خدمات الكترونيك

آنچه در لينك زير مشاهده مي نمائيد چكيده اي از مجموعه مطالب ارائه شده در شماره نهم دوره جديد

فصلنامه تحول اداري است. براي دريافت و مطالعه كامل مطالب ارائه شده در اين شماره مي توانيد

از آدرسhttps://aro.gov.ir  مشترك فصلنامه تحول اداري شويد. 


                                     

                            

 

                       سنجش آمادگي استقرار مديريت دانش شركت توزيع نيروي برق استان قزوين

                       نقش آموزش نيروي انساني در رفاه اجتماعي كشورهاي عضو اوپك

                       تصميم گيري در شرايط بحران جهاني كوويد 19 گذار از فاز شناخت به اقدام جمعي

                       بررسي عوامل موثر بر تفويض اختيار مديران 

                             

 

                        جايگاه امور حقوقي و مجلس سازمان در نظام اداري كشور

                         كرونا و دوركاري

                         گزارش شاخص جهاني بازنشستگي مرسر (2019 )

                             

 

                          تجارب جهاني مديريت بحران

                              

 

                         اصطلاحات تخصصي

                          معرفي كتاب

                              

                                


Powered by Tetis PORTAL