امور حقوقي و مجلس
3 اسفند 1398 15:21:3
وظايف امور حقوقي و قوانين

الف)حوزه امورحقوقي

 • بررسي و اعلام نظر در خصوص انطباق پيش نويس مصوبات دولت با قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي و دفاع از تصويب نامه­ها، بخشنامه­ها، دستورالعمل­ها و نظام نامه­ هاي سازمان و هياٌت وزيران حسب مورد در هياٌت تطبيق مصوبات با قوانين مجلس شوراي اسلامي، ديوان عدالت اداري و ساير مراجع مربوط.
 • بررسي و اعلام نظر حقوقي در رابطه با لوايح، طرح­ها و آئين نامه­هاي مربوط به وظايف سازمان و تهيه و تنظيم آنها حسب ارجاع مقامات.
 • بررسي متن پيش نويس لوايح، بخشنامه­ها، دستورالعمل­ها، ضوابط، نظام نامه­ها و عناوين مشابه صادره توسط رئيس سازمان يا ساير مديران ذيصلاح قبل از صدور.
 • ابلاغ بخشنامه­ها، دستورالعمل­ها، ضوابط و نظام نامه­هاي صادره سازمان.
 • بررسي و اظهارنظر در خصوص ابهامات و استعلامات دفتر هياٌت دولت و كميسيون­هاي مربوط و شوراها و كارگروه­ها، كميسيون­ها، كميته­ها و عناوين مشابه و همچنين استعلامات اشخاص حقيقي و حقوقي (دولتي و غيردولتي) و مراجع نظارتي (سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري، كميسيون اصل (۹۰) قانون اساسي و ...) با هماهنگي واحدهاي ذي ربط.
 • بررسي و اعلام نظر حقوقي در رابطه با وظايف سازمان در مراجع حقوقي و حضور در جلسات آنها جهت دفاع از نظرات سازمان.
 • پشتيباني حقوقي از كميسيون­ها، شوراها و مجامعي كه سازمان عضو آن مي­باشد.
 • انجام اقدامات لازم در رابطه با دعاوي سازمان عليه اشخاص حقوقي و دفاع از سازمان در مقابل دعاوي مطروحه از طريق وكيل يا نماينده حقوقي.
 • تهيه و تنظيم شكوائيه و لايحه دفاعيه در پاسخ به دعاوي و شكايات مطروحه عليه اقدامات و تصميمات سازمان در ديوان عدالت اداري و مراجع حل اختلاف و ساير مراجع قانوني.
 • معرفي نماينده حقوقي براي شركت در جلسات دادگاه ها، كميسيونها (از جمله كميسيون لوايح، سياسي- دفاعي، مجامع، ستادها و هياتها) و اعلام نظر در چارچوب وظايف و اختيارات قانوني.
 • انجام اقدامات لازم براي تعامل موثر با ديوان عدالت اداري.
 • فراهم كردن زمينه هاي همكاري بيشتر با مراجع نظارتي (ازجمله سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات كشور).
 • پيگيري و اتخاذ تمهيدات لازم جهت اجراي احكام و اسناد لازم الاجرا و پيگيري اجراي آراء رفع اختلاف حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي در سازمان.
 • رسيدگي به اختلافات بين مؤسسات و واحدهاي تابعه از جهت تداخل وظايف قانوني، ابهام و تعارض در تفسير و برداشت از قوانين و مقررات و نحوه اجراي آنها و همچنين رسيدگي به اختلاف‌هاي مالي ناشي از قراردادها و ارائه راهكارهاي حقوقي و مشخص جهت حل و فصل آن و اتخاذ تدابير لازم در اين زمينه.
 • تهيه و تدوين مجموعه تنقيح شده از قوانين و مقررات اداري، استخدامي، تهيه مجموعه نظرات حقوقي مرتبط با نظام اداري، وظايف سازمان و واحدهاي وابسته و انتشار آنها با هماهنگي واحدهاي مربوطه.
 • تنظيم و يا تأييد قراردادهاي واحدهاي تابعه سازمان و تهيه پيش‌نويس قراردادهاي نمونه (تيپ) در حوزه‌هاي مختلف
 • ايجاد بانك اطلاعاتي قوانين، مقررات و آراي مراجع قضايي مرتبط با سازمان و بهنگام‌سازي سامانه قوانين و مقررات سازمان.
 • ارائه مشاوره و خدمات حقوقي و راهنمايي لازم به واحدهاي داخلي، واحدهاي استاني و سازمان‌هاي وابسته در خصوص انجام امور حقوقي و قضايي و عنداللزوم اعزام نماينده حقوقي و يا وكيل به مراجع قضايي و شبه قضايي در استان‌ها.
 • تشكيل شوراي حقوقي بمنظور بررسي ابهامات مربوط به امور اداري و يا مرتبط با آن و ارائه پاسخ به ابهامات مطروحه پيرامون قوانين و مقررات مربوط.
 • انجام امور دبيرخانه‌اي شوراي حقوقي از قبيل تهيه دستور جلسات، تنظيم صورتجلسات، ابلاغ تصميمات متخذه شورا به واحدهاي ذي ربط و پيگيري مصوبات شورا.
 • ارائه پيشنهاد و راهكارهاي مناسب براي اصلاح قوانين و مقررات و آيين ‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها در حيطه صلاحيت و اختيارات سازمان با هماهنگي و همكاري واحدهاي مربوط.
 • هماهنگي با ساير واحدها و معاونت‌هاي سازمان در زمينه‌هاي حقوقي و مسائل مربوط به اداري و استخدامي.
 • همكاري و تعامل در رابطه با موضوعات حقوقي مراجع بين‌المللي و مشاركت در تنظيم و بررسي قراردادها و تفاهم ‌نامه‌هاي بين‌المللي سازمان با همكاري و هماهنگي واحد مربوطه.
 • فراهم نمودن تمهيدات لازم جهت تقويت نقش نظارتي امور حقوقي در اجراي قوانين موضوعه.
 • انجام حمايت‌هاي لازم از كاركنان سازمان در اجراي قوانين و مقررات مربوطه.
 • نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات در حوزه‌هاي فوق و ارائه گزارش‌هاي دوره‌اي به مقامات سازمان.
 • انجام ساير امور محوله در چارچوب وظايف و مأموريت‌هاي فوق.

