شرح وظايف مركزمطالعات نظامها و فناوريهاي مديريتي
شرح وظايف مركز مطالعات نظامها و فناوريهاي مديريتي
 • انجام مطالعات و بررسي‌هاي لازم براي تدوين خط‌مشي‌ها و چارچوب‌هاي شكل‌گيري و تحقق نظام مطلوب اداري مبتني بر مفاد قانون اساسي، سياست‌هاي كلي و ساير اسناد بالادستي.
 • مطالعه و طراحي الگوي مديريت كلان كشور به منظور تقسيم كار ملي و تعيين نقش فعالان توسعه در بخش دولتي و غيردولتي.
 • مطالعه و طراحي الگوها و مدل‌هاي مناسب مديريت و اداره بخش‌هاي مختلف (اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، زيربنايي و ...).
 • مطالعه و تبيين راهبردها، راهكارها و توسعه نهادي مشاركت تشكل‌هاي تخصصي و مردم‌نهاد در فرايند تصميم سازي و تصميم‌گيري در نظام اداري كشور.
 • مطالعه، طراحي و تدوين مدل‌ها و الگوهاي مديريتي پشتيبان در نظام اداري و اجرايي كشور (نظام‌هاي تصميم‌گيري، نظام‌هاي مشاركت، نظام مديريت ايده‌ها و پيشنهادها و ...).
 • مطالعه و طراحي الگوها و تدوين ضوابط، معيارها، شاخص‌ها، راهبردها و برنامه‌هاي توانمندسازي، ظرفيت‌سازي و ساماندهي بخش غيردولتي براي پذيرش وظايف و فعاليت‌هاي بخش‌هاي مختلف كشور جهت ارائه خدمات عمومي.
 • مطالعه، طراحي و تدوين نظام‌ها و زير نظام‌هاي توسعه سازماني و مديريت منابع انساني با همكاري واحدهاي مربوطه در چارچوب سند چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي و ساير اسناد بالادستي.
 • بررسي، مطالعه، طراحي و تدوين الگوهاي توسعه منابع انساني ملي با همكاري ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط در چارچوب سند چشم‌انداز، سياست‌هاي كلي، نقشه جامع علمي كشور و ساير اسناد بالادستي.
 • انجام مطالعات و تبيين و تعريف رويكردهاي نوآورانه انجام وظايف دستگاه‌هاي اجرايي و نظام سازي و نهادسازي كاربست آن‌ها در نظام اداري.
 • مطالعه و شناسايي موانع خلاقيت و نوآوري در محيط سازمان‌هاي دولتي به منظور تبيين راهبردها و فرايندهاي پرورش آن در نظام اداري.
 • طراحي نظام ديدباني فناوري‌هاي نوظهور مديريتي به عنوان ابزار آينده‌ پژوهي در نظام اداري كشور.
 • مطالعه، بررسي و شناسايي فناوري‌هاي نوين مديريتي به منظور معرفي، اشاعه و كاربست آن در نظام اداري كشور.
 • ارتقاي نظام مقررات گذاري و تصميم‌گيري و بهبود كيفيت تصميمات از طريق پيامدسنجي تصميمات (پيامدهاي سياست‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و...).
 • طراحي و راهبري استقرار مديريت دانش دستگاه‌هاي اجرايي و ايجاد بستر مناسب جهت تشكيل شبكه ملي دانش.
 • انتشار نتايج مطالعات انجام ‌شده در زمينه‌هاي فوق‌الذكر به منظور بهره‌برداري ساير مراجع و دستگاه‌هاي اجرايي در راستاي تحول در نظام اداري.
 • جمع‌آوري و مديريت مستندات مطالعات و پژوهش‌هاي سازمان و استقرار و بهره‌برداري از مركز اسناد سازمان.
 • انجام امور دبيرخانه‌اي شوراي پژوهشي سازمان و شوراي سياست‌گذاري فصلنامه تحول اداري.
 • ارتباط با واحدهاي تحقيقاتي و دانشگاه‌ها و تدوين تفاهم‌نامه همكاري با آن‌ها به منظور استفاده از ظرفيت‌هاي پژوهشي دانشگاه‌ها و همچنين حمايت از پايان‌نامه‌هاي دانشجويي.
 • انجام امور علمي و اجرايي لازم براي انتشار فصلنامه تحول اداري.
 • نيازسنجي و مديريت پروژه‌هاي مطالعاتي و پژوهشي مورد نياز سازمان كه توسط ساير واحدها و يا از طريق برون‌سپاري انجام مي‌شود.
 • انجام مطالعات تطبيقي مرتبط با نظام اداري به منظور شناخت چالش‌ها و ارائه راهكارها مبتني بر تجربيات ساير كشورها.
 • تدوين نظام‌نامه‌ها و منشورهاي مديريتي در راستاي تحول در نظام اداري.


Powered by Tetis PORTAL