27 مهر 1399 11:1:34
به پيشنهاد سازمان اداري و استخدامي كشور؛ شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني با ايجاد اولويت براي داوطلبان بومي شهرستان‌ها در امتحانات مشترك فراگير دستگاه‌هاي اجرايي كشور موافقت كرد

شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني در جلسه مورخ 21‏‏‏‏/07‏‏‏‏/1399 بنا به پيشنهاد سازمان اداري و استخدامي كشور و به استناد قانون اصلاح ماده (۴۴) قانون مديريت خدمات كشوري (مصوب مورخ ۱۶‏‏‏‏‏‏/06‏‏‏‏‏‏/۱۳۹۹ مجلس شوراي اسلامي‏) با ايجاد اولويت براي داوطلبان بومي شهرستان ها (به استثناي شهرستان تهران و مراكز استان‌ها) در امتحانات مشترك فراگير دستگاه‌هاي اجرايي كشور موافقت كرد.

به گزارش روابط‌عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور، به موجب ماده 1 اين بخشنامه كه رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور به به كليه دستگاه‌هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري ابلاغ كرده است، با توجه به تعريف داوطلبان بومي شهرستاني مورد اشاره در ماده‌واحده قانون مذكور، كه داوطلب بايد متولد يا ساكن با سابقه ده سال سكونت در همان شهرستان باشد، بومي‌بودن افراد از طريق ذيل احراز مي‌شود؛

شهرستان محل تولد مندرج در شناسنامه داوطلب با شهرستان مورد تقاضا يكي باشد.

تذكر: با توجه به تغييرات تقسيمات كشوري در سال‌هاي مختلف، در صورت اختلاف نظر يا ابهام در خصوص شهرستان محل تولد، ملاك عمل، نظر اداره كل ثبت احوال استان مربوطه خواهد بود.

استفاده از اولويت بومي از طريق سكونت به موجب تأييد ساكن‌بودن و حداقل ده سال سكونت با ارائه استشهاد محلي (بر اساس فرم پيوست) ممهور به مهر نيروي انتظامي (پاسگاه يا كلانتري محل) در شهرستان مورد تقاضا خواهد بود.

تبصره: داشتن گواهي تحصيل در مقاطع تحصيلي ابتدايي، راهنمايي يا دبيرستان در شهرستان محل مورد تقاضا با تأييد اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه مي‌تواند به عنوان تمام يا قسمتي از سابقه ده سال سكونت به شرط ارائه استشهاد محلي مبني بر تأييد ساكن‌بودن فعلي فرد در شهرستان محل مورد تقاضا ملاك محاسبه قرار گيرد.

مبناي شهرستان براي تعيين بومي‌بودن، تقسيمات كشوري در اولين روز ثبت نام براي آزمون است.

در ماده 2 اين بخشنامه آمده است؛ بر اساس مفاد ماده‌واحده قانون مذكور، داوطلبان بومي شهرستاني نسبت به ساير داوطلبان غيربومي داراي اولويت هستند. اولويت بومي به شرح ذيل اعمال خواهد شد:

«نمره مكتسبه داوطلب بومي شهرستاني در آزمون كتبي(مجموع وزن چهل درصد (40%) براي حيطه عمومي و شصت درصد (60%) براي حيطه تخصصي) با ضريب «يك و چهار دهم» (4‏‏‏‏‏/1) محاسبه و ملاك عمل قرار مي‌گيرد.»

همچنين به موجب ماده 3 اين بخشنامه، حد نصاب آزمون، كسب حداقل پنجاه درصد (50%) نمره مكتسبه نفر اول با ارزش وزني چهل درصد (40%) براي حيطه عمومي و شصت درصد (60%) براي حيطه تخصصي در هر شغل‏‏‏‏‏‏- شهرستان در هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي است.

 


Powered by Tetis PORTAL