خدمات الكترونيك

ايثارگران
1400/1/23140009970906010028 - ​ابطال تبصره ۲ ماده ۱۶ آيين نامه اجرايي​ قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانبازان از كارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي​ مصوب سال ۱۳۷۲ (موضوع تصويب نامه شماره ۲۴۵؍۹۸۶۶ه ​مورخ ۲؍۷؍۱۳۷۳ هيأت وزيران) ​
1399/11/289909970906011452 - ​نامه شماره ۵۸۰؍۴۲؍۸۰؍۹۸ مورخ ۱۸؍۳؍۱۳۹۸ مديركل دفتر شهري استانداري گيلان (تسري امتيازات ايثارگران به كارمندان ايثارگر شهرداري)
1399/11/281844.59 - وحدت رويه بهره‌مندي از امتيازات يك مقطع تحصيلي بالاتر براي رزمندان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه و همچنين امكان پرداخت آن بدون پيش بيني در بودجه سنواتي
1399/11/281774 - ابطال نامه شماره ۹۰۰؍۶۲۳؍۹۰۰۰-۲۱؍۱؍۱۳۹۸ معاونت راهبردي قوه قضاييه
1399/11/181741 - وحدت رويه نحوه احراز جانبازي رزمندگان فاقد صورت سانحه و مدارك باليني
1399/11/141701 - ​ابطال بخشنامه شماره ت هـ م؍۵۵۹۸۱۱-۳۰؍۱۱؍۱۳۹۷ اداره كل تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي وزارت نفت
1399/11/121264.7 - وحدت رويه عدم كسر ۲ حق درمان از مستمري ايثارگران و استرداد وجوه دريافتي
1399/11/71630 - اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ و رفع تعارض بين آراء شماره ۱۰۰-۱۸؍۳؍۱۳۸۹ و ۱۰۵۰-۳۱؍۶؍۱۳۹۳ هيأت عمومي ​از يك سو با رأي شماره ۱۸۱۳ الي ۱۸۱۵-۱۳؍۹؍۱۳۹۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از سوي ديگر ​
1399/10/91289 - ابطال بند ۳ شق (الف) بخش چهارم و بند ۱۲ بخش هفتم (تذكرات مهم) از دفترچه آزمون استخدام نيروي پيماني مشاغل آتش نشاني شهرداري هاي كشور مورخ ۲۵؍۱؍۱۳۹۸
1399/9/251151 - وحدت رويه معافيت پرداخت انتقال كسورات ايثارگران و فرزندان شهداء و آزادگان طبق بند (خ) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه
1399/9/251144 - ابطال بند ۳ نامه شماره ۵؍۱۱۰۰؍۲۲۱۲-۱۲؍۳؍۱۳۹۷ معاونت نيروي انساني ستاد كل نيروهاي مسلح
1399/9/259909970906011274 - ابطال تبصره ماده ۵ آيين نامه شماره ۴۲۹۶۹؍ت۵۵۴۱۷ مورخ ۱۳؍۴؍۹۹ هيأت وزيران ​
1399/8/20968 - تكميل فرايند استخدام و صدور ابلاغ رسمي قطعي با توجه به سابقه ايثارگري انجمن آثار و مفاخر فرهنگي
1399/8/179909970906011127.28 - ابطال نامه شماره ۴۷؍۱۳۳۳؍۳۶۱۰ مورخ ۲۲؍۱۲؍۱۳۹۷ صادره از ستاد كل نيروهاي مسلح​
1399/7/149909970906010866 - ابطال بخشنامه‌ي شماره ۱۱۰۴۰؍۲۴۳؍د مورخ ۱؍۳؍۱۳۹۸ سازمان امور مالياتي كشور
1399/7/11641 - ابطال بندهاي 1 و 2 بخشنامه شماره 2261/209/د- 1391/7/2 مشاور معاونت توسعه و مديركل منابع انساني و پشتيباني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
1399/6/169909970906010827 - ابطال جزء ۶ بند (ب) آگهي ثبت نام پنجمين آزمون استخدامي متمركز دستگاههاي اجرايي​
1399/6/7538 - ابطال قسمتهايي از مواد دستورالعمل سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ابلاغي به وزارت آموزش و پرورش در خصوص آزمون استخدام پيماني سال 1394 به شماره مجوز 13532-1394/2/7
1399/5/28719 - وحدت رويه جايگزيني فرزندان ايثارگر بجاي پدر بازنشسته
1399/5/269909970906010789 - ​ابطال بند 2 و 3 نامه شماره 285909 مورخ 6؍6؍97 سازمان اداري و استخدامي كشور ​
1399/5/21717 - وحدت رويه تبديـل وضعيت استخـدامي از قراردادي به رسمي ايثارگران
1399/4/219909970906010702 - ابطال عبارت «تاريخ 59/6/31 الي 67/6/31 » در جزء 1 الف بند 2-4-2 بخش سهميه رزمندگان دفترچه ثبت نام كنكور سال 98
