خدمات الكترونيك

تآمين اجتماعي
1399/10/189909970906011357 - ابطال بند ۴ جزء (د) دستوراداري شماره ۱۸۲۱/۹۱/۲۰۰ مورخ 91/7/4 سازمان تامين اجتماعي موضوع حق بيمه مدت خدمت وظيفه كاركنان​
1399/9/181064.82 - وحدت رويه بازنشستگي پيش از موعد به واسطه اشتغال در مشاغل سخت و زيان آور كاركنان سازمان تامين اجتماعي
1399/8/59909970906010898 - ابطال بند ۲-۱۴ بخشنامه شماره ۱۳۱۹۶/۹۷/۱۰۰۰ مورخ 97/11/30 سازمان تامين اجتماعي
1399/7/8849 - وحدت رويه حذف سوابق بيمه شده متوفي توسط سازمان تامين اجتماعي بعد از گذشت 6 ماده
1399/5/28773.782 - وحدت رويه اعمال و برقراري مزاياي اشتغال در مشاغل سخت و زيان آور و حكم به عدم عطف به ماسبق شدن مفاد قانون استفساريه نسبت به بازنشستگان پيش از قانون استفساريه
1399/5/28773.782 - وحدت رويه اعمال و برقراري مزاياي اشتغال در مشاغل سخت و زيان آور
1399/5/149909970906010775 - ابطال بخشنامه معاون اول رئيس جمهور شماره 4699 – 74/4/18 و اجراي قانون كار
1399/5/149909970906010770 - ابطال مواد 62 و 64 بخشنامه شماره 20 امور فني بيمه شدگان ( موضوع بيمه بيكاري ) با شماره ثبت 1250/95/1000 مورخ 95/11/27 از تاريخ تصويب
1399/4/219909970906010703 - ابطال دستور اداري شماره 3608/97/7100 مورخ 97/6/10 مديركل دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تامين اجتماعي
1399/4/17554 - وحدت رويه بررسي مشاغل سخت و زيان آور در كارگاه هاي تعطيل شده
1399/4/159909970906010645 - ابطال بند4 ذيل قسمت ساير موارد ماده 7 دستور اداري شيوه نامه ارزيابي و انتصاب مديران سازمان تامين اجتماعي به شماره 867/95/1000 مورخ 95/2/5 و اعمال ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به جهت صدور دادنامه هاي 808 – 96/8/27 و 314 – 97/2/18 هيأت عمومي ديوان و نيز خارج از صلاحيت مرجع وضع شيوه نامه مي باشد.
1399/2/159909970906010021.22 - ابطال بند 1-2-7 بخشنامه تنقيح و تلخيص دستورالعمل هاي حوزه بازنشستگي شماره 13196/97/1000​ مورخ 97/11/30 سازمان تامين اجتماعي
1398/12/129809970906012050 - ابطال بندهاي 16، 28، 29 و 66 بخشنامه شماره 20 امور فني بيمه شدگان مورخ95/11/27
1398/12/79809970906011064 - ابطال بند «ج» بخشنامه شماره 1/65 مستمري­هاي سازمان تامين اجتماعي مصوب93/2/29
1398/12/79809970906011070.71 - ابطال بند 29 بخشنامه شماره 4221/94/1000 مورخ 94/4/29 مشترك فني و درآمد سازمان تامين اجتماعي
1398/11/293330 - وحدت رويه الزام سازمان تأمين اجتماعي به پرداخت پاداش و حق سنوات خدمتي
1398/11/153160.61 - ابطال بخشنامه شماره 56234؍500؍530-16؍11؍1397 بنياد شهيد و امور ايثارگران
1398/9/119809970906010581 - ابطال مصوبه هيات امناء صندوق سازمان تامين اجتماعي مبني بر پيشنهاد آقاي مصطفي سالاري به عنوان مديرعامل سازمان تامين اجتماعي و همچنين ابطال حكم انتصاب وي به اين سمت توسط وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي از زمان صدور مصوبه و حكم انتصاب و طرح خارج از نوبت شكايت در هيات عمومي ديوان عدالت اداري
1398/9/69809970906010578.79 - ​ابطال بند 4 بخشنامه شماره 4453؍92؍5010 – 4؍12؍92 و تذكر بند 1 بخشنامه شماره 183؍94؍5010؍ - 26؍5؍94 سازمان
1398/8/142360 - ابطال بندهاي «الف» و «ج» بخشنامه شماره 17345؍ص؍1366-23؍11؍1390 صندوق بازنشستگي كشوري و ابطال تصميم جلسه مورخ 1؍11؍1390 شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني ناظر بر آن
1398/7/309809970906010500 - اعتراض و نقض مصوبه شماره 3908؍96؍1100 مورخ 30؍10؍1396 هيأت مديره سازمان تأمين اجتماعي تهران مندرج در نامه شماره 4253؍96؍2041 مورخ 15؍11؍1396 مدير كل بودجه و تشكيلات سازمان تامين اجتماعي
1398/5/221058.61 - وحدت رويه عدم برخورداري از مزاياي قانون جذب و نقاط محرم و جنگي و .. كاركنان تامين اجتماعي
1398/5/149809970906010198 - ابطال (لغو) عبارت ( با ارائه درخواست كتبي ) رديف 5 بند (ب) بخشنامه 58 مستمريهاي سازمان تأمين اجتماعي
1398/5/149809970906010196 - ابطال بند هاي 1 و 4 قرارداد انتقال كسور بازنشستگي موضوع بند 7 بخشنامه تلخيص شده شماره 15 امور فني بيمه شدگان
1398/5/8911 - وحدت رويه اعمال رتبه در فرمول محاسباتي حق اشعه به عنوان يكي از بندهاي حقوقي سازمان تامين اجتماعي و پرداخت مابه التفاوت آن
1398/5/8907 - ابطال بخشنامه شماره 71980-1؍7؍1396 معاون توسعه مديريت و منابع شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران وابسته به وزارت راه و شهرسازي
1398/5/89809970906010189 - ابطال بند (ج) بخشنامه شماره 5/49 سازمان تأمين اجتماعي
1398/5/899809970906010186 - درخواست ابطال بندهاي يك ، دو و چهار بخشنامه شماره 677 فني سازمان طرف شكايت
1398/4/299809970906010129 - ابطال بخشنامه شماره 210/19419 مورخ 96/4/27 رئيس مركز نوسازي و توسعه منابع انساني وزارت راه و شهرسازي
1398/3/21564 - وحدت رويه مسئوليت كارفرما در حق بيمه
1397/7/309709970906010242.243 - 1- ابطال مصوبه شماره 548/96/1100 مورخ 96/2/18 سازمان تأمين اجتماعي 2- ابطال آزمون مورخ 96/7/20 سازمان تأمين اجتماعي 3- الزام سازمان به برون سپاري خدمات از طريق دفاتر پيشخوان دولت​
1397/6/269709970906010133.144 - ابطال آيين نامه اجرايي قسمت دوم ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب هيأت وزيران به شماره 122290 ت 51128 هـ مورخ95/10/5
1396/11/17269 - ابطال بخشنامه 49 مستمري ها و تبصره هاي ذيل آن و ابطال آئين نامه اجرايي موضوع تبصره هاي « الف » و « ب » ماده 49 قانون برنامه سوم توسعه
1396/10/9220 - ابطال بخشي از بخشنامه شماره 2133/94/100 مورخ 94/3/28 سازمان تامين اجتماعي


Powered by Tetis PORTAL