مصوبات شوراي عالي اداري
1397/3/5بخشنامه شماره 102353 مورخ 1397/03/05 با موضوع بهره برداري مطلوب از ساختمان ها و اراضي در اختيار دستگاه هاي اجرايي
1397/2/23مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص ايجاد سازمان ملي مهاجرت
1396/12/28مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص ضوابط تأمين دستياران ستادي دستگاه هاي اجرايي كشور
1396/12/2مصوبه اصلاحي ساماندهي موسسات آموزشي علمي كاربردي كشور
1396/11/17مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص تعيين تكليف موسسات آموزشي و پژوهشي دستگاه هاي اجرايي، موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري
1396/5/30مصوبه شوراي عالي اداري در زمينه شناسايي و واگذاري وظايف، امور و فعاليت هاي قابل واگذاري دستگاه هاي اجرايي به شهرداري ها به شماره 1351598 به تاريخ 96/4/27
1396/5/30مصوبه شوراي عالي اداري در مورد انتزاع «مركز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي كشور» از شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران به شماره 1351761 به تاريخ 96/4/27
1396/5/30مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص دستورالعمل اجرايي نحوه انتخاب و انتصاب مديران حرفه اي به شماره 1351824 به تاريخ 96/4/27
1396/5/30مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص انتقال وظايف تصدي و اجرايي شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران به شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره)، به شماره 1351890 به تاريخ 96/4/27
1396/3/23مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص ساماندهي مراكز و مؤسسات تحقيقاتي و آموزشي وابسته به وزارت جهاد كشاورزي، به شماره 206/6651 به تاريخ 90/3/23
1395/12/28مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص تقويت فعاليت هاي پژوهشي وزارت صنعت، معدن و تجارت، به شماره 1126346 به تاريخ 95/12/28
1395/12/28مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص ايجاد وحدت رويه در ارايه خدمات دولتي، هماهنگي، يكسان سازي و بهبود فرايندهاي مورد عمل در دستگاه هاي اجرايي، به شماره 1126446 به تاريخ 95/12/28
1395/12/28اصلاح مصوبه شماره ١١٨۵٢/٩٣/٢۰۶ مورخ 93/9/5 در خصوص شوراي راهبري توسعه مديريت دستگاه‌هاي اجرايي (مصوبه شماره ١١٢۶١٩٨ شوراي عالي اداري)
1395/12/28مصوبه شوراي عالي اداري به منظور رفع تبعيض و ايجاد نظام اداري پاسخگو و كارامد، با هدف بهبود و ارتقاي سطح حقوق شهروندي، به شماره 1127128 به تاريخ 95/12/28
1395/10/22ابقاي كارگروه ارتقاي سلامت نظام اداري در كنار شوراهاي راهبري توسعه مديريت دستگاه‌هاي اجرايي و استان‌ها مصوبه شماره ٩۵۴٩٣۰ به تاريخ 95/10/22

Powered by Tetis PORTAL