خدمات الكترونيك

آنچه در لينك زير مشاهده مي نمائيد چكيده اي از مجموعه مطالب ارائه شده در شماره دوم دوره جديد فصلنامه تحول اداري است. براي دريافت و مطالعه كامل مطالب ارائه شده در اين شماره مي توانيد از آدرسhttps://aro.gov.ir  مشترك فصلنامه تحول اداري شويد. 

                                

    

                           بررسي عملكرد كشور در شاخص هاي ارزيابي استراتژيك بين الملل

                           حكمراني چابك؛ سياست گذاري در بستر انقلاب صنعتي چهارم

                            بررسي رابطه رهبري اصيل و سلامت سازماني نقش ميانجي گري سرمايه روان شناختي

                            نوروليدر شيپ و ظرفيت هاي آن در تحول سازماني

                            

   

                             مركز آموزش مديريت دولتي و نيم قرن فعاليت آموزشي

                             

     

                              نظام مديريت بحران در كشور

                              مهندسي نقش و ساختار دولت

                              

     

                             سيستم مديريت دانش در استان خوزستان

                             

     

                             بهره وري و عملكرد

                              آزمون هايي براي تصميم گيري اخلاقي

                              معرفي كتاب 

                               
Powered by Tetis PORTAL