خدمات الكترونيك

تخلفات اداري
1399/12/191961 - ابطال بند (د) ماده ۳ دستورالعمل موضوع ماده ۵ آيين نامه اجرايي ماده ۴۶ قانون مديريت خدمات كشوري موضوع بخشنامه شماره ۱۴۴۱۸۹-۲۸؍۳؍۱۳۹۷ سازمان اداري و استخدامي كشور
1399/11/181757 - ​ابطال بند ۳ ماده ۱۳ تصويب نامه شماره ۱۱۲۷۱۲۸۰ مورخ ۲۸؍۱۲؍۱۳۹۵ شوراي عالي اداري​
1399/10/231508 - وحدت رويه مرجع صالح براي رسيدگي به تخلفات كارمندان مبني بر اخذ رشوه
1399/8/209909970906011138 - ​ابطال بخشنامه شماره ۱۰۳۳۶؍۹۳؍۲۰۰ مورخ ۳۰؍۷؍۹۳ معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور​
1399/8/79909970906011091 - ابطال بند ۳ مكاتبه شماره ۷۲۷؍۴۲؍۸۰؍۹۶ مورخ ۸؍۵؍۹۶ دفتر امور شهري و شوراهاي اسلامي استانداري گيلان​
1399/7/29939 - ابطال مصوبه شماره ۶۵۸۸۹۵-۱۴؍۱۱؍۱۳۹۸ هيأت عالي نظارت بر هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري
1398/11/293332 - ابطال بند 1-1 صورتجلسه شماره 43-20؍5؍1395 و اصلاحيه مورخ 3؍5؍1396 شوراي اسلامي شهر شاهرود
1398/11/293328 - ابطال مواد 2 و 8 بخشنامه شماره 100؍50؍21388؍94-8؍4؍1394 و فراز پاياني ماده 10 بخشنامه شماره 100؍50؍14380؍98-18؍2؍1398 وزير نيرو
1398/8/212431 - ابطال قسمتي از تصويب نامه شماره 134821؍ت50980هـ - 16؍10؍1394 هيأت وزيران​
1398/8/142361 - اعمال ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره 1321 و 1320-9؍8؍1396 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري​
1398/6/261311 - ابطال بخشنامه شماره 1؍2397-30؍11؍1396 رئيس كل دادگستري استان فارس ​
1398/6/51055 - ابطال تبصره 2 ماده 4 آيين نامه استخدامي اعضاي غير هيأت علمي دانشگاه تبريز​
1398/5/8908 - ابطال بخشنامه شماره 1512844-22؍8؍1396 سازمان اداري و استخدامي كشور
1397/10/181934 - ابطال بخشنامه شماره 1585864- 2؍10؍1396 سازمان اداري و استخدامي كشور
1397/10/119709970906010327 - ابطال بخشنامه شماره 1512844 مورخ 96/8/22 سازمان اداري و استخدامي كشور​
1397/10/119709970906010328 - ابطال تصميم شماره 829-96/8/3 هيأت عالي نظارت بر هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري موضوع نامه شماره : 1475361 – 96/8/6 در خصوص نحوه پاسخگويي به درخواست هاي سازمان بازرسي كل كشور
1397/8/309709970906010287 - ابطال بخشنامه شماره 1376273-96/6/11 دبير هيأت عالي نظارت سازمان اداري و استخدامي كشور​
1396/12/27368 - ابطال مصوبه شماره 248 – 78/10/1 هيأت عالي نظارت معاونت توسعه رياست جمهوري
1396/8/23808 - ابطال بخشنامه شماره 21509/90-1390/2/10 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور


Powered by Tetis PORTAL