خدمات الكترونيك

آزمون استخدامي
1400/1/219900200 - تقاضاي ابطال مصوبه غيرقانوني بر خلاف حقوق مكتسبه موكل به موجب مصوبه هشتادمين جلسه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي مورخ ۱/۹/۹۳
1400/1/16140009970906010012 - ​ابطال بند (د) تبصره شرايط اختصاصي دفترچه آگهي آزمون استخدامي استانداري كرمان در سال ۱۳۹۱
1400/1/16140009970906010010.1 - ​ابطال ماده ۲ بخشنامه شماره ۹۴۸۸۰؍۳۰ مورخ ۲۷؍۷؍۹۹ سازمان اداري و استخدامي كشور
1400/1/16140009970906010009 - ​ابطال بند ۱۰ بخش دوم شرايط عمومي دفترچه راهنماي ثبت نام هشتمين امتحان مشترك فراگير دستگاه هاي اجرايي در سال ۱۳۹۹ از تاريخ تصويب
1399/12/191959 - ابطال بند ۹ دفترچه آزمون تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد) سال ۱۳۹۲ دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران​
1399/12/121920 - ابطال بند (ي) صفحه ۷ دفترچه راهنماي آزمون پذيرش دستيار تخصصي دوره چهل و ششم سال تحصيلي ۱۳۹۹-۱۳۹۸
1399/12/21971 - ابطال بند ۴ امتيازات و سهميه هاي قانوني در خصوص اعطاي امتياز به كاركنان قراردادي از دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون استخدامي دانشگاه هاي علوم پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در سال ۱۳۹۵​
1399/12/21865.6 - ابطال بند (ب) مربوط به داوطلبان بومي در آزمون استخدامي سال 1396
1399/11/211835 - ​ابطال نامه شماره ۱۲۳۳۸۴-۱۷؍۶؍۱۳۹۴ رئيس امور برنامه ريزي، تأمين و بهسازي نيروي انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
1399/11/141702 - اعمال ماده ۹۱ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأي شماره ۱۶۲۷ الي ۱۶۲۹-۱۷؍۷؍۱۳۹۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري​
1399/11/59909970906011345 - ابطال​بند ۷ آگهي جذب نيروي قرارداد كار معين دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قم در سال ۱۳۹۷
1399/11/59909970906011340.1 - ابطال بند ۷؍۲ شيوه‌نامه اجرايي قانون تسري ارشديت‌هاي تحصيلي ناشي از مواد ۷۹ و ۸۳ قانون استخدامي ناجا به كاركنان آجا و سپاه موضوع ابلاغيه شماره ۹۵؍۱۰۷۳؍ط مورخ ۱۰؍۸؍۱۳۹۶
1399/11/59909970906011339 - ابطال​بند ۶ تذكرات مهم در خصوص شرايط عمومي آزمون استخدامي دانشگاه هاي علوم پزشكي آبان ماه ۱۳۹۸
1399/10/229909970906011309.311 - ابطال بند ۱ شرايط اختصاصي آگهي آزمون جذب قضات نيروهاي مسلح سال ۱۳۹۸​
1399/10/201358.73 - ابطال تذكر (۲) بخش هفتم دفترچه ششمين آزمون استخدامي دستگاه هاي اجرايي كشور
1399/10/201355 - ابطال تبصره هاي ۲ و ۴ بند ۴-۱ از بخش امتيازات و سهميه هاي قانوني دفترچه راهنماي آگهي آزمون استخدامي سال ۱۳۹۷سازمان تامين اجتماعي​
1399/10/201351 - ابطال ۱- ابطال ماده ۱۳ دستورالعمل استخدام پيماني در شهرداريها ۲- قسمت (د) بند ۷ شرايط اختصاصي آگهي استخدام پيماني شهرداري هاي استان لرستان در سال ۱۳۹۴
1399/10/91416 - ابطال شرط اختصاصي داشتن سابقه كار و اشتغال در مديريت حراست دانشگاه هاي علوم پزشكي براي شغل كارشناسي شبكه در آگهي آزمون استخدامي سال ۱۳۹۶ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي​
1399/10/91291 - ابطال بند ۱۱ شرايط استخدام بانك توسعه تعاون در سال ۱۳۹۱
1399/10/91289 - ابطال بند ۳ شق (الف) بخش چهارم و بند ۱۲ بخش هفتم (تذكرات مهم) از دفترچه آزمون استخدام نيروي پيماني مشاغل آتش نشاني شهرداري هاي كشور مورخ ۲۵؍۱؍۱۳۹۸
1399/10/61223 - ابطال نامه هاي شماره ۳۱۸؍۱۳۰؍د-۱۳؍۴؍۱۳۹۶، ۲۷۸؍۴۰۰؍د-۱۸؍۱؍۱۳۹۷ و ۹۱۱۹؍۴۰۰؍د-۲۵؍۴؍۱۳۹۷ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص اخذ تعهد محضري مجدد
