امور مديريت مشاغل و نظام هاي پرداخت
12 تير 1396 12:51:22
رئيس امور مديريت مشاغل و نظام هاي پرداخت

نام: همت علي شاه نظري

 Shahnazari.H@arogov.ir

محل استقرار: خيابان شهيد مطهري، بعد از تقاطع مفتح، خيابان جهانتاب، پلاك 46، سازمان اداري و استخدامي كشور


Powered by Tetis PORTAL