پروژه ها

رديف

واحد

عنوان پروژه تاييد شده

1

معاونت حقوقي، مجلس و نظارت

بررسي نحوه تشكيل، فعاليت و حمايت از نهادهاي مدني ناظر بر حقوق شهروندي

2

شناسايي زمينه ها و عوامل مؤثر بر فساد در نظام اداري

3

بررسي تاثير آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري بر اصلاح مقررات مرتبط با نظام اداري

4

تنقيح قوانين اداري و استخدامي

5

بررسي آثار و پيامدهاي طرح هاي مصوب مجلس شوراي اسلامي بر نظام اداري

6

معاونت نوسازي اداري

مطالعه تطبيقي الگوهاي استقرار دولت الكترونيك در كشورهاي هدف

7

تعيين سطح تشكيلاتي قابل استقرار هر سازمان در گستره جغرافيايي

8

طراحي مدل بازآفريني ساختار وزارتخانه ها (5 وزارتخانه)

9

مطالعه چگونگي طراحي و استقرار پنجره واحد مجوزها

10

طراحي ساز و كار تعاملات فرايندهاي بين دستگاهي (فرايندهاي كليدي)

11

مطالعه امكان سنجي حقوقي توزيع قانوني اختيار و تنظيم مدل آن

12

تدوين دستورالعمل سازماندهي مجتمع هاي اداري و پياده سازي آن

13

معاونت سرمايه انساني

تهيه و تدوين نظام جامع تسهيلات رفاهي كارمندان دستگاه‌هاي اجرائي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري

14

طراحي مدل تعالي سرمايه انساني دستگاههاي اجرايي مشمول ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري

15

طراحي و پياده سازي سامانه برگزاري آزمون هاي استخدامي

16

تدوين مدل شايستگي مشاغل عمومي دستگاه هاي اجرايي

 

17

مركز آموزش مديريت دولتي

طراحي مدل توسعه مهارت هاي مديران مبتني بر شايستگي

18

طراحي بسته ارتقاء توان مديريتي زنان و جوانان

19

بررسي و سنجش اثربخشي دوره هاي آموزشي مديران

20

بررسي و مطالعه تطبيقي نحوه طراحي و ايجاد بانك هاي اطلاعات مديران

21

سازمان ملي بهره وري

طراحي سيستم نرم افزاري محاسبه بهره وري بنگاه ها و دستگاه هاي دولتي

22

ارائه الگوي بومي نظام بهره وري نيروي انساني دستگاه هاي اجرايي

23

شناسايي ابعاد، اولويت‌ها و روش‌هاي ارتقاي بهره‌وري در حوزه فرهنگي‏- اجتماعي

24

امور مطالعات

طرح توسعه حرفه اي گرايي مديريت (طراحي نظام مديريت بخش عمومي كشور)

25

طراحي نظام مديريت استعداد در بخش دولتي (با تاكيد بر منابع انساني موجود در دستگاه هاي اجرايي)

26

طراحي مدل و دستورالعمل مديريت دانش در بخش دولتي

27

طراحي مدل ارزيابي، شناخت و تحليل آثار و پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي تصميمات اداري

28

طراحي الگوي نحوه تدوين نظام هاي نوين مديريتي بخش عمومي كشور

ليست پروژه هاي سازمان اداري و استخدامي كشور

 Powered by Tetis PORTAL