسان و ضابطه‌مند مردم به اطلاعات صحيح در خصوص عملكرد دولت و به منظور افزايش اعتماد عمومي و در اجراي تكاليف قانوني سازمان اداري و استخدامي كشور در چهارچوب اسناد بالادستي موجود همچون بند 18 سياست‌هاي كلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري، قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، ماده (30) منشور حقوق شهروندي و اولويت‌هاي تخصصي ابلاغي رئيس‌جمهوري در حكم رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور انجام شده است.

وي ادامه داد: به همين منظور در بهمن ماه سال گذشته «سامانه نتايج ارزيابي عملكرد دولت» مشتمل بر شاخص­هاي ارزيابي اختصاصي و اهداف و عملكرد سال 1398 وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي تابعه آن‌ها و نيز گزارشات عملكرد ارائه‌شده از سوي دستگاه­هاي ارزيابي‌شده به تفكيك شاخص­هاي ارزيابي، در پورتال سازمان اداري و استخدامي كشور بارگذاري شده و در دسترس عموم قرار گرفته است.

دكتر رفيع‌زاده در پايان از كليه صاحب‌نظران، انديشمندان، خبرگان، نخبگان و علاقه‌مندان حوزۀ شفافيت و مديريت عملكرد تقاضا كرد ضمن مطالعۀ شاخص‌ها، اهداف، عملكرد و بررسي مستندات اعلامي از سوي دستگاه‌هاي اجرايي در سامانه مذكور به آدرس https://performance.aro.gov.ir  اين سازمان را از نظرات ارزشمند خود بهره‌مند كنند.


Powered by Tetis PORTAL