خدمات الكترونيك

صندوق بازنشستگي
1399/10/231510 - وحدت رويه نحوه محاسبه مابه التفاوت حق بيمه كارمنداني كه در طول سال ۱۳۹۳ درخواست انتقال حق بيمه خود را به دستگاه متبوع خويش ارائه داده اند
1399/9/291176 - ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۴۱۶۲؍د؍۲۲۰-۲۳؍۶؍۱۳۹۴ سازمان بازنشستگي كشوري
1399/9/291170 - وحدت رويه اصلاح صندوق بيمه اي از صندوق بازنشستگي كشوري به تأمين اجتماعي
1399/6/4747 - وحدت رويه احتساب سوابق خدمت دولتي تمام وقت
1399/3/13393 - ابطال نـامه هاي شمـاره 333752-7؍7؍1397 رئيس امـور مـديريت مشاغل و نظام هاي پرداخت سازمان اداري و استخدامي و 326537-19؍7؍1398 معاون سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي كشور
1399/2/23320.322 - وحدت رويه عدم برقراري و پرداخت حقوق و مزاياي مدارك غير رسمي در احكام كارگزيني و حقوق بازنشستگي
1399/2/159909970906010021.22 - ابطال بند 1-2-7 بخشنامه تنقيح و تلخيص دستورالعمل هاي حوزه بازنشستگي شماره 13196/97/1000​ مورخ 97/11/30 سازمان تامين اجتماعي
1398/10/242978 - ابطال تبصره ماده 2 « آيين نامه اجرايي بند (ج) تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 كل كشور» موضوع تصويب نامه شماره 12154؍ت55257هـ-16؍2؍1397 هيأت وزيران
1398/9/122670 - ابطال نامه شماره 2030؍14-16؍3؍1394 معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند
1398/8/142360 - ابطال بندهاي «الف» و «ج» بخشنامه شماره 17345؍ص؍1366-23؍11؍1390 صندوق بازنشستگي كشوري و ابطال تصميم جلسه مورخ 1؍11؍1390 شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني ناظر بر آن
1398/6/59809970906010251 - ابطال بخشنامه شماره 55؍87167؍18 مورخ 8؍9؍1396
1398/5/221025 - ابطال اساسنامه صندوقهاي بازنشستگي، پس انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت مصوب 25؍9؍1393 صنعت نفت
1398/5/149809970906010196 - ابطال بند هاي 1 و 4 قرارداد انتقال كسور بازنشستگي موضوع بند 7 بخشنامه تلخيص شده شماره 15 امور فني بيمه شدگان
1398/5/89809970906010190 - ابطال مصوبه هاي هيأت وزيران به شماره هاي 121606/ت 48312 هـ - 92/07/01 ، 80954/ت 50378 هـ - 93/07/17 و ابطال بخشنامه 4461/د/220 مورخ 95/04/28 معاونت فني صندوق بازنشستگي كشوري
1398/2/2431.2 - ابطال ماده 2 آيين نامه اجرايي قانون اصلاح نحوه بازنشستگي جانبازان مصوب 10؍2؍1385 هيأت وزيران و بند «ب» بخشنامه شماره 2؍45 حوزه فني و درآمد سازمان تامين اجتماعي در خصوص نحوه محاسبه مستمري بازنشستگي جانبازان و آزادگان
1396/12/151264 - وحدت رويه هزينه جابجايي صندوق بازنشستگي
1396/6/29128 - ابطال بند الف ماده يك و تبصره ماده 4 دستورالعمل بند « ز » تبصره 15 ماده واحده قانون بودجه سال 93 كل كشور
1396/6/29127 - ابطال تبصره 6 تصويب نامه شماره 80954/ت 50387هـ -93/7/17 ابطال قسمت ج ماده يك دستور العمل بند ( ز ) تبصره 15 قانون بودجه سال 93
1396/6/29126 - ابطال ماده 9 آئين نامه تبصره 3 ماده واحده قانون نقل وانتقال حق بيمه يا بازنشستگي


Powered by Tetis PORTAL