خدمات الكترونيك

ورود به خدمت
1399/12/139909970906011473.77 - ۱- ابطال بند ب ماده ۳ بخشنامه شماره ۱۴۴۱۸۹- ۲۸؍۳؍۹۷ سازمان اداري و استخدامي كشور ۲- ابطال نامه شماره ۳۹۳۸- ۱۰؍۱؍۹۹ سازمان برنامه و بودجه استان مركزي
1399/11/211835 - ابطال نامه شماره ۱۲۳۳۸۴-۱۷؍۶؍۱۳۹۴ رئيس امور برنامه ريزي، تأمين و بهسازي نيروي انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
1399/10/229909970906011306 - ابطال ماده ۱۱ و بندهاي ذيل آن از دستورالعمل شماره ۱۴۱۴۹۸ – ۵؍۸؍۹۷ وزير كشور
1399/10/201351 - ابطال ۱- ابطال ماده ۱۳ دستورالعمل استخدام پيماني در شهرداريها ۲- قسمت (د) بند ۷ شرايط اختصاصي آگهي استخدام پيماني شهرداري هاي استان لرستان در سال ۱۳۹۴
1399/10/61223 - ابطال نامه هاي شماره ۳۱۸؍۱۳۰؍د-۱۳؍۴؍۱۳۹۶، ۲۷۸؍۴۰۰؍د-۱۸؍۱؍۱۳۹۷ و ۹۱۱۹؍۴۰۰؍د-۲۵؍۴؍۱۳۹۷ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص اخذ تعهد محضري مجدد
1399/8/27996.7 - وحدت رويه الزام به استخدام رسمي بدون شركت در آزمون فارغ التحصيلان گروه (الف) دانشگاه نفت
1399/8/20968 - وحدت رويه تكميل فرايند استخدام و صدور ابلاغ رسمي قطعي با توجه به سابقه ايثارگري انجمن آثار و مفاخر فرهنگي
1399/8/79909970906011090 - ابطال بخشنامه شماره ۱۵۳۸۳۹۰ مورخ ۷؍۹؍۹۶ سازمان اداري و استخدامي كشور​
1399/7/1825 - وحدت رويه احتساب فاصله بين فراغت از تحصيل دانش آموزان دانشسراهاي مقدماتي تا زمان استخدام در آموزش و پرورش
1399/6/169909970906010826 - ابطال بند ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۱۶۱۲۹؍۹۲؍۲۰۰ مورخ ۱۹؍۹؍۱۳۹۲ معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور​
1399/5/28719 - وحدت رويه جايگزيني فرزندان ايثارگر بجاي پدر بازنشسته
1399/5/269909970906010787 - ​ابطال ماده 6 آيين نامه استخدام پيماني مصوب 1؍6؍68 هيأت وزيران​
1399/4/10524 - وحدت رويه صدور شناسه كارمندي قرارداد كار معين
1399/3/319909970906010139 - تقاضاي ابطال قسمت (1) و قسمت (3) بخشنامه شماره 5/710 مورخ 98/1/31​ معاونت برنامه ريزي و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش
1399/3/13396 - ابطال نامه هاي شماره 297306-2؍11؍1398 معاون حقوقي و امور مجلس وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و 15406؍98؍دش-18؍10؍1398 رئيس هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي شوراي عالي انقلاب فرهنگي
1399/2/319909970906010058.61 - ابطال بخشنامه‌ي شماره ۸۳۴۲۷ مورخ ۲۹؍۴؍۱۳۹۸ وزير كشور
1398/12/79809970906011062 - تقاضاي ابطال بند 2 شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در رشته هاي تحصيلي پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي از دفترچه شماره 1 راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون سراسري سال 1398 دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و بدوا صدور دستور موقت انجام مصاحبه با اينجانبه
1398/11/153163 - ابطال بند «اول» فراخوان جذب عضو هيأت علمي متعهد خدمت در دانشگاه علوم پزشكي تبريز
1398/11/153162 - ابطال شيوه نامه بررسي اسناد و مدارك و انجام مصاحبه استخدامي مستخدمان پيماني آموزش و پرورش سال 1395
1398/11/13074 - ابطال بندهاي (2، 3، 4 و 5) شيوه نامه الحاقي به ضوابط اجرايي بودجه سال 1394 به شماره 127432-2؍20 مورخ 19؍3؍1394 وزارت نفت
1398/10/32808 - اعمال ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره 1746-15؍8؍1397 هيأت عمومي در قسمت اعمال ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و تسري ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصويب آن​
1398/10/32806 - وحدت رويه حداكثر سن داوطلبان استخدام
1398/9/122671 - ابطال تعيين سقف سن 25 سال براي استخدام فرزندان شهداء، جانبازان و ايثارگران در شرايط اختصاصي آگهي استخدام دانشگاه علوم انتظامي امين ناجا​
1398/9/122661 - ابطال 1- نامه شماره 744؍95؍2010-29؍1؍1395 مديركل امور اداري سازمان تامين اجتماعي 2- بندهاي (1-3-10) و (4-10) بخشنامه شماره 787؍95؍2010-29؍1؍1395 در خصوص مصاحبه علمي آزمون استخدامي مورخ 16؍11؍1394 سازمان تامين اجتماعي
1398/9/69809970906010578.79 - ​ابطال بند 4 بخشنامه شماره 4453؍92؍5010 – 4؍12؍92 و تذكر بند 1 بخشنامه شماره 183؍94؍5010؍ - 26؍5؍94 سازمان​
1398/9/52505 - ابطال بند 1 و رديف (1-1) مصوبه شماره 2925؍100؍ص؍97-7؍3؍1397 رئيس مجمع عمومي شركتهاي مديريت توليد برق​
