انجمن هاي تخصصي مديريت و منابع انساني
15 تير 1396 21:25:28
انجمن بهره وري ايران

آدرس وب سايت: www.irpa.ir

درباره انجمن:

بنا به ضرورت اشاعه مفهوم و فرهنگ بهره وري و توسعه روشهاي ارتقاي آن درسطح كشور، انجمن بهره وري ايران با همت و همكاري جمعي از عالقمندانو متخصصان حركت بهرهوري با هدف حمايت از برنامه هاي ترويج ،توسعه و قانونمند شدن كليه اقدامات و برنامه هاي ارتقاي بهره وريدر كشور، به عنوان يك سازمان غيردولتي، غيرانتفاعي وغيرسياسي در تاريخ 5/11/1381 تاسيس شده است.

اهداف:

  •  نشر فرهنگ و اشاعه مفاهيم بهره وري و ايجاد حركت همگاني براي ارتقاي آن در سطح كشور
  •  توسعه و ارتقاي مديريت منابع انساني براي بهبود بهره وري دركليه عرصه هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
  •   ارتقاي تواناييهاي مديريتي و سازماني با طراحي و تدوين الگوهاي موثر و استفاده از آخرين دستاوردهاي علمي و فني براي افزايش بهره وري
  •   تاثيرگذاري بر سياستها، برنامه ها، قوانين و مقررات كشور در حوزه بهره وري و تالش در جهت اصلاح و بهبود آنها

 اصلي ترين برنامه ها و عرصه هاي خدمات انجمن
برگزاري همايش ها، دوره ها و كارگاه هاي آموزشي در سازمان هاي دولتي و شركت هاي خصوصي در مركز و استان ها

ارائه خدمات مشاوره هاي و اجراي طرح هاي تعيين و اندازه گيري شاخص ها و چرخه بهره وري در بيش از 200 دستگاه و شركت دولتي يا خصوصي در مراكز و استان ها

فعاليت هاي انجمن بهره وري ايران
كسب و نشر تازه ترين مطالعات در حوزه بهره وري
تهيه فيلمهاي آموزشي و ترويج فرهنگ بهره وري با جلب همكاري رسانه هاي عمومي
تبادل نظرات و تجربيات با ساير سازمانها وانجمن هاي داخلي و خارجي مرتبط با بهرهوري
برگزاري همايش، كنفرانس، كارگاه و دورههاي آموزشي
انجام مطالعات، تحقيقات، جمع آوري اطلاعات و تجارب بهره وري در داخل و خارج كشور
ارائه خدمات مشاوره اي، علمي، پژوهشي و آموزشي در حوزه بهره وري
همكاري و عضويت در مجامع علمي و تخصصي داخلي و خارجي
ترويج نظم و اخلاق حرفه اي براي كارشناسان و مروجان بهره وري در كشور
تلاش براي ايفاي نقش مرجع در تدوين شاخص هاي اندازه گيري بهره وري
برقراري جوايز بهره وري و كيفيت و برگزاري جشنواره هاي ترويجي
همكاري با سازمانها و نهادهاي دولتي در راستاي ارتقاي بهره وري با ارائه خدمات مورد نياز


Powered by Tetis PORTAL