خدمات الكترونيك

آنچه در لينك زير مشاهده مي نمائيد چكيده اي از مجموعه مطالب ارائه شده در شماره اول دوره جديد فصلنامه تحول اداري است. براي دريافت و مطالعه كامل مطالب ارائه شده در اين شماره مي توانيد از آدرسhttps://aro.gov.ir  مشترك فصلنامه تحول اداري شويد 

                                     

                            

 

                              اندازه دولت؛ ضرورت استخراج نقشه حكمراني كشور

                              فرهنگ سازماني بوروكراتيك و نظام هاي مديريت منابع انساني اثربخش در بخش دولتي ايران

                              بررسي عوامل مؤثر در ارتقاء نظام سلامت اداري در سازمان هاي دولتي ايران

                              عوامل كليدي مؤثر بر پياده سازي اخلاق كار در سازمان هاي دولتي ايران

                                 

                               مديريت بهره وري نظام اداري و اجرايي كشور

                               نظام اداري تراز پيشرفت و توسعه كشور

                             

                                پرونده الكترونيك سلامت  

                              

                                بوروكراسي سطح خيابان

                                معرفي كتاب

                                گزارش موردي: دولت محلي در فرانسه

                              

                                 
Powered by Tetis PORTAL