انجمن هاي تخصصي مديريت و منابع انساني
14 تير 1396 17:47:8
انجمن علمي آموزش و توسعه منابع انساني ايران

آدرس وب سايت: www.istd.ir

 

اهداف و خدمات انجمن:

 • اشاعه فرهنگ آموزش و توسعه منابع انساني در كشور با تمركز بر مدل هاي ايراني و اسلامي
 • توسعه دانش نظري و كاربردي رشته آموزش و توسعه منابع انساني در كشور
 • ايجاد تعامل و ارتباط بين مجامع علمي و دانشگاهها با محيط هاي كسب و كار دولتي و غيردولتي به منظور سوق دادن پژوهش ها وتصميم گيريها به سمت مسائل و چالش هاي واقعي آموزش و توسعه منابع انساني
 • انجام پژوهش هاي كاربردي در حوزه آموزش و توسعه منابع انساني
 • تهيه و تدوين منابع علمي و كاربردي در حوزه آموزش و توسعه منابع انساني
 • برگزاري كنفرانس ها و همايش هاي ملي و بين المللي درخصوص آموزش و توسعه منابع انساني
 • فراهم نمودن بستر تعامل بين كارفرمايان و صاحبان كسب و كار با متخصصين و كارشناسان آموزش و توسعه منابع انساني و تشكيل بانك كاريابي تخصصي در اين حوزه
 • ارائه خدمات پژوهشي، آموزش و مشاوره اي درخصوص حرفه آموزش توسعه منابع انساني

خدمات انجمن آموزش و توسعه منابع انساني ايران

 • برگزاري ساليانه جايزه ملي تعالي آموزش وتوسعه منابع انساني ايران.
 • برگزاري ساليانه كنفرانس ملي آموزش وتوسعه سرمايه انساني .
 • اعطاي گواهينامه صلاحيت حرفه اي متخصصين آموزش وتوسعه منابع انساني(CPTD).
 • استقرار و پياده سازي استانداردهاي ايزو 10015 و 29990 در واحدهاي آموزش سازمان ها و شركت هاي دولتي و خصوصي كشور.
 • برگزاري سفرهاي يادگيري (تورهاي تعالي) در سازمان ها و شركت هاي مختلف كشور.
 • تربيت مدرسان حرفه اي آموزش ( TTT).
 • تدوين و اجراي تقويم آموزش هاي تخصصي مرتبط با آموزش و توسعه در سطح ملي.
 • انتشار كتاب هاي تخصصي در حوزه آموزش و توسعه منابع انساني.
 • انتشار مجله علمي پژوهشي آموزش و توسعه منابع انساني.
 • اجراي طرح هاي پژوهشي به صورت علمي و كاربردي در سازمان هاي كشور.
 • راه اندازي كانون مديران آموزش.
 • تهيه و تدوين استانداردهاي آموزشي مشاغل.
 • تشكيل بانك مدرسان و اساتيد حوزه آموزش و توسعه منابع انساني
 • ايجاد شبكه حرفه اي تعامل بين اعضاي انجمن.

Powered by Tetis PORTAL