امور مديريت مشاغل و نظام هاي پرداخت
1 تير 1396 8:51:12
وظايف امور مديريت مشاغل و نظام هاي پرداخت
 • بررسي و انجام مطالعات تطبيقي در خصوص نظام­ها و سامانه­هاي طراحي و ارزشيابي مشاغل دولتي در دستگاههاي اجرايي و ساير كشورها.
 • بررسي و انجام اصلاحات لازم در طرح­هاي طبقه بندي مشاغل، آيين­نامه­ها و دستورالعمل­هاي مربوطه و استقرار آن­ها.
 • -مطالعه، بررسي و تنظيم ضوابط و احكام عمومي ناظر بر مديريت نظام حقوق و دستمزد، پرداخت­ها و ساير اجزاي نظام جبران خدمت كاركنان دولت در بخش مشمول، غيرمشمول و مؤسسات عمومي غيردولتي عام­المنفعه.
 • -مطالعه و بررسي در خصوص ايجاد و برقراري ارتباط در تعيين حقوق و مزايا و عملكرد كاركنان دستگاههاي اجرايي ، نهادهاي عمومي غير دولتي و ساير موسسات عام المنفعه و رابطه آن با شاخص هزينه زندگي.
 • مطالعه و بررسي استقرار نظام­هاي انگيزشي غير مادي براي كاركنان دولت.
 • انجام بررسي­هاي لازم در خصوص تعيين ضريب ريالي افزايش حقوق و مزاياي كاركنان دولت حداقل و حداكثر حقوق، پاداش پايان سال و بازنشستگان و مستمري بگيران بر اساس احكام قانوني و شاخص هزينه زندگي براي پيش­بيني در بودجه سالانه و ارائه پيشنهاد به مراجع ذي ربط.
 • بررسي اقدام در خصوص همترازي ماٌموران و نمايندگان جمهوري اسلامي ايران در كشورهاي ديگر به منظور برقراري فوق العاده اشتغال خارج از كشور.
 • -تهيه و تنظيم ضوابط و مقررات مربوط به انتقال و ماٌموريت كارمندان دولت.
 • -تدوين الگوي متناسب براي انحاء خروج از خدمت (بازنشستگي، باز خريد و از كار افتادگي).
 • بررسي ضوابط و اعلام نظر در مورد تعيين و احصاء شاخص­هاي ضوابط و انتصاب مديران حرفه­اي.
 • بررسي استعلام­ها و ابهام­هاي دستگاههاي اجرايي در رابطه با نحوه اجراي قوانين و مقررات اداري و استخدامي و تهيه گزارش لازم جهت طرح در شوراها.
 • انجام امور دبيرخانه اي شوراي حقوق و دستمزد (تهيه و تنظيم دستور جلسات، صورتجلسات، ابلاغ و پيگيري مصوبات و تصميمات، حفظ و نگهداري مستندات)
 • -بررسي پيشنهاد هاي واصله مربوط به وظايف و اختيارات موضوع بند (ب) ماده 116 قانون مديريت خدمات كشوري و طرح در شوراو ابلاغ مصوبات به واحد هاي مربوطه.
 • -بررسي پيشنهاد هاي مربوط به تشخيص همطرازي مشاغل مورد تصدي مستخدمين موضوع تبصره 2 ماده 133 و تبصره ماده 143 و تبصره 2 ماده 144 قانون استخدام كشوري و تبصره ماده 3 آيين نامه اجرايي قانون اصلاح مقررات بازنشستگي مصوب 8/7/69 بمنظور طرح در شورا.
 • -بررسي پيشنهاد هاي مربوط به برقراري حقوق ورثه شهداء و جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي بر اساس قانون مصوب 25/11/61 و همترازي مشمولين تبصره 1 ماده 4 همين قانون و مشمولين مواد 79 و 80 و 83 قانون استخدام كشوري و مشمولين قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان آور مصوب 1/9/67 مجلس شوراي اسلامي و تعيين سنوات خدمت ارفاقي.

Powered by Tetis PORTAL