1399/10/61228 - ابطال بند ۲ از قسمت امتيازات و سهميه هاي قانوني دفترچه سومين آزمون استخدامي دستگاه هاي اجرايي
1399/10/61217.22 - الف- ابطال بند (۲) از شرايط اختصاصي آگهي استخدام سال ۱۳۹۴ شهرداري هاي استان يزد ​ب- ابطال بند ۶ شرايط اختصاصي آگهي استخدامي سال ۱۳۹۳ شهرداري هاي استان خوزستان ​ج- ابطال قسمتي از شرايط اختصاصي آگهي آزمون استخدام پيماني سال ۱۳۹۴ شهرداري هاي استان يزد​ ​د- ابطال بند ۴ آگهي استخدام سال ۱۳۹۴ شهرداري شهرستان اهواز ​هـ- ابطال بند ۲ از قسمت (ب) شرايط اختصاصي آگهي استخدام پيماني شهرداري هاي استان كرمانشاه در سال ۱۳۹۴
1399/9/179909970906011223.4 - ابطال بند ۴ و بند ۹ آگهي استخدام سال ۱۳۹۴ شهرداري شهرستان اهواز
1399/9/179909970906011211 - ابطال​تذكر ۲ بند (ج) امتيازات و سهميه هاي قانوني دفترچه ثبت نام چهارمين آزمون استخدامي دستگاه هاي اجرايي كشور در سال ۱۳۹۶ و قسمت شرايط اختصاصي برخي از دستگاه هاي اجرايي كشور از تاريخ تصويب
1399/9/29909970906011146 - ابطال بندهاي ۳-۵ و ۱-۳-۵ و ۴-۵-۶ و ۵-۵-۶​از​دفترچه ضابطه استخدامي سازمان تأمين اجتماعي​
1399/9/29909970906011144 - ابطال قسمتي از بخش ششم دفترچه آگهي آزمون استخدامي سال ۱۳۹۸
1399/8/20968 - وحدت رويه تكميل فرايند استخدام و صدور ابلاغ رسمي قطعي با توجه به سابقه ايثارگري انجمن آثار و مفاخر فرهنگي
1399/8/79909970906011094 - ۱- ابطال​بند ۱۰ (از شرايط عمومي استخدام) از بخش اول (توضيحات عمومي) و ۲- ابطال بند ۲ بخش تذكرات مهم ​از دفترچه راهنماي ثبت نامه چهارمين آزمون استخدامي دستگاه هاي اجرايي 1396
1399/7/149909970906010867 - ابطال اطلاعيه آزمون استخدامي كاركنان اداري قوه قضاييه در سال ۱۳۹۶​
1399/6/169909970906010827 - ابطال جزء ۶ بند (ب) آگهي ثبت نام پنجمين آزمون استخدامي متمركز دستگاههاي اجرايي​
1399/5/269909970906010788 - ​ابطال بند 11 بخش دوم آگهي آزمون استخدامي سال 98​
1399/5/21697 - وحدت رويه مدرك تحصيلي در آزمون استخدامي
1399/4/219909970906010704 - ​ابطال آزمون تبديل وضعيت نيروهاي قراردادي به پيماني سازمان امور مالياتي كشور سال 1397​
1399/4/219909970906010702 - ابطال عبارت «تاريخ 59/6/31 الي 67/6/31 » در جزء 1 الف بند 2-4-2 بخش سهميه رزمندگان دفترچه ثبت نام كنكور سال 98
1399/4/219909970906010701 - تقاضاي ابطال جزء ح ذيل تبصره 10 از بند ب بخش اول دفترچه راهنماي آزمون پذيرش دستيار تخصصي چهل و ششمين دوره سال تحصيلي 98-99
1399/3/319909970906010139 - تقاضاي ابطال قسمت (1) و قسمت (3) بخشنامه شماره 5/710 مورخ 98/1/31​ معاونت برنامه ريزي و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش
1399/3/259909970906010118 - ابطال تبصره 4 بند 1 و بندهاي 2 ، 3 ، 4 و 5 اطلاعيه ديوان محاسبات آزمون استخدام پيماني و اعمال ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري
1399/3/259909970906010116 - ابطال بند 6 از قسمت تذكرات مهم بخش دوم دفترچه راهنماي هفتمين آزمون مشترك فراگير دستگاه هاي اجرايي كشور در آبان ماه 1398ويژه دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
1399/2/159909970906010006.7 - ابطال بندهاي 4 و 5 برنامه درسي دوره يك ساله مهارت آموزي دانشگاه فرهنگيان مصوب 1؍8؍1397 و ابطال بند (ج) شرايط اختصاصي وزارت آموزش و پرورش در دفترچه راهنماي ثبت نام پنجمين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور در سال 1397
1398/12/129809970906012051 - ابطال تبصره 1 بند 2 از قسمت امتيازات و سهميه هاي قانوني دفترچه راهنماي آزمون استخدامي سازمان تأمين اجتماعي در سال
