شناسنامه خدمات
شناسه خدمتعنوان خدمت
 • 10011772000نظارت، پايش و تجميع اطلاعات كاركنان دولت    
 • 10011773000بررسي و تاييد سند برنامه نيروي انساني دستگاه هاي اجرايي 
 • 10011775000     بررسي و تحليل ساختار دستگاه هاي اجرايي
 • 10011777000ارائه ارزيابي هاي راهبردي كشور 
 • 10031778000پاسخ به استعلامات دستگاههاي اجرايي و نظارتي
 • 10031779000صدور مجوز و تاييد صلاحيت مشاوران خدمات مديريت 
 • 10011783000    راهبرد اصلاح فرايندهاي دستگاه هاي اجرايي 
 • 10011784000راهبري فضاها و ساختمان هاي اداري  
 • 10011785000    تدوين ضوابط مديريتي حوزه دولت الكترونيك  
 • 10011786000راهبري ميز خدمت  
 • 10031790000راهبري امور بازنشستگي، ايثارگري و رفاهي كاركنان دولت 
 • 10011791000رسيدگي به شكايات مردمي از دستگاههاي اجرايي 
 • 10011792000     نظارت بر حقوق شهروندي در نظام اداري
 • 10011793000     راهبري فرهنگ سازماني در دستگاه هاي اجرايي
 • 10011794000     راهبري شوراي توسعه مديريت دستگاه هاي اجرايي      
 • 10011795000     تدوين و ابلاغ مقررات مرتبط با نظام اداري و استخدامي كشور


 • Powered by Tetis PORTAL