1398/8/259809970906010525.527 - ابطال بند 4 از شيوه نامه مصاحبه اختصاصي داوطلبين ورود به دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبيري شهيد رجايي در سال 98-97 ​
1398/8/212429 - ابطال ​رديف 1173 جدول فراخوان جذب هيأت علمي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در اسفند ماه 1396 مربوط به رشته سلامت در خصوص حوادث و بلاياي دانشگاه علوم پزشكي شيراز
1398/8/212426 - ابطال ​بند شرط سن مصوبه هيأت امناي دانشگاه فني و حرفه اي در اجراي بند ذ ماده 64 قانون برنامه ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران​
1398/7/309809970906010497 - ابطال بخشنامه 34724/4/د – 97/07/13 دانشگاه پيام نور
1398/7/209809970906010466 - اعتراض به تصميم شماره 5478/97/ص مورخ97/10/15
1398/7/109809970906010463.464 - ابطال بخشي از مصوبات شماره هاي 6643؍206 مورخ 23؍3؍1390، 579095 مورخ 1؍4؍1395 و 578606 مورخ 1؍4؍1395 شوراي عالي اداري كشور​
1398/7/21329 - ابطال 1- بنـد 6 شرايط اختصـاصي آگهي استخـدام سـال 1393 استانداري گيلان 2-نامه شماره 2608؍42؍80؍94-27؍12؍1394 مديركل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري گيلان
1398/6/121073 - ابطال نامه شماره 158821؍74؍7-9؍7؍1397 مديركل اداره لوايح، تدوين و تنقيح قوانين و مقررات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري​
1398/6/51055 - ابطال تبصره 2 ماده 4 آيين نامه استخدامي اعضاي غير هيأت علمي دانشگاه تبريز​
1398/5/15932 - وحدت رويه اشتغال به تحصيل ،همچنين تعهد خـدمت پس از فراغت از تحصيل في نفسه متضمن حق استخدام از تاريخ شروع به تحصيل نيست
1398/5/15931 - وحدت رويه عدم احتساب سابقه خدمت دوران دانشسرايي معلمين تربيت معلم
1398/5/8909 - اعمال ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره 1312-9؍5؍1397 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري​
1398/5/1882.3 - ابطال رديف 1 و بند 4 آن از دستورالعمل شماره 53189-2؍12؍1393 مديركل دفتر نوسازي، تحول اداري و فناوري اطلاعات سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور
1398/4/299809970906010136 - ابطال بند 5 بخشنامه شماره 278 – 97/1/18 معاونت درمان
1398/4/169809970906010113 - ابطال بند 6 بخشنامه شماره 5؍710 مورخ 10؍3؍96معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش​
1398/3/21511 - ابطال ماده 21 آيين نامه اجرايي قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 2؍3؍1369 هيأت وزيران
1397/11/289709970906010377 - ابطال بند الف بخشنامه هاي 710/33497/180-96/6/27 و 15/710-95/8/12 وزارت آموزش و پرورش با موضوع استخدام نيروهاي خدمت آموزشي
1397/10/309709970906010360 - ابطال بخشنامه 1266108 – 96/4/20 رييس سازمان برنامه و بودجه كشور در خصوص عدم تمديد قرارداد كار معين​
1397/10/251961 - ابطال بند 12 بخشنامه بودجه سال 1397 شهرداري هاي كشور​
1397/9/289709970906010310 - ابطال بند (3) صورتجلسه شماره 2686/280 – 92/2/13 ستاد استخدام مهندسين ناظر
1397/9/179709970906010290 - ابطال بخشنامه شماره 77597/60 مورخ 96/3/29 مدير كل منابع انساني و رفاه
1397/9/179709970906010302 - ابطال نامه شماره 9395/93/224 به تاريخ 93/7/9 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهوري
1397/8/151746 - ابطال بند (هـ) ماده 3 تصويب نامه شماره 48892/206-94/4/6 شوراي عالي اداري موضوع «ضوابط تامين دستياران ستادي دستگاههاي اجرايي كشور»
1396/12/27367 - ابطال بخشنامه شماره 344/100 و دستورالعمل شماره 235/100 وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي
1396/11/171169 - ابطال كد 137 عمران- گرايش مهندسي زلزله (فوق ليسانس) از دفترچه ثبت نام آزمون استخدامي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران
1396/8/30829 - وحدت رويه تخصيص پست كارشناسي و صرف قبولي در آزمون ارتقاء پست دلالتي بر الزام به اختصاص پست ندارد
1396/7/18656.9 - ابطال ماده 30 « دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي استخدام افراد در دستگاههاي اجرايي» موضوع بخشنامه شماره 9757/93/200-1393/7/19 شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور
1396/6/7546 - ابطال بند 2-5 دستورالعمل شماره 143/600/100-1369/11/16 وزارت آموزش و پرورش در خصوص نحوه استخدام آزمايشي، پرداخت حقوق و احتساب مدت تحصيل متعهدين خدمت موضوع مواد 6 و 7 قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1369/3/8 مجلس شوراي اسلامي


Powered by Tetis PORTAL