1398/12/129809970906012045 - ابطال بند 1 و 2 بخش سهميه ايثارگران دفترچه آزمون سراسري دكتري سال 1399
1398/12/79809970906011059 - ابطال مجوز شماره 2257 مورخ 25؍1؍1398 سازمان شهرداري هاي كشور و نيز دفترچه آزمون استخدام نيروي پيماني مشاغل آتش نشاني شهرداري هاي كشور
1398/11/309809970906011037 - ابطال تذكر 1 مندرج در صفحه دوم راهنماي ثبت نام هفتمين امتحان مشترك و فراگير دستگاه هاي اجرايي
1398/11/293322 - ابطال بند 1 رديف امتيازات و سهميه هاي قانوني از دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون استخدامي وزارت آموزش و پرورش
1398/10/242977 - ابطال تبصره 2 ماده 13 و بند (پ) و تبصره ماده 30 و ماده 31 از اصلاحيه دستورالعمل اجرايي برگزاري آزمون استخدامي و اصلاحيه آن مصوب سال 1391 هيأت امناء دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور
1398/10/102970 - وحدت رويه حق نامشروع اعتراض به تغيير كليد سوالات آزمون استخدامي بعد از برگزاري آزمون منجر به تغيير نتايج آزمون
1398/10/32809 - اعمال ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره 69-20؍1؍1398 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري​
1398/9/309809970906010658 - ابطال شرط بومي‌بودن از شروط استخدامي آزمون استخدامي سال (1398)
1398/9/12ابطال بند 1 صفحه 3 دفترچه راهنماي شركت در آزمون استخدامي مورخ 21؍7؍1397 سازمان تامين اجتماعي
1398/9/12ابطال تعيين سقف سن 25 سال براي استخدام فرزندان شهداء، جانبازان و ايثارگران در شرايط اختصاصي آگهي استخدام دانشگاه علوم انتظامي امين ناجا​
1398/9/122661 - ابطال 1- نامه شماره 744؍95؍2010-29؍1؍1395 مديركل امور اداري سازمان تامين اجتماعي 2- بندهاي (1-3-10) و (4-10) بخشنامه شماره 787؍95؍2010-29؍1؍1395 در خصوص مصاحبه علمي آزمون استخدامي مورخ 16؍11؍1394 سازمان تامين اجتماعي
1398/9/69809970906010573-574 - ابطال بند (ب) «امتيازات و سهميه قانوني» اطلاعيه آزمون استخدامي سال 1396 كاركنان اداري قوه قضائيه
1398/8/282470 - ابطال قسمتي از بند (10) شرايط عمومي استخدام دانشگاه هاي افسري ارتش مصوب معاون نيروي انساني ارتش جمهوري اسلامي ايران​
1398/8/259809970906010532-539 - ابطال تصميم اداري سازمان اداري و استخدامي كشور طي نامه شماره 251954 مورخ 20؍5؍97
1398/8/259809970906010525.527 - ابطال بند 4 از شيوه نامه مصاحبه اختصاصي داوطلبين ورود به دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبيري شهيد رجايي در سال 98-97
1398/8/142398 - ابطال قسمتي از مجوز دفترچه راهنماي آزمون استخدامي محلي سال 1397 سازمان تامين اجتماعي​
1398/8/129809970906010520 - ابطال بند 4 قسمت (ب) بخش اول دفترچه راهنماي پنجمين آزمون استخدام دستگاه هاي اجرايي كشوردر تيرماه سال 1397
1398/7/302358.59 - ابطال مواد 27 و 29 بخشنامه شماره 9757؍93؍200-19؍7؍1393 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و ابطال بندهاي مربوط به شرايط بومي بودن در دفترچه راهنماي آزمون هاي استخدامي در قسمت امتيازات و سهميه هاي قانوني و ابطال بند (الف) بخش چهارم دفترچه راهنماي ثبت نام پنجمين آزمون استخدامي دستگاه هاي اجرايي در تير ماه سال 1397
1398/7/309809970906010504 - ابطال تبصره 5 بند 1- الف دفترچه راهنماي آزمون ورودي دوره كارشناسي ارشد و دكتري سال 98
1398/7/161456 - ابطال قسمتهايي از مفاد آگهي استخدامي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني در سال 1396 ناظر بر اولويت دادن بومي شهرستان بر بومي استان و ابطال معافيت مشمولين استخدامي 25 ايثارگران از شركت در آزمون هاي استخدامي
