شرح وظايف امور مطالعات نظامها و فناوريهاي مديريتي
شرح وظايف مركز مطالعات نظامها و فناوريهاي مديريتي
  • مطالعه و تدوين راهبردهاي تنظيم منشورهاي قانوني اصلي مرتبط با نظام اداري كشور.
  • انجام مطالعات و بررسي هاي لازم براي تدوين خط مشي ها و چارچوب هاي شكل گيري و تحقق نظام مطلوب اداري مبتني بر مفاد قانون اساسي، سياست هاي كلي و ساير اسناد بالادستي.
  • مطالعه و طراحي الگوي مديريت كلان كشور به منظور تقسيم كار ملي و تعيين نقش فعالان توسعه در بخش دولتي، غيردولتي.
  • مطالعه و طراحي الگوها و مدل هاي مناسب مديريت و اداره بخش هاي مختلف. (اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، زيربنايي و ...)
  • انتشار نتايج مطالعات (مطالعات كاربردي و عملياتي) در زمينه هاي فوق به منظور بهره برداري هاي لازم در ساختار كلان كشور و ساير مراجع و دستگاههاي اجرايي.
  • تهيه و تدوين آيين نامه تشخيص صلاحيت و رتبه بندي، اعتباربخشي مشاوران مديريت، كانون‌هاي ارزيابي شايستگي‌هاي شغلي و مديريتي مراكز و موسسات خدمات مشاوره مديريت (آموزش و توانمندسازي، برنامه‌ريزي، جذب و تأمين نيروي انساني، اجراي آزمون‌هاي استخدامي و ...) تصدي‌هاي اجتماعي، فرهنگي، خدماتي (خدمات مديريتي) با همكاري و هماهنگي واحدهاي مرتبط با وظايف و مأموريت‌هاي اجرايي فوق.
  • ارزيابي، پايش و اعتبارسنجي و انجام نظارت هاي مستمر و لازم از مراكز و موسسات و تشكل هاي حرفه اي كه موفق به اخذ گواهينامه تشخيص صلاحيت و رتبه بندي مي شوند با استفاده از توانمند‌ي‌هاي واحدهاي مربوطه.
  • انجام اقدامات لازم جهت صدور گواهينامه تشخيص صلاحيت و رتبه بندي از طريق سامانه الكترونيكي و ايجاد بانك اطلاعاتي مراكز فوق به منظور دسترسي عموم به اطلاعات موردنياز.
معرفي رئيس مركز و كاركنان


Powered by Tetis PORTAL