1399/4/159909970906010642 - ابطال تصميم موضوع نامه‌ي شماره 46473؍97؍14 مورخ 2؍8؍1397 مشاور و مسئول هماهنگي امور ايثارگران استانداري آذربايجان غربي
1399/3/13393 - ابطال نـامه هاي شمـاره 333752-7؍7؍1397 رئيس امـور مـديريت مشاغل و نظام هاي پرداخت سازمان اداري و استخدامي و 326537-19؍7؍1398 معاون سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي كشور
1399/2/30348 - وحدت رويه پرداخت عيدي سال هاي اسارت
1399/2/16257 - اعمال ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 نسبت به رأي شماره 2397- 98/8/14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري​
1399/2/159909970906010021.22 - ابطال بند 1-2-7 بخشنامه تنقيح و تلخيص دستورالعمل هاي حوزه بازنشستگي شماره 13196/97/1000​ مورخ 97/11/30 سازمان تامين اجتماعي
1398/12/129809970906012045 - ابطال بند 1 و 2 بخش سهميه ايثارگران دفترچه آزمون سراسري دكتري سال 1399
1398/12/79809970906011067 - ابطال مواد 3 و5 و6 آيين نامه اجرايي ماده 12 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران به شماره 134238/ت53165هـ مورخ 96/10/25 مصوب هيات وزيران
1398/12/63340 - وحدت رويه تاريخ اجراي اعمال فوق العاده ايثارگري موضوع بند 2 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري
1398/11/269809970906010994 - ابطال نامه‌ي شماره1455465مورخ 27؍5؍1396 و نامه‌ي شماره1705503مورخ 26؍11؍1396 سازمان اداري و استخدامي كشور
1398/11/169809970906010986 - ابطال نامه‌ي شماره 140853؍222 مورخ 7؍2؍1389 و نامه‌ي شماره 63335؍10؍200 مورخ 25؍7؍1388 سرپرست امور نظام هاي جبران خدمت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور سازمان اداري و استخدامي كشور
1398/11/153160.61 - ابطال بخشنامه شماره 56234؍500؍530-16؍11؍1397 بنياد شهيد و امور ايثارگران
1398/11/13074 - ابطال بندهاي (2، 3، 4 و 5) شيوه نامه الحاقي به ضوابط اجرايي بودجه سال 1394 به شماره 127432-2؍20 مورخ 19؍3؍1394 وزارت نفت
1398/10/219809970906010732 - ابطال نامه‌ي شماره 1585122 مورخ 2؍10؍1396سازمان اداري و استخدامي كشور و ابطال نامه‌ي شماره 561484 مورخ 19؍9؍1397دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني مشهد
1398/9/309809970906010660 - ابطال نامه شماره 14787 مورخ 26؍4؍1396 سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور
1398/9/309809970906010659 - ابطال مصوبه افزايش پلكاني حقوق سال (1397) موضوع مصوبه شماره 14896؍ت55313هـ - 16؍2؍97 هيئت وزيران
1398/9/309809970906010643 - ابطال بخشنامه‌ي شماره 577504 مورخ 19؍10؍1397 سازمان اداري و استخدامي كشور
1398/9/52619 - ابطال بند 1 و رديف (1-1) مصوبه شماره 2925؍100؍ص؍97-7؍3؍1397 رئيس مجمع عمومي شركتهاي مديريت توليد برق​
1398/8/299809970906010548 - ابطال بخشنامه‌ي شماره 32؍710 مورخ 12؍9؍1397 وزارت آموزش و پرورش
1398/8/299809970906010547 - ابطال بند آخر بخشنامه شماره10؍710 مورخ 20؍03؍98 معاونت برنامه ريزي و توسعه منابع وزارت آموزش و پروش
1398/8/282470 - ابطال قسمتي از بند (10) شرايط عمومي استخدام دانشگاه هاي افسري ارتش مصوب معاون نيروي انساني ارتش جمهوري اسلامي ايران​
1398/8/2598099706010530 - ابطال بند«7-7» بخشنامه شماره​ 100/50/21388/94 مورخ​ 94/04/08
1398/8/142397 - ابطال نامه شماره 377598-20؍7؍1397 رئيس امور مديريت مشاغل و نظام هاي پرداخت سازمان اداري و استخدامي كشور
1398/8/129809970906010518-519 - ابطال نامه شماره 96256؍12؍1؍2213 مورخ 16؍10؍1396 معاونت نيروي انساني ستاد كل نيروهاي مسلح
