انجمن هاي تخصصي مديريت و منابع انساني
14 تير 1396 17:34:40
انجمن مديريت منابع انساني ايران

آدرس وب سايت: www.hrmsociety.ir

جايگاه و نقش انجمن:

انجمن مديريت منابع انساني ايران ، انجمني است غير دولتي، غير انتفاعي كه در سال 1383 با هدف اشاعه فرهنگ مديريت منابع انساني، توسعه دانش و ارتقاء سطح پژوهش، مشاركت و تاثير گذاري در تدوين قوانين و مقررات و هم چنين ايجاد فضاي مناسب جهت تبادل اطلاعات، تجربيات و ايده هاي نوين در حوزه مديريت منابع انساني كشورتاسيس گرديد.

به منظور تقويت و ارتقاء قابليت و توان مديران منابع انسانى در راستاى كمك به توسعه اقتصادى، علمى، فنى و بازرگانى موسسات صنعتى و خدماتى كشور و ايجاد آمادگى براى راهيابى به بازارهاى جهانى، «انجمن مديريت منابع انسانى ايران» تشكيل گرديده است و داراى شخصيت حقوقى مستقل و استقلال مالى مى‌باشد و به صورت صنفى و غير انتفاعى فعاليت مى‌نمايد.

انجمن مديريت منابع انسانى در راستاى اشاعه فرهنگ، توسعه دانش و ارتقاى سطح پژوهش در حوزه مديريت منابع انساني در نظر دارد بين محققان و متخصصانى كه به گونه‌اى با دانش مديريت منابع انسانى و توسعه نظام‌هاى مربوطه سروكار دارند، ارتباط برقرار نمايد.

ايجاد فضاى مناسب جهت تبادل اطلاعات، تجربيات، ايده‌ها و بررسى مسائل مشترك و صنفى اعضاء از جمله برنامه‌هاى انجمن است كه در جهت تحقق اين هدف تشكيل گردهمائى‌هـاى علمى مرتبط با مديريت منابع انسانى درسطح ملى، منطقه‌اى و بين المللى و اعزام نماينده به گردهمـايى‌هاى مشابه مد نظر است. همچنين ايجاد بانكهاى اطلاعاتى از آخرين دست آوردها و پيشرفتهاى علمى، انتشار كتب و نشريات و طراحى نرم افزارهاى مرتبط كه مى‌تواند بسيار سودمند باشد، در دستور كار قرار دارد.

انجمن مديريت منابع انساني به عنوان ارگانى تخصصى در نظر دارد ضمن همكارى با نهادهاى ذيربط، در سياستگذارى و تدوين قوانين و مقررات مربوط مشاركت نمايد.

 

ماموريت

تلاش در جهت رشد,توسعه و ساماندهي حرفه منابع انساني به عنوان پيش برنده استراتژي سازمانها.

ارائه راه كارهاي مناسب براي كمك به سازمانها در جهت تعالي منابع انساني.

مشاركت و تاثير گذاري بر تدوين و تصويب قوانين و استانداردهاي مرتبط.

فراهم كردن بستر مناسب براي مشاركت متخصصين منابع انساني,دولت,حوزه هاي كسب و كار,دانشگاه و رسانه در ارائه راه حل هاي نوآورانه و پيشدستانه موضوعات منابع انساني.

ارزشها

صداقت و همدلي

خلاقيت، نوآوري و بهبود مستمر

حرفه¬اي گرايي

پاسخگوئي و مسئوليت¬پذيري

مشاركت و بهره¬گيري از خرد جمعي

تعهد و احترام

وظايف

مشاركت گروهي در تصميم سازيها و تصميم گيريها و تهيه و تنظيم پيش نويس قوانين و مصوبات مرتبط با مديريت منابع انساني و خدمات در جهت

حفظ منافع ملي و اعضاء با هماهنگي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

ايجاد بانك اطلاعاتي در زمينه هاي مرتبط با اهداف و وظايف انجمن

فعاليت براي جذب و مشاركت اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط جهت عضويت در انجمن

ارتقاء اعتبار و حيثيت اعضاء انجمن از طريق ساماندهي و ايجاد روابط مناسب بين واحدهاي عضو

انجام هر گونه فعاليتهاي علمي ، تحقيقاتي در داخل و خارج كشور در چهارچوب قوانين موضوعه براي نيل به اهداف انجمن

حمايت از منافع مشترك اعضاء

ارائه خدمات حقوقي و مشورتي به اعضاء

تدوين و اجراي استانداردهاي مورد نياز مديريت منابع انساني و يا مشاركت در تدوين آنها

برگزاري دوره هاي آموزشي و انجام تحقيقات علمي مورد نياز اعضاء و برگزاري همايشهاي تخصصي و ميزگردها و همچنين حضور در همايش

هاي داخلي و خارجي و تأليف و ترجمه مقالات علمي در زمينه موضوع فعاليت انجمن

صدور گواهينامه هاي آموزشي و حرفه اي منابع انساني با تأكيد بر جنبه هاي تكميلي اجرائي و عملياتي و استراتژيك و سياستگذاري منابع انساني

كمك در جهت ايجاد سازمان نظام مديريت منابع انساني

 برگزاري كنفرانس منابع انساني

 اجراي جايزه تعالي منابع انساني

اهداف

اشاعه فرهنگ مديريت منابع انساني و توسعه دانش و ارتقاء سطح پژوهش و ايجاد فضاي مناسب جهت تبادل اطلاعات و تجربيات

توانمندي در انجمن در جهت ارائه پيشنهادها و نظرات به منظور مشاركت در سياستگذاري و تدوين قوانين و مقررات

توسعه حرفه منابع انساني


Powered by Tetis PORTAL