خدمات الكترونيك

ساختار و تشكيلات سازماني
1399/12/179909970906011510 - ابطال بند ۴ رديف ۷ شرح وظايف پست سازماني رييس اداره روابط كار مصوب 92/3/18
1399/11/211771 - ابطال قسمت اول جزء ۵ رديف ۱۱ بخش يازدهم بخشنامه شماره ۹۶۱۵؍۹۶؍۱۰۰۰-۵؍۹؍۱۳۹۶ سازمان تامين اجتماعي در خصوص نحوه دريافت اعتراض جهت طرح پرونده در هيأت هاي تجديدنظر تشخيص مطالبات
1399/11/59909970906011343 - ابطال بخشنامه شماره ۵۹۳۷۲ – ۶؍۱۱؍۹۸ سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور و ابطال فرم قرار داد مدت معين مسئول امور مالي؍ فني تمام وقت (مشترك)
1399/10/301671 - ابطال تبصره (۳) ماده (۳) آيين‌نامه‌ استخدامي اعضاي غير هيأت علمي پژوهشگاه مواد و انرژي
1399/10/231511.2 - وحدت رويه عدم توجه دعوي كاركنان شركت هاي مستقل تابعه وزارت نيرو به طرفيت آن وزارتخانه
1399/10/229909970906011306 - ابطال ماده ۱۱ و بندهاي ذيل آن از دستورالعمل شماره ۱۴۱۴۹۸ – ۵؍۸؍۹۷ وزير كشور
1399/8/20970 - وحدت رويه شمول​قانون كار​بر دعاوي بين شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران و پرسنل شاغل در آن
1399/8/79909970906011095 - ۱- ابطال كل تصويب نامه شماره ۷۶۲۹۴؍ت۳۶۰۹۵هـ - ۱۰؍۴؍۸۸ و ۲- ابطال عبارت​فهرست مناطق كمتر توسعه يافته براي پرداخت فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته موضوع بند (۱) تصويب نامه شماره ۷۶۲۹۴؍ت۳۶۰۹۵ هـ مورخ ۱۰؍۴؍۱۳۸۸ از تصويب نامه شماره ۲۴۳۸۵؍ت۵۶۱۶۵ هـ - ۱؍۳؍۹۸ هيأت وزيران
1399/8/79909970906011091 - ابطال بند ۳ مكاتبه شماره ۷۲۷؍۴۲؍۸۰؍۹۶ مورخ ۸؍۵؍۹۶ دفتر امور شهري و شوراهاي اسلامي استانداري گيلان​
1399/7/8853.4 - ابطال آيين نامه استخدامي كاركنان شهرداري هاي كشور موضوع تصويب نامه شماره ۶۴۰۱۸؍ت۲۵۳۴۲-۱۴؍۱۲؍۱۳۸۱ هيأت وزيران
1398/4/319809970906010142 - ابطال نامه شماره 1489063 مورخ 96/8/10 سازمان اداري و استخدامي كشور
1396/12/23380 - ابطال مصوبه مركز امور مشاوران حقوقي جهت برگزاري آزمون وكالت سال 1396
1396/10/51003 - ابطال مصوبه شماره 2421/91/م/ت39721هـ-92/2/3 هيأت وزيران
1396/6/28602 - ابطال مصوبه شماره 48893/206-1394/4/6 شوراي عالي اداري


Powered by Tetis PORTAL