خدمات الكترونيك

دانشگاه
1399/12/109909970906011467 - ابطال بخشنامه شماره ۳۰۰۵۷۰؍۱۵ مورخ ۱۹؍۱۲؍۹۶ وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1399/12/51888.93 - ابطال ​مصوبه جلسه فوق العاده مورخ ۱۰؍۳؍۱۳۹۹ هيأت امناي دانشگاه صنعت نفت
1399/11/59909970906011345 - ابطال​بند ۷ آگهي جذب نيروي قرارداد كار معين دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قم در سال ۱۳۹۷
1399/11/59909970906011339 - ابطال​بند ۶ تذكرات مهم در خصوص شرايط عمومي آزمون استخدامي دانشگاه هاي علوم پزشكي آبان ماه ۱۳۹۸
1399/10/131304 - ابطال بند ۶ مصوبه سومين نشست دوره اي مديران پرستاري دانشگاه علوم پزشكي تهران به شماره ۹۸؍۱۱؍۵۵؍۳۷۸۹-۱۵؍۴؍۱۳۹۸
1399/10/61223 - ابطال نامه هاي شماره ۳۱۸؍۱۳۰؍د-۱۳؍۴؍۱۳۹۶، ۲۷۸؍۴۰۰؍د-۱۸؍۱؍۱۳۹۷ و ۹۱۱۹؍۴۰۰؍د-۲۵؍۴؍۱۳۹۷ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص اخذ تعهد محضري مجدد
1399/10/61211 - ابطال مصوبه شماره ۸۶۰۷۵؍ت۵۶۸۸۱هـ-۹؍۷؍۱۳۹۸ هيأت وزيران
1399/9/121023.24 - وحدت رويه برقراري فوق العاده كار با اشعه
1399/9/89909970906011154.1177 - ابطال بخشنامه شماره ۳۱۹۴۰۹؍۹۸ مورخ ۱۳؍۰۷؍۱۳۹۸ معاون توسعه و مديريت منابع دانشگاه علوم پزشكي مشهد
1399/9/29909970906011145 - ​۱- ابطال بخشنامه شماره ۷۸۶۰۹؍۹۳ مورخ ۲۷؍۱۰؍۹۳ معاون اداري و مالي دانشگاه اصفهان​۲- الزام دانشگاه اصفهان به ذخيره ۹۰ روز مرخصي از سال ۹۳ تا ۹۸
1399/8/27996.997 - وحدت رويه الزام به استخدام رسمي بدون شركت در آزمون فارغ التحصيلان گروه (الف) دانشگاه نفت
1399/7/1844.45 - وحدت رويه تبديل وضعيت كاركنان شركتي به قرارداد كارمعين دانشگاه گنبد كاووس
1399/6/4742 - وحدت رويه اعتراض به نحوه محاسبه پاداش و سنوات و ذخيره مرخصي محل خدمت نيروي شركتي در دانشگاه علوم پزشكي
1399/5/28723 - وحدت رويه الزام به محاسبه و اعمال فوق العاده جذب مصوبه هيأت امناء موضوع حقوق كاركنان غير هيأت علمي
1399/4/159909970906010644 - ابطال تبصره‌ي ماده (66) آيين‌نامه‌ي مهندسي و ارزيابي مشاغل كاركنان دانشگاه‌/ دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني و مؤسسات وابسته وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
1399/4/159909970906010643 - ابطال سومين مصوبه از مصوبات پنجمين جلسه هيأت رييسه دانشگاه اراك مورخ 22؍2؍97 ​
1399/3/20425 - وحدت رويه مطالبه حقوق ناشي از قانون جذب و نگهداري نيروي انساني به نقاط محروم دانشگاه دزفول
1399/3/13396 - ابطال نامه هاي شماره 297306-2؍11؍1398 معاون حقوقي و امور مجلس وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و 15406؍98؍دش-18؍10؍1398 رئيس هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي شوراي عالي انقلاب فرهنگي
1399/2/229909970906010029.30 - تقاضاي ابطال نامه شماره 27433/3401/د مورخ 95/5/30 سرپرست دفتر برنامه ريزي آموزشي
1398/12/79809970906011062 - تقاضاي ابطال بند 2 شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در رشته هاي تحصيلي پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي از دفترچه شماره 1 راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون سراسري سال 1398 دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و بدوا صدور دستور موقت انجام مصاحبه با اينجانبه
1398/11/289809970906011025 - ابطال بخشنامه‌ي شماره 317567؍115 مورخ 6؍9؍1397 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
1398/11/153163 - ابطال بند «اول» فراخوان جذب عضو هيأت علمي متعهد خدمت در دانشگاه علوم پزشكي تبريز
1398/11/79809970906010785.868 - ابطال مصوبه شماره 1682488 مورخ 96/11/17 شوراي عالي اداري و بخشنامه هاي تابع شماره 56881 مورخ 97/02/11 و شماره 65613 مورخ 97/02/18 و 56990 مورخ 97/02/11
1398/8/259809970906010525.527 - ابطال بند 4 از شيوه نامه مصاحبه اختصاصي داوطلبين ورود به دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبيري شهيد رجايي در سال 98-97
1398/8/212430 - ابطال بند (الف) ماده 39 آيين نامه استخدامي اعضاي غير هيأت علمي دانشگاه پيام نور
1398/8/212429 - ابطال ​رديف 1173 جدول فراخوان جذب هيأت علمي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در اسفند ماه 1396 مربوط به رشته سلامت در خصوص حوادث و بلاياي دانشگاه علوم پزشكي شيراز
1398/8/142367.96 - ابطال 1- بندهاي (الف)، (ج) و (هـ) بخشنامه شماره 6؍5؍705؍م؍4؍ن- 22؍2؍1392 معـاون نيـروي انسـانـي ستـاد كـل نيـروهـاي مسلـح 2- بخشنامه شماره 211611؍19؍م ج-7؍10؍1394 مركز جذب اعضاي هيأت علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري​