1398/6/59809970906010253-255 - ابطال بند تعريف داوطلب بومي​از ماده 1 بخشنامه شماره 9757؍93؍200 مورخ 19؍7؍93 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور​
1398/6/59809970906010252 - ابطال شرايط احراز مدرك تحصيلي صرفاً ديپلم در عنوان شغلي كمك پرستاري در آگهي استخدامي مورخ 5؍5؍96 دانشگاه علوم پزشكي اردبيل
1398/5/15932 - وحدت رويه اشتغال به تحصيل بـا دريافت هـزينه تحصيلي، همچنين تعهد خـدمت در واحـدهاي دولتي پس از فراغت از تحصيل في نفسه متضمن حق استخدام از تاريخ شروع به تحصيل نيست و احتساب دوران آموزشي و تحصيلي جزو سابقه خدمت دولتي منوط به حكم صريح مقنن است
1398/5/8909 - اعمال ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره 1312-9؍5؍1397 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري​
1398/4/299809970906010136 - ابطال بند 5 بخشنامه شماره 278 – 97/1/18 معاونت درمان ​
1398/4/18755 - درخواست اعمال مقررات ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره 2073 الي 2081-30؍11؍1397 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و تسري ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصويب آن
1398/4/18754 - درخواست اعمال مقررات ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره 1919-11؍10؍1397 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و تسري ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصويب آن
1398/4/11604 - ابطال بند (3-الف) بخشنامه شماره 33761-1؍2 مورخ 19؍12؍1386 وزارت نفت
1398/4/11592 - حذف بند «1» از قسمت «تذكرات مهم در خصوص شرايط عمومي» دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون استخدامي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني در سال 1396 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي​
1398/3/289809970906010105.106 - ابطال بند 7 تذكرات مهم آزمون استخدامي دانشگاه هاي علوم پزشكي سال 1396
1398/3/289809970906010103 - ابطال بند (ج) از بخش چهارم دفترچه ثبت نام آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور ( تير ماه 1397 )​
1398/2/31306 - وحدت رويه عدم جواز تبديل وضعيت به رسمي آزمون امور مالياتي سال 92
1398/2/10154 - ابطال ماده 27 بخشنامه شماره 9757؍93؍200-19؍7؍1393 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور
1398/1/2069 - ابطال بخش دوم بند «هـ» دفترچه راهنماي ثبت نام چهارمين آزمون استخدامي متمركز دستگاههاي اجرايي كشور در سال 1396 و الزام خواندگان به احتساب سهميه ايثارگري در آزمون مذكور
1397/12/159709970906010420 - ابطال ماده 3 آيين نامه اجرايي قانون تعيين تكليف استخدامي مربيان حق التدريس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور به رسمي و پيماني ، مصوب هيات وزيران به شماره 122218/ت 50947 هـ مورخ 93/10/17
1397/11/302082.86 - ابطال بند (ت) قسمت 9 دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون استخدامي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي سال 1396
1397/11/302073.81 - ابطال بند (پ) از شرايط آزمون استخدامي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي سال 1396 موضوع مجوز استخدامي شماره 1368399-7؍6؍1396 سازمان اداري و استخدامي كشور
1397/11/21984 - وحدت رويه لزوم صدور مجوز سازمان اداري و استخدامي براي بكارگيري نيرو در دستگاههاي اجرايي منجمله دانشگاهها
1397/10/169709970906010330 - ابطال دستورالعمل شماره 301 – 18؍1؍94 وزير كشور و دستورالعمل و نامه شماره 35664 - 17؍08؍94 اداره كل نوسازي و تحول اداري سازمان شهرداري هاي كل كشورو الزام به استخدام پيماني ( رأي 19؍7؍96 شعبه 28 ديوان رد شده است . )
