20 شهريور 1399 10:2:26
توضيحات معاون سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي كشور در خصوص جزئيات برگزاري هشتمين آزمون استخدامي مشترك فراگير دستگاه‌هاي اجرايي كشور

ثبت نام از داوطلبان در هشتمين آزمون استخدامي مشترك فراگير دستگاه‌هاي اجرايي كشور امروز از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org آغاز شد و به مدت 10 روز ادامه خواهد داشت.

 

به گزارش روابط‌عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور، دكتر سيد صدرالدين صدري نوش‌آبادي، معاون سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي كشور با بيان اينكه زمان ثبت نام در اين آزمون به‌هيچ‌وجه قابل تمديد نيست، گفت: هشتمين آزمون استخدامي مشترك فراگير دستگاه‌هاي اجرايي كشور هفته دوم آبان‌ماه سال جاري برگزار و نتيجه اوليه آن حدود 45 روز بعد اعلام مي‌شود.

دكتري صدري با اشاره به شرايط شركت در اين آزمون اظهار داشت: داوطلباني  مي‌توانند در آزمون مشترك فراگير شركت كنند كه مطابق با ماده 42 قانون مديريت خدمات كشوري، داراي شرايط مندرج در دفترچه و مدرك تحصيلي مطابق با عنوان مدرك تحصيلي مندرج در شرايط احراز مشاغل اعلام‌شده در دفترچه آگهي استخدامي منتشرشده باشند. همچنين داوطلبان محترم بايد دقت كنند عنوان درج‌شده در گواهينامه موقت يا دانشنامه آنان با عنوان مدرك تحصيلي لازم در آگهي استخدام دقيقاً يكسان باشد.

وي افزود: بر اساس بند (ز) ماده (42) قانون مديريت خدمات كشوري و آيين نامه شماره 44178/88384 مورخ 1398/04/22وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك، داوطلبان استخدام بايد سلامت جسماني و رواني، و توانايي براي انجام كاري كه استخدام مي‌شوند را داشته باشند.

معاون سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي كشور با اشاره به اين نكته كه بر اساس قوانين مربوطه، برخي از دستگاه‌ها از شمول قانون مديريت خدمات كشوري مستثني هستند، بيان داشت: ممكن است برخي دستگاه‌ها در قوانين و مقررات خود شرايط ديگري را نيز پيش‌بيني كرده باشند و در اين آزمون نيز شرايط اختصاصي هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي آورده شده است.

وي داشتن حداقل 20 سال تمام و حداكثر 25 سال براي دارندگان مدارك تحصيلي ديپلم، حداكثر 30 سال براي دارندگان مدارك تحصيلي فوق ديپلم، حداكثر 35 سال براي دارندگان مدارك تحصيلي ليسانس، حداكثر 40 سال براي دارندگان مدارك تحصيلي فوق ليسانس و حداكثر 45 سال براي دارندگان مدارك تحصيلي دكتري را شرط سني شركت در اين آزمون عنوان كرد و افزود: اين شرط تبصره‌هايي دارد كه در دفترچه آزمون به صورت كامل توضيح داده شده است. همچنين ميزان مدت خدمت ضرورت داوطلبان به حداكثر سن‌هاي اعلام‌شده اضافه مي‌شود.

دكتر صدري با بيان اينكه افراد داراي مدارك تحصيلي بالاتر از مقاطع تحصيلي اعلام‌شده، براي شركت در آزمون مي‌بايست مدرك (مقطع، رشته و گرايش تحصيلي) ذكرشده در اين دفترچه را داشته باشند، تصريح كرد: بديهي است صدور حكم كارگزيني پذيرفته‌شدگان بر اساس مقاطع تحصيلي مندرج در دفترچه ثبت نام است و حتي اگر افراد مدرك بالاتر داشته باشند، لحاظ نخواهد شد.

وي همچنين تأكيد كرد: بر اساس دستورالعمل آزمون‌ها و قوانين و مقررات مربوطه، هر داوطلب حداكثر مجاز به انتخاب يك شغل‌محل است.

معاون سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي كشور درخصوص شركت دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني در آزمون مشترك فراگير، بيان داشت: قرار است وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز هم‌زمان در اين آزمون شركت داشته باشد ولي تاكنون آگهي استخدامي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي از سوي وزارت يادشده واصل نشده است؛ به محض وصول، اقدامات لازم در اين خصوص صورت خواهد گرفت.

وي در مورد اعمال امتياز براي نيروهاي بومي در اين آزمون، تصريح كرد: اعمال ضرايب بومي از سوي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با دادنامه‌هاي شماره 1265 مورخ 15‏‏‏‏/12‏‏‏‏/1396، و ...  ابطال شده است. بنابراين پس از ابلاغ آراي مذكور و به استناد آن‌ها، اعمال امتياز براي نيروهاي بومي در آزمون‌هاي استخدامي صورت نمي­پذيرد و انتخاب افراد صرفاً در چهارچوب سهميه‌هاي استخدامي مشخص‌شده در متن دفترچه راهنماي ثبت نام اين آزمون و بر اساس نمرات مكتسبه در آزمون كتبي و مصاحبه‌هاي استخدامي مربوطه انجام مي‌شود.

دكتر صدري در اشاره به نحوه محاسبه نمرات داوطلبان، گفت: نمرات داوطلبان به تفكيك حيطه‌هاي عمومي و تخصصي محاسبه و حد نصاب نمره، معادل كسب حداقل 50 درصد امتياز مكتسبه توسط نفر اول با ارزش وزني 40 درصد براي بخش عمومي و 60  درصد براي بخش تخصصي در هر شغل محاسبه و مبناي معرفي براي ساير مراحل داوطلبان قرار مي‌گيرد.

وي در ادامه به ظرفيت استخدامي اين آزمون اشاره داشت و اضافه كرد: در اين آزمون تعداد 38114 ظرفيت استخدامي مربوط به 26 دستگاه اجرايي حضور دارند. بيشترين مجوز استخدامي مربوط به وزارت