ب) حوزه مجلس

 • پيگيري و پاسخ به شكوائيه هاي كميسيون اصل نودم قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي.
 • دريافت مستمر دستور جلسات هفتگي صحن علني و برنامه هفتگي كميسيون هاي تخصصي مجلس جهت اقدامات لازم.
 • پيگيري و پاسخگويي به مكاتبات معاونت امور مجلس رييس جمهور.
 • بررسي مشروح مذاكرات جلسات مجلس شوراي اسلامي و انجام اقدام مقتضي در مورد مطالبي كه راجع به كليات نظام اداري كشور مطرح مي­گردد.
 • پيگيري و پاسخ به تذكرات، مكاتبات و استعلامات كميسيون‌ها و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با هماهنگي واحدهاي ذيربط.
 • حضور در مجلس شوراي اسلامي و شركت در جلسات كميسيون‌ها در موارد ذي‌ربط و تهيه گزارش‌هاي لازم.
 • پي‌گيري و دفاع از طرح‌ها و لوايح مرتبط با سازمان در دولت و مجلس شوراي اسلامي با هماهنگي واحدهاي ذي‌ربط.
 • بررسي و اظهارنظر كارشناسي نسبت به طرح‌ها و لوايح مرتبط با سازمان و اخذ و جمع‌بندي نظرات كارشناسي واحدهاي ذي‌ربط و ارائه آن به مراجع ذيصلاح و انجام امور دبيرخانه اي گارگروه مربوط.
 • انجام هماهنگي‌هاي لازم جهت حضور معاونين، مديران و كارشناسان سازمان در جلسات صحن علني و كميسيون‌هاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي بمنظور رايزني، ارائه و ايضاح نظرات كارشناسي در خصوص لوايح و طرح‌هاي مطروحه و نظارت بر انجام بهينه آن.
 • همكاري با معاونت‌ها و واحدهاي ذي‌ربط در تهيه و تدوين لوايح (لايحه برنامه توسعه، لوايح بودجه سنواتي و...) و آيين‌نامه‌هاي مربوط.
 • ابلاغ قوانين، تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي مصوب به واحدهاي ذي‌ربط.
 • نمايندگي سازمان در جلسات و كارگروه‌هاي مرتبط.
 • ايجاد و بروزرساني بانك‌هاي اطلاعاتي مرتبط (مكاتبات نمايندگان، طرح‌ها و لوايح و ...).
 • تهيه و تنظيم مجموعه‌ها و گزارشات كارشناسي و تطبيقي و ساير اطلاعات لازم در خصوص تغييرات لوايح و طرح‌هاي مرتبط در مراحل مختلف بررسي در مجلس شوراي اسلامي.
 • هماهنگي جهت ملاقات حضوري نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با رييس و معاونين سازمان.
 • تشكيل جلسات مشترك مسئولين سازمان با نمايندگان، اعضاء كميسيون‌ها و هيأت رييسه مجلس شوراي اسلامي بمنظور تبادل‌نظر و بررسي مشكلات مطروحه.
 • ايجاد تعامل و برقراري ارتباط مؤثر بين سازمان با نمايندگان و كميسيون‌هاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي در راستاي تحقق اهداف و تبيين جهت‌گيري‌ها، سياست‌ها و برنامه‌هاي راهبردي.


Powered by Tetis PORTAL