انجمن هاي تخصصي مديريت و منابع انساني
13 تير 1396 16:58:37
انجمن علمي مديريت راهبردي ايران

آدرس وب سايت: www.issm.ir

درباره انجمن:

انجمن علمي مديريت راهبردي ايران درمرداد ماه سال1382 شمسي و براساس مجوز شماره 15609 مورخ 6/5/82 وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري تأسيس شد . اين انجمن كه يك مؤسسه غير انتفاعي و با رويكرد علمي پژهشي و آموزشي است با مشاركت جمعي از اساتيد برجسته مديريت راهبردي كشور و مديران شركت هاي بازرگاني و صنايع  شكل گرفته است ، هدف انجمن بهره گيري از تمامي ظرفيت علمي دانشگاه ها و پژوهشگاه هاي كشور و دانش مديريت جهان براي ارتقاء كمي و كيفي نيروهاي متخصص در حوزه مديريت استراتژيك، توسعه و بهبود وضعيت آموزش و پژوهش در اين حوزه و نيز پيشبرد اهداف و افزايش توان مديريت دركشور است كه براي مدت نامحدود تشكيل شده است.انجمن با توجه به سند چشم انداز 20 ساله كشور  و لزوم قرار گرفتن جمهوري اسلامي ايران در جايگاه نخست اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه و همچنين برقراري تعامل سازنده در روابط بين الملل، برنامه ها و اهداف خود را در بخش هاي مختلف، تنظيم كرده و در برنامه هاي عملياتي سالانه به اجراءگذاشته است.

 اهداف انجمن:

اهداف اساسي  انجمن مديريت راهبردي ايران عباتند از :

 • كشف حوزه هاي نوين راهبردي آينده ساز، هر چند نهفته دردين و تاريخ
 •  مشاركت در حفظ، بازسازي،  و ارتقاي محيط زيست
 • شبكه سازي ميان محققان  و مديران  كيفيتمند، اخلاقمند،  و باورمند داخلي و خارجي
 • جذب حداكثري نهادها و سازمانهاي دولتي، شركتهاي خصوصي بزرگ و صاحب نام و نخبگان عرصه علم و عمل و استادان مديريتي به عنوان اعضاي انجمن
 • مشاركت دررفع نيازهاي تحقيقاتي و توسعه اي كشور
 • فراهم سازي زمينه هاي خلق فكر هاي نو و كمك به تجاري سازي آن ها
 • تقويت و تثبيت جايگاه انجمن مديريت راهبردي ايران به عنوان جايگاهي براي ارزيابي، رتبه بندي و نظارت بر مؤسسات و شركتهاي خدمات و مشاوره مديريت و پاسداشت جايگاه تخصصي مديريت راهبردي و اطمينان بخشي به مشتريان دريافت كننده خدمات
 • انتشار كتب و نشريات علمي براي نيل بالاترين استانداردها  
 • تشكيل گردهمايي هاي علمي در سطوح محلي، ملي، و بين المللي
 • ايجاد ساز و كارهايي  تسهيل گر تسريع در ارايه كيفيت.
 • ارتقاي شيوه هاي تدريس و پژوهش هاي راهبردي
 • زمينه سازي براي نظريه پردازي در حوزه مديريت،  راهبرد و مدل سازي براي صورت بندي راهبرد يا راهبرد پردازي

اهم وظايف انجمن:

الف) انجام تحقيقات بنيادي و يا  موردكاوي هاي  علمي و پژوهشي در سطوح استاني، ملي و بين المللي

ب) همكاري و تعامل با نهادهاي علمي و پژوهشي، اجرايي، توليدي و تجاري كه زمينه هاي همكاري مشترك آنها وجود دارد

ج) ترغيب پژوهشگران، متخصصان و كارآفرينان و نيز تجليل از برگزيدگان اين حوزه و اعطاي نشان هاي ملي به آنان

د) ارائه خدمات آموزشي، پژوهشي و مشاوره اي

ه) برگزاري كنفرانس ،گردهمايي  و همايش هاي ملي، منطقه اي و بين المللي به منظور ارزيابي استعداد هاي پژوهشي داخلي 

و) انتشار كتب و نشريات علمي و انتشار تازه ترين يافته هاي دانش مديريت راهبردي جهان در كشور

ز) برگزاري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت در حوزه مديريت راهبردي

ح) تهيه و تدوين سند راهبردي براي موسسات ، شركت ها و سازمان هاي دولتي و خصوصي ونهادي صنفي و تخصصي

 ط ) ترسيم نقشه راه و نيز تدوين برنامه هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت براي موسسات و سازمان هاي دولتي و خصوصي

 ي) كمك به اجراي برنامه هاي پيش بيني شده در راستاي تحقق اهداف چشم انداز 20 ساله كشور

برخي ازمحور هاي مهم برنامه هاي انجمن

 1. همكاري با نهادهاي اجرايي، علمي، پژوهشي وآموزشي در زمينه توسعه و ترويج دانش مديريت راهبردي
 2. تشكيل كارگروهاي علمي وتخصصي استراتژيك
 3. ارائه خدمات آموزشي، پژوهشي وتخصصي
 4. برگزاري همايش هاي ملي و بين المللي - ترغيب وتشويق متخصصين، پژوهشگران وتجليل از محققان واستادان ممتاز
 5. انتشار نشريات وكتاب هاي تخصصي
 6. توسعه پژوهش هاي هدفمند استراتژيك وتقويت دانش مديريت استراتژيك از طريق يكپارچه سازي، همكاري و تشريك مساعي
 7. ترويج اصول مديريت استراتژيك وآموزش روش هاي كارآمد براساس استانداردهاي بين المللي
 8. تعيين راهبرد وجهت گيري اصلي اعضا در راستاي توسعه پژوهش و دانش در حوزه هاي استراتژيك
 9. وضع رهنمودهاي لازم براي اعضاي انجمن در خصوص توسعه روزافزون و بهترين نحوه عمل مديريت استراتژيك
 10. برقراري ارتباط مستمر ميان دانشگاهها و مديران صنايع ، جهت بررسي مسائل و مشكلات و يافتن راه حل هاي علمي / عملي
 11. ارتقاي سطح دانش اعضا بواسطه فراهم نمودن بستر تبادل انديشه ها وبرگزاري دوره هاي آموزشي ، كارگاه و ميزگردهاي تخصصي
 12. ترغيب و تشويق پژوهشگران و تجليل از مديران وبرنامه ريزان استراتژيك
 13. ارائه خدمات مشاوره اي به مديران و سازمانها
 14. انتشار كتب آموزشي وعلمي در زمينه مديريت استراتژيك
 15. ارتباط و تبادل نظر وهمكاري با موسسات مشابه در سطح ملي، منطقه اي وجهاني در زمينه مديريت استراتژيك
 16. برگزاري برنامه هاي بازديد از موسسات برنامه ريزي، توليدي، خدماتي وفرهنگي داخلي و خارجي به منظور ارتقاي دانش استراتژيك و تبادل اطلاعات با مديران اجرايي

 


Powered by Tetis PORTAL