خدمات الكترونيك

اعاده به خدمت
1399/5/269909970906010789 - ​ابطال بند 2 و 3 نامه شماره 285909 مورخ 6؍6؍97 سازمان اداري و استخدامي كشور
1398/11/269809970906010994 - ابطال نامه‌ي شماره1455465مورخ 27؍5؍1396 و نامه‌ي شماره1705503مورخ 26؍11؍1396 سازمان اداري و استخدامي كشور
1398/9/309809970906010660 - ابطال نامه شماره 14787 مورخ 26؍4؍1396 سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور
1398/9/52619 - ابطال بند 1 و رديف (1-1) مصوبه شماره 2925؍100؍ص؍97-7؍3؍1397 رئيس مجمع عمومي شركتهاي مديريت توليد برق​
1398/7/302325 - ابطال بندهاي «الف» و «ب» نامه شماره 152؍53011؍540-1؍3؍1396 معاون حقوقي و امور مجلس بنياد شهيد و امور ايثارگران​
1398/7/109809970906010351 - ابطال بند 1-1 مصوبه مورخ 7؍3؍97 رييس مجمع عمومي شركت
1398/7/109809970906010350 - ابطال بند 1-6 بخشنامه شماره 19؍11 مورخ 7؍1؍95 مدير عامل شركت مادر تخصصي توانير
1397/10/309709970906010359 - ابطال نظريه شماره 1455465 مورخ 96/7/25 معاون حقوقي و نظارت سازمان اداري و استخدامي كشور
1397/9/131816 - ابطال تصميم نامه شماره 759380-1395/7/10 رئيس امور مديريت مشاغل و دبيرخانه شوراها در سازمان اداري و استخدامي كشور و نامه شماره 82354/الف ج/591-1395/11/18 مدير كل امور كاركنان هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران هما
1397/6/61379 - وحدت رويه اعاده به خدمت ايثارگران


Powered by Tetis PORTAL