1397/10/111919 - ابطال بند الف رديف امتيازات و سهميه هاي قانوني از دفترچه راهنماي ثبت نام چهارمين آزمون استخدامي متمركز دستگاههاي اجرايي در شهريور ماه 1396 با عنوان امتياز بومي بودن​
1397/9/201841 - ابطال بخشنامه شماره 38088؍180؍م؍95- 18؍12؍1395 وزارت آموزش و پرورش​
1397/9/201849.51 - ابطال بندهاي 3، 6 و 7 صورتجلسه مورخ 1396/2/18 في مابين بنياد شهيد و امور ايثارگران و سازمان بنادر و دريا نوردي در مورد سهميه استخدامي ايثارگران
1397/8/151746 - ابطال بند (هـ) ماده 3 تصويب نامه شماره 48892/206-94/4/6 شوراي عالي اداري موضوع «ضوابط تامين دستياران ستادي دستگاههاي اجرايي كشور»
1397/7/171627.29 - 1- ابطال بند 3 از بند 2 مربوط به شرايط بومي بودن مربوط به قسمت « امتيازات و سهميه هاي قانوني» از دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون استخدامي دانشگاه هاي علوم پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب 1395 2- ابطال جزء يك از بند 2 قسمت (ج) اصلاحات اطلاعيه مربوط به دفترچه راهنماي ثبت نام از اصلاحيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره اصلاحات مربوط به دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون استخدامي دانشگاه هاي علوم پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در سال 1395 3- ابطال بخشي از اطلاعيه مورخ 95/10/5 سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص اعلام اسامي چند برابر ظرفيت سومين آزمون استخدامي متمركز دستگاههاي اجرايي كشور در سال 1395 به منظور انجام ساير مراحل جذب و استخدام (انجام مراحل مصاحبه و ساير مراحل گزينش)
1397/7/119709970906010186.188 - ابطال بندهاي 3 ، 6 و 7 صورتجلسه مورخ 96/2/18 في ما بين بنياد شهيد و امور ايثارگران و سازمان بنادر و دريانوردي در مورد سهميه استخدامي ايثارگران
1397/6/201411 - ابطال بند 4 دستورالعمل بانك مركزي در خصوص اعمال شرط بومي بودن در آزمون استخدامي سال 1394
1396/12/151265 - ابطال قسمتي از مجوزهاي استخدامي به شماره 40994/91/220-1391/10/25 و 6253/110/دم-1391/12/1 معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور
1396/11/30342 - ابطال قسمتي از دفترچه آزمون متمركز دانشگاه هاي علوم پزشكي سال 1395
1396/11/171169 - ابطال كد 137 عمران- گرايش مهندسي زلزله (فوق ليسانس) از دفترچه ثبت نام آزمون استخدامي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران
1396/10/261058 - الزام به حذف عبارت «داوطلبان استخدام نبايد از مستخدمين رسمي، ثابت و پيماني دستگاههاي اجرايي باشند» از شرايط عمومي استخدامي مندرج در دفترچه راهنمايي سومين آزمون استخدامي متمركز دستگاههاي اجرايي كشور در شهريور ماه 1395
1396/8/30164 - ابطال مصوبه 110-94-375 مورخ 94/2/21
1396/8/9743 - ابطال ماده 28 بخشنامه شماره 9757/93/200-1393/7/19 جانشين معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور [سازمان امور اداري و استخدامي كشور]
1396/7/18656.9 - ابطال ماده 30 « دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي استخدام افراد در دستگاههاي اجرايي» موضوع بخشنامه شماره 9757/93/200-1393/7/19 شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور
1396/6/7538 - ابطال قسمتهايي از مواد دستورالعمل سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ابلاغي به وزارت آموزش و پرورش در خصوص آزمون استخدام پيماني سال 1394 به شماره مجوز 13532-1394/2/7


Powered by Tetis PORTAL