خدمات الكترونيك

پست هاي مديريتي
1399/11/279909970906011429.31 - ابطال بخشنامه شماره۲۰۶۸۵ مورخ ۲۶؍۴؍۱۳۹۸ رييس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور
1399/10/229909970906011306 - ابطال ماده ۱۱ و بندهاي ذيل آن از دستورالعمل شماره ۱۴۱۴۹۸ – ۵؍۸؍۹۷ وزير كشور
1399/10/189909970906011358 - ابطال حكم انتصاب معاون علمي و فناوري
1399/9/259909970906011275 - ۱-​ابطال تصويب نامه شماره ۲۵۱؍ت۱۱۱هـ ​مورخ ۱؍۴؍۱۳۷۰ هيات وزيران ۲- ابطال كل تصويب نامه شماره ۱۵۱۳۳۹؍ت۵۷۴۴۲هـ مورخ ۲۷؍۱۱؍۱۳۹۸ ​ و​۳- ​ابطال بخشنامه شماره ۲۳۶۳۶۹-۳؍۱۲؍۹۸ وزارت كشور
1399/7/29964.966 - ابطال ۱- تصويب نامه شماره ۲۲۶۷۲۵-۳۱؍۴؍۱۳۹۸ شوراي عالي اداري ​۲- بند ۳ ماده ۳ تصويب نامه شماره ۱۱۸۵۱؍۹۳؍۲۰۶-۵؍۹؍۱۳۹۳ شوراي عالي اداري ۳- تبصره ۳ بند ۲ تصويب نامه شماره ۱۳۵۱۸۲۴-۳۰؍۵؍۱۳۹۶ شوراي عالي اداري ۴- مصوبه شماره ۱۶۵۷۳۶۳-۴؍۱۱؍۱۳۹۶ سازمان اداري و استخدامي كشور
1399/7/29936 - ابطال مصوبه شماره ۱۳۵۱۸۲۴-۳۰؍۵؍۱۳۹۶ شوراي عالي اداري (موضوع اصلاح و تصويب دستورالعمل اجرايي نحوه انتخاب و انتصاب مديران حرفه اي)
1399/4/159909970906010645 - ابطال بند4 ذيل قسمت ساير موارد ماده 7 دستور اداري شيوه نامه ارزيابي و انتصاب مديران سازمان تامين اجتماعي به شماره 867/95/1000 مورخ 95/2/5 و اعمال ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به جهت صدور دادنامه هاي 808 – 96/8/27 و 314 – 97/2/18 هيأت عمومي ديوان و نيز خارج از صلاحيت مرجع وضع شيوه نامه مي باشد.
1398/12/129809970906012052 - ابطال بندهاي (1) و (2) و تبصره بند 4 تصويبنامه مورخ 10؍7؍97 شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني ابلاغي طي بخشنامه شماره 533555 مورخ 2؍10؍97 سازمان اداري و استخدامي كشور (درخصوص به‌كارگيري نيروهاي قراردادي)
1398/11/289809970906011023 - ابطال بند 4 مصوبه‌ي شماره7240مورخ 30؍2؍1393 شوراي توسعه‌ي مديريت و سرمايه‌ي انساني شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور
1398/11/169809970906010985 - ابطال ماده (1) و تبصره (3) ماده (3) و فراز پاياني ماده (6) تصويبنامه شماره 130730؍ت 54153 هـ مورخ 4؍10؍1397 هيئت وزيران (درخصوص شرايط احراز تصدي شهردار)
1398/11/83101 - ابطال نامه شماره 127927-13؍3؍1398 رئيس امور مديريت مشاغل و نظامهاي پرداخت سازمان اداري و استخدامي كشور
1398/10/179809970906010712 - ابطال بندهاي (3 و 8) ماده (1) آيين‌نامه‌ي اجرايي بند(ج) و تبصره (2) ماده (54) قانون مديريت خدمات كشوري (موضوع تصويبنامه‌ي شماره 231400؍ت 43909 ك مورخ 21؍11؍1388 هيئت وزيران)
1398/9/119809970906010581 - ابطال مصوبه هيات امناء صندوق سازمان تامين اجتماعي مبني بر پيشنهاد آقاي مصطفي سالاري به عنوان مديرعامل سازمان تامين اجتماعي و همچنين ابطال حكم انتصاب وي به اين سمت توسط وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي از زمان صدور مصوبه و حكم انتصاب و طرح خارج از نوبت شكايت در هيات عمومي ديوان عدالت اداري
1398/7/209809970906010470-472 - ابطال بند 2 بخشنامه 30415/2/551 مورخ 96/12/19 آموزش و پرورش آذربايجان غربي
1398/7/109809970906010463-464 - ابطال بخشي از مصوبات شماره هاي 6643؍206 مورخ 23؍3؍1390، 579095 مورخ 1؍4؍1395 و 578606 مورخ 1؍4؍1395 شوراي عالي اداري كشور​
1397/12/259709970906010433 - ابطال تبصره ذيل ماده 6 مصوبه مورخ 77/7/28​ شوراي عالي اداري - ابطال حكم شماره 142024 – 92/12/6 وزير كشور
1397/12/29709970906010399 - ابطال بخشنامه شماره 1502632–17؍8؍1396 سازمان اداري و استخدامي كشور
1397/10/251961 - ابطال بند 12 بخشنامه بودجه سال 1397 شهرداري هاي كشور​
1396/11/17278 - ابطال اصلاحيه ماده 6 آئين نامه انتخاب اعضاء هيات هاي تشخيص
1396/9/29204 - ابطال تبصره 5 ماده 2 دستورالعمل اجرايي نحوه انتخابات و انتصابات مديران حرفه اي مصوب شوراي مزبور به شماره 579095 مورخ 95/4/1
1396/9/29203 - ابطال و حذف عبارت سرپرستي از بند « د » تبصره ذيل ماده 82 آئين نامه استخدامي اعضاي غير هيات علمي دانشگاه


Powered by Tetis PORTAL