1398/8/142364 - ابطال بند 2 مصوبه شماره 700؍1602-24؍7؍1395 هيأت رئيسه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري قوه قضاييه​
1398/7/309809970906010502 - ابطال عبارت « صرفاً براي يك مقطع و يك بار » و بندهاي (د) و (هـ) تبصره 2 ماده 52 و تبصره هاي 3 و 4 ماده 52 آيين نامه جديد استخدامي اعضاي غير هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي (ره) مصوب 22؍5؍97 ​
1398/7/309809970906010497 - ابطال بخشنامه 34724/4/د – 97/07/13 دانشگاه پيام نور
1398/7/209809970906010466 - اعتراض به تصميم شماره 5478/97/ص مورخ97/10/15
1398/7/91421 - وحدت رويه مشمولين دريافت فوق العاده ويژه
1398/6/121073 - ابطال نامه شماره 158821؍74؍7-9؍7؍1397 مديركل اداره لوايح، تدوين و تنقيح قوانين و مقررات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري​
1398/6/51055 - ابطال تبصره 2 ماده 4 آيين نامه استخدامي اعضاي غير هيأت علمي دانشگاه تبريز​
1398/5/15932 - وحدت رويه اشتغال به تحصيل ،همچنين تعهد خـدمت پس از فراغت از تحصيل في نفسه متضمن حق استخدام از تاريخ شروع به تحصيل نيست
1398/5/15931 - وحدت رويه عدم احتساب سابقه خدمت دوران دانشسرايي معلمين تربيت معلم
1398/5/89809970906010187 - ابطال بند 2 مصوبه مورخ 96/02/30 هيأت امناي دانشگاه علوم پزشكي گيلان​
1398/5/81032.33 - ابطال بند 1-2 مصوبه يكصد و هشتادمين جلسه مورخ 2؍10؍1396 شوراي عالي اداري
1398/4/169809970906010115 - ابطال بند 1 مصوبه پنجاه و دومين جلسه كارگروه پرداخت مبتني بر عملكرد دانشگاه علوم پزشكي مازندران مورخ 95/4/14
1398/3/89809970906010088 - ابطال دستور بيستم هيأت امناي دانشگاه جامع علمي – كاربردي به تاريخ 95/5/12 در مورد ساماندهي مأموريت هاي خارجي
1398/2/299809970906010052 - ابطال بند 1 ماده 77 آئين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها مصوب 92/11/12 هيأت امناي دانشگاه يزد​
1398/2/17185 - ابطال قسمتي از ماده 128 آيين نامه اداري و استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته و بخشنامه شماره 1244؍100-29؍8؍1391 وزير وقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي​
1397/12/229709970906010423 - ابطال قسمتي از تبصره 6 ماده​۱۹​آيين نامه استخدامي اعضاي غيرهيأت علمي دانشگاه هامصوب سال 1392 ​
1397/10/111917 - ابطال ​بند 15 مصوبه مورخ 1؍12؍1395 هيأت رئيسه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان چهارمحال و بختياري موضوع نامه شماره 147112؍95؍18؍پ؍د-2؍12؍1395 و الزام به احتساب يا بازخريد مرخصي استفاده نشده مطابق كاركنان پيماني آن دانشگاه
1397/9/179709970906010288 - ابطال ماده 12 آيين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه
1397/9/131809.11 - وحدت رويه پرداخت مابه التفاوت اضافه كاري با احتساب تفاوت تطبيق كاركنان دانشگاه علوم پزشكي
1397/7/259709970906010201 - ابطال مصوبه هشتمين نشست از دوره ششم هيات امناء مورخ 96/3/23 ، موضوع اصلاح ماده 12 آيين نامه استخدامي اعضاي هيات علمي دانشگاه
1397/7/259709970906010212 - ​ابطال بخش هايي از آئين نامه استخدامي اعضاي غير هيات علمي شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان مورخ 92/12/14 و بخش هايي از اصلاحيه مورخ94/6/7
1396/12/27369 - ابطال بند 1 مصوبه 88/7/16 هيأت رئيسه دانشگاه علوم پزشكي كاشان
1396/12/27367 - ابطال بخشنامه شماره 344/100 و دستورالعمل شماره 235/100 وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي
1396/11/30317 - ابطال مصوبه دستور هشتم ، هجدهمين جلسه هيات امناي پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي ايران مورخ 94/12/25 در خصوص عدم پرداخت حق الزحمه نمايندگان قضايي
1396/11/171169 - ابطال كد 137 عمران- گرايش مهندسي زلزله (فوق ليسانس) از دفترچه ثبت نام آزمون استخدامي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران
1396/10/261060.80 - ابطال بخشنامه شماره 242666/73/6-95/11/2 و نامه شماره 66188/46/د-95/11/4 دانشگاه پيام نور
1396/10/261059 - ابطال تبصره ماده 8 آيين نامه استخدامي اعضاي غير هيأت علمي دانشگاه پيام نور مورخ 1391/9/22
1396/9/29203 - ابطال و حذف عبارت سرپرستي از بند « د » تبصره ذيل ماده 82 آئين نامه استخدامي اعضاي غير هيات علمي دانشگاه


Powered by Tetis PORTAL