1398/7/302325 - ابطال بندهاي «الف» و «ب» نامه شماره 152؍53011؍540-1؍3؍1396 معاون حقوقي و امور مجلس بنياد شهيد و امور ايثارگران​
1398/7/161456 - ابطال قسمتهايي از مفاد آگهي استخدامي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني در سال 1396 ناظر بر اولويت دادن بومي شهرستان بر بومي استان و ابطال معافيت مشمولين استخدامي 25 ايثارگران از شركت در آزمون هاي استخدامي
1398/7/161448 - ابطال بند 2 بخشنامه شماره 4543؍209؍د-24؍10؍1392 مديركل دفتر منابع انساني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي​
1398/7/109809970906010351 - ابطال بند 1-1 مصوبه مورخ 7؍3؍97 رييس مجمع عمومي شركت
1398/7/109809970906010350 - ابطال بند 1-6 بخشنامه شماره 19؍11 مورخ 7؍1؍95 مدير عامل شركت مادر تخصصي توانير
1398/6/259809970906010294 - ابطال نامه شماره 57070 مورخ 5؍4؍97 ذي حساب و مدير كل امور مالي وزارت آموزش و پرورش
1398/5/1882.3 - ابطال رديف 1 و بند 4 آن از دستورالعمل شماره 53189-2؍12؍1393 مديركل دفتر نوسازي، تحول اداري و فناوري اطلاعات سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور
1398/5/1881 - ابطال بخشنامه شماره 6052؍30-3؍309 مورخ 11؍2؍1395 معاون تعاون و امور اجتماعي بنياد شهيد و امور ايثارگران استان اصفهان
1398/4/299809970906010140 - ابطال بخشنامه شماره 174704 مورخ 22؍7؍1394 رئيس امور مديريت مشاغل و دبيرخانه شوراهاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
1398/3/89809970906010078 - ابطال ماده 9 آيين نامه اجرايي ماده 12 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي به شماره 23510؍ت؍18060 مورخ 10؍8؍1378 هيات وزيران​
1398/2/24225.6 - ابطال تذكر 2 از بند 4 و بند 8 نامه شماره 211؍25517-7؍6؍1396 معاون توسعه مديريت و منابع انساني سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي
1398/2/2431.2 - ابطال ماده 2 آيين نامه اجرايي قانون اصلاح نحوه بازنشستگي جانبازان مصوب 10؍2؍1385 هيأت وزيران و بند «ب» بخشنامه شماره 2؍45 حوزه فني و درآمد سازمان تامين اجتماعي در خصوص نحوه محاسبه مستمري بازنشستگي جانبازان و آزادگان
1398/1/2792 - وحدت رويه تبديل وضعيت از شركتي به استخدام رسمي به استناد ماده 21 قانون جامع ايثارگران و تبصره 1 بند (ذ) ماده 87 برنامه ششم
1398/1/2065 - ابطال نـامه شمـاره 1320671-16؍5؍1396 رئيس امـور مـديريت مشاغل و نظام هاي پرداخت سازمان اداري و استخدامي كشور
1398/1/2069 - ابطال بخش دوم بند «هـ» دفترچه راهنماي ثبت نام چهارمين آزمون استخدامي متمركز دستگاههاي اجرايي كشور در سال 1396 و الزام خواندگان به احتساب سهميه ايثارگري در آزمون مذكور
1397/11/139709970906010363 - ابطال قسمتي از ماده 4 آيين نامه اجرايي مواد 9 و 11 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي در خصوص مشروط كردن حق كسر ساعات كار​
1397/10/309709970906010359 - ابطال نظريه شماره 1455465 مورخ 96/7/25 معاون حقوقي و نظارت سازمان اداري و استخدامي كشور
1397/9/271875 - ابطال ​نامه شماره 262؍201؍63-11؍10؍1396 مديرامور سرمايه انساني و ساختاري بانك كشاورزي
1397/9/201849.51 - ابطال بندهاي 3، 6 و 7 صورتجلسه مورخ 1396/2/18 في مابين بنياد شهيد و امور ايثارگران و سازمان بنادر و دريا نوردي در مورد سهميه استخدامي ايثارگران
1397/9/131813.15 - ابطال نامه هاي شماره 589/820/53011-1395/2/7 و 932/820/53011-1395/3/21 مديركل اشتغال و كارآفريني بنياد شهيد و امور ايثارگران
1397/9/131816 - ابطال تصميم نامه شماره 759380-1395/7/10 رئيس امور مديريت مشاغل و دبيرخانه شوراها در سازمان اداري و استخدامي كشور و نامه شماره 82354/الف ج/591-1395/11/18 مدير كل امور كاركنان هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران هما
