خدمات الكترونيك

سنوات خدمت
1400/1/1776.7 - وحدت رويه اصلاح حكم مستمري بازنشستگي بر اساس دو سال آخر سنوات ارفاقي و پرداخت مابه التفاوت مستمري
1399/11/281546.7 - وحدت رويه احتساب ايام حضور در جبهه در دوران سربازي بـه عنـوان سابقه خـدمت در مشاغل سخت و زيـان آور
1399/11/279909970906011432 - ابطال بخشنامه شماره ۷۶۳۶؍۱۰۸۱؍۹۹ مورخ ۲۹؍۲؍۱۳۹۹ معاونت نيروي انساني نزاجا
1399/11/59909970906011340.1 - ابطال بند ۷؍۲ شيوه‌نامه اجرايي قانون تسري ارشديت‌هاي تحصيلي ناشي از مواد ۷۹ و ۸۳ قانون استخدامي ناجا به كاركنان آجا و سپاه موضوع ابلاغيه شماره ۹۵؍۱۰۷۳؍ط مورخ ۱۰؍۸؍۱۳۹۶
1399/10/201339 - وحدت رويه احراز شرايط و استحقاق بيمه شده جهت بازنشستگي پيش از موعد در كارهاي سخت و زيان آور مي بايست رسماً از سوي تأمين اجتماعي ابلاغ شود
1399/10/189909970906011357 - ابطال بند ۴ جزء (د) دستوراداري شماره ۱۸۲۱/۹۱/۲۰۰ مورخ 91/7/4 سازمان تامين اجتماعي موضوع حق بيمه مدت خدمت وظيفه كاركنان​
1399/10/161441 - اعمال ماده ۹۱ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به آراء معارض، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص احتساب ايام خدمت وظيفه در سوابق بيمه پردازي بعد از بازنشستگي
1399/9/181084 - وحدت رويه احتساب سوابق خدمت در شركت هاي پيمانكاري طرف قرارداد با دستگاه هاي دولتي بـه منظور افزايش حقوق و سنوات خدمتي بازنشستگي
1399/9/181064.82 - وحدت رويه بازنشستگي پيش از موعد به واسطه اشتغال در مشاغل سخت و زيان آور كاركنان سازمان تامين اجتماعي
1399/8/59909970906010897 - ابطال دستورالعمل شماره ۲۴۲۰۲/۹۷/۱۹۴ مورخ 97/10/9 مدير كل درمان استان تهران سازمان تامين اجتماعي درخصوص عدم محاسبه دوران خدمت سربازي به عنوان سابقه مشاغل سخت و زيان آور
1399/6/31۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۴۶ - ابطال بخشنامه شماره ۴۴۴۸۷ (مورخ 94/3/11 ) وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
1399/6/169909970906010824.5 - ابطال بخشنامه شماره ۵۴۳۴۲۰ مورخ ۲۵؍۹؍۱۳۹۸ سازمان اداري و استخدامي كشور​
1399/6/4747 - وحدت رويه احتساب سوابق خدمت دولتي تمام وقت
1399/2/159909970906010005 - ابطال بند (2) بخشنامه‌ي شماره 212720 مورخ 20؍10؍1394 وزارت آموزش و پرورش
1398/12/79809970906011073 - ابطال تذكر موجود در ماده 1 از دستورالعمل اداري شماره 1834 مورخ 94/5/26 مبني بر عدم احتساب و پذيرش دوره تحصيل پزشكان به عنوان سوابق اشتغال نزد سازمان
1398/11/293328 - ابطال مواد 2 و 8 بخشنامه شماره 100؍50؍21388؍94-8؍4؍1394 و فراز پاياني ماده 10 بخشنامه شماره 100؍50؍14380؍98-18؍2؍1398 وزير نيرو
1398/11/293331 - وحدت رويه الزام به استرداد 9 درصد حق بيمه سنوات ارفاقي موضوع تبصره 3 ماده واحده قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان آور مصوب 1367
1398/9/69809970906010578.79 - ابطال بند 4 بخشنامه شماره 4453؍92؍5010 – 4؍12؍92 و تذكر بند 1 بخشنامه شماره 183؍94؍5010؍ - 26؍5؍94 سازمان​
1398/8/142367.96 - ابطال 1- بندهاي (الف)، (ج) و (هـ) بخشنامه شماره 6؍5؍705؍م؍4؍ن- 22؍2؍1392 معـاون نيـروي انسـانـي ستـاد كـل نيـروهـاي مسلـح 2- بخشنامه شماره 211611؍19؍م ج-7؍10؍1394 مركز جذب اعضاي هيأت علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري​
1398/7/302325 - ابطال بندهاي «الف» و «ب» نامه شماره 152؍53011؍540-1؍3؍1396 معاون حقوقي و امور مجلس بنياد شهيد و امور ايثارگران​
1398/7/302313.15 - ابطال بند 2 بخشنامه شماره 404؍100-17؍5؍1394 وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي​
1398/7/301505 - احتساب مرخصي زايمان به عنوان بخشي از تعهدات دوره تخصصي پزشكي
1398/7/21330 - ابطال نامه شماره 44907؍91؍231-20؍12؍1391 رئيس امور حقوقي و قوانين معاونت وقت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور
1398/6/59809970906010251 - ابطال بخشنامه شماره 55؍87167؍18 مورخ 8؍9؍1396
1398/5/15932 - وحدت رويه اشتغال به تحصيل ،همچنين تعهد خـدمت پس از فراغت از تحصيل في نفسه متضمن حق استخدام از تاريخ شروع به تحصيل نيست
1398/5/15931 - وحدت رويه عدم احتساب سابقه خدمت دوران دانشسرايي معلمين تربيت معلم
1398/5/89809970906010193 - ابطال نامه شماره 3611/ 209؍د –11؍9؍92 مدير كل دفتر منابع انساني وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي
1398/5/89809970906010186 - درخواست ابطال بندهاي يك ، دو و چهار بخشنامه شماره 677 فني سازمان طرف شكايت
1398/5/1848 - ابطال بخشنامه دانشگاه علوم پزشكي شيراز در خصوص لزوم داشتن 50 سال سن جهت قبول درخواست بازنشستگي پيش از موعد مشاغل سخت و زيان آور
1397/11/92004.8 - ابطال بخشنامه هاي 202؍ص؍25018 مورخ 1؍4؍1396 مديريت استان قم (وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي) و 5؍710- 10؍3؍1396 معاونت توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش​
1397/9/271875 - ابطال ​نامه شماره 262؍201؍63-11؍10؍1396 مديرامور سرمايه انساني و ساختاري بانك كشاورزي
1396/12/27369 - ابطال بند 1 مصوبه 88/7/16 هيأت رئيسه دانشگاه علوم پزشكي كاشان
1396/8/9745 - ابطال تبصره بند 5 مصوبه شماره 45664/ت652-1368/5/30 هيأت وزيران
1396/7/11642 - ابطال تبصره (1) بند ( الف ) جزء 2 قسمت 5-10-14 فصل چهاردهم مجموعه مقررات اداري و استخدامي كارمندان شركت ملي نفت
1396/6/29126 - ابطال ماده 9 آئين نامه تبصره 3 ماده واحده قانون نقل وانتقال حق بيمه يا بازنشستگي


Powered by Tetis PORTAL