خدمات الكترونيك

مرخصي
1399/12/191963.4 - ابطال دستورالعمل شماره ۳ اداره كل تنظيم و نظارت بر روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موضوع نامه شماره ۲۸۱۰۵-۲۲؍۳؍۱۳۸۷​
1399/10/249909970906011322 - ابطال بند (۳) بخشنامه شماره ۹۱/۹۸/۲۰۰ سازمان امور مالياتي كشور مورخ98/10/30
1399/10/131304 - ابطال بند ۶ مصوبه سومين نشست دوره اي مديران پرستاري دانشگاه علوم پزشكي تهران به شماره ۹۸؍۱۱؍۵۵؍۳۷۸۹-۱۵؍۴؍۱۳۹۸
1399/9/299909970906011288 - ​ابطال بخشنامه هاي شماره ب ه م/۹۵۰۱۴ (مورخ ۷/۱۲/۱۳۹۶) و ب ه م/۵۳۳۵ (مورخ ۲/۲/۱۳۹۷) شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران
1399/9/29909970906011145 - ​۱- ابطال بخشنامه شماره ۷۸۶۰۹؍۹۳ مورخ ۲۷؍۱۰؍۹۳ معاون اداري و مالي دانشگاه اصفهان​۲- الزام دانشگاه اصفهان به ذخيره ۹۰ روز مرخصي از سال ۹۳ تا ۹۸
1399/4/219909970906010703 - ابطال دستور اداري شماره 3608/97/7100 مورخ 97/6/10 مديركل دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تامين اجتماعي
1399/4/159909970906010643 - ابطال سومين مصوبه از مصوبات پنجمين جلسه هيأت رييسه دانشگاه اراك مورخ 22؍2؍97
1398/9/189809970906010583 - ابطال بخشنامه شماره 31560؍521 مورخ 29؍7؍92 مدير كل آموزش و پرورش استان گيلان
1398/9/122670 - ابطال نامه شماره 2030؍14-16؍3؍1394 معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند
1398/7/302313.15 - ابطال بند 2 بخشنامه شماره 404؍100-17؍5؍1394 وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي​
1398/7/301505 - احتساب مرخصي زايمان به عنوان بخشي از تعهدات دوره تخصصي پزشكي
1398/7/309809970906010501 - ابطال بخشنامه شماره 1605452–11؍10؍1396 سازمان برنامه و بودجه كشور
1398/6/261306 - وحدت رويه تاريخ استحقاق مرخصي زايمان و مدت آن
1398/5/8907 - ابطال بخشنامه شماره 71980-1؍7؍1396 معاون توسعه مديريت و منابع شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران وابسته به وزارت راه و شهرسازي
1398/4/169809970906010114 - ابطال بخشنامه شماره 2؍25؍206؍ط–4؍5؍1390 ستاد كل نيروهاي مسلح
1398/3/289809970906010098 - نقض و ابطال بخشنامه شماره 74016/56 –94/4/29
1398/2/31288.305 و 307 - وحدت رويه پرداخت حقوق فوق العاده هاي ايام مرخصي زايمان افزايش يافته از 6 ماه به 9 ماه صندوق تامين اجتماعي
1398/1/319809970906010012 - ابطال بند (3) از فصل ششم و بند 17-01-6 از فصل ششم مجموعه مقررات اداري و استخدامي كاركنان با موضوع مرخصي ها​
1398/1/2792 - وحدت رويه تبديل وضعيت از شركتي به استخدام رسمي به استناد ماده 21 قانون جامع ايثارگران و تبصره 1 بند (ذ) ماده 87 برنامه ششم
1397/11/139709970906010364 - ابطال بخشنامه مورخ 87/12/17 به شماره 32062/ق/60 اداره كل كارگزيني قضات
1397/10/111917 - ابطال ​بند 15 مصوبه مورخ 1؍12؍1395 هيأت رئيسه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان چهارمحال و بختياري موضوع نامه شماره 147112؍95؍18؍پ؍د-2؍12؍1395 و الزام به احتساب يا بازخريد مرخصي استفاده نشده مطابق كاركنان پيماني آن دانشگاه
1396/12/81232 - وحدت رويه دادخواهي كارمندان بازنشسته شركت ملي نفت ايران به پرداخت وجوه مرخصي استفاده نشده
1396/11/31120 - ابطال بند يك «1» نامه شماره 2071/209/د-1393/4/18 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان
1396/10/30266 - لغو بند سوم بخشنامه معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت به شماره 4423/209/د مورخ 93/8/24
1396/8/16770.1 - ابطال نظريه شماره 926-1394/1/10 كميته فني حقوقي شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني مندرج در نامه شماره 491011-1395/2/13 رئيس امور مديريت مشاغل و دبيرخانه شوراهاي سازمان اداري و استخدامي كشور ( سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق) و بخشنامه شماره 94-70-1394/11/28 و نامه هاي شماره 118388/710-1395/7/6 و 31805/710-1395/3/1 اداره كل امور اداري و تشكيلات وزارت آموزش و پرورش
1396/6/29119 - ابـطال مـاده 78 آئين نـامه اداري و استخدامي كـاركنـان غيـر هيـات علمي دانشگاه / دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني
1396/6/7540 - ابطال بند 1 صورتجلسه شماره 20-1394/7/26 دانشگاه علوم پزشكي كردستان


Powered by Tetis PORTAL