1397/7/259709970906010213.221 - ​ابطال نامه شماره 1654657-96/11/3 خطاب به وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، نامه شماره 1617097 مورخ 96/10/16 خطاب به وزارت نيرو ،نامه شماره 1653986 مورخ 96/11/3 خطاب به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ، نامه شماره 1672348 مورخ 96/11/11 خطاب به وزارت جهاد كشاورزي ، نامه شماره 1718054 مورخ 96/12/6 خطاب به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان آذربايجان غربي همگي صادره از سوي مدير كل مديريت مشاغل و نظام پرداخت سازمان امور اداري و استخدامي كشور با متن مشابه در مورد استفاده از يك مقطع تحصيلي بالاتر براي رزمندگان بالاتر از شش ماه خدمت​
1397/7/119709970906010186.188 - ابطال بندهاي 3 ، 6 و 7 صورتجلسه مورخ 96/2/18 في ما بين بنياد شهيد و امور ايثارگران و سازمان بنادر و دريانوردي در مورد سهميه استخدامي ايثارگران
1397/7/119709970906010198​.200 - ابطال بند 2 نامه هاي شماره 589/820/53011 مورخ 95/2/7 اداره كل اشتغال و كارآفريني بنياد شهيد و امورايثارگران
1397/6/269709970906010147​ - ابطال نامه شماره 6705/93/222 مورخ 93/5/19 رئيس امور​ مديريت مشاغل و حقوق و مزاياي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني
1397/6/269709970906010150 - ابطال بند (2) بخشنامه شماره 108923- 91/8/29​ وزارت كشور در خصوص تعيين تاريخ دفاع مقدس محدود به دوره زماني 59/6/31 الي 67/5/29
1397/6/61379 - وحدت رويه اعاده به خدمت ايثارگران
1396/11/30343 - ابطال دستورالعمل شماره 199527 مورخ 95/10/22
1396/10/51002 - ابطال 1- نامه شماره 31852-94/3/9 امور ساختارهاي سازماني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور 2- نقض حكم كارگزيني شماره 2046-95/4/6 توسعه مديريت و منابع انساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 3- الزام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان مديريت و برنامه ريزي به اعطاي پست همتراز
1396/9/21934 - ابطال دستورالعمل 181/30/206/ط-1389/10/21 معاون نيروي انساني و رئيس كميته تلفيق و امور حقوقي ستاد كل نيروهاي مسلح
1396/9/21933 - وحدت رويه صدور حكم بازنشستگي ايثارگران بر مبناي آخرين حكم و قانون خاص
1396/8/16770.1 - ابطال نظريه شماره 926-1394/1/10 كميته فني حقوقي شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني مندرج در نامه شماره 491011-1395/2/13 رئيس امور مديريت مشاغل و دبيرخانه شوراهاي سازمان اداري و استخدامي كشور ( سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق) و بخشنامه شماره 94-70-1394/11/28 و نامه هاي شماره 118388/710-1395/7/6 و 31805/710-1395/3/1 اداره كل امور اداري و تشكيلات وزارت آموزش و پرورش
1396/7/30162 - ابطال بخشنامه2000/94/1770 مورخ94/6/15
1396/7/30155 - ابطال بخشنامه شماره127432 -2/20 مورخ 94/3/19 وزير نفت
1396/7/25690 - وحدت رويه انتقال سوابق پرداخت حق بيمه قشر معزز ايثارگران
1396/7/25684 - ابطال بندهاي 5 و 4 بخشنامه شماره 1/14593/200-1388/2/21 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور
1396/7/4629 - ابطال نامه شماره 119140/200-1388/1/24 سرپرست امور نظامهاي جبران خدمت معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور
1396/6/28604 - ابطال بند 1 جدول شماره 4 بخشنامه شماره 14593/200-1388/2/21 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري


Powered by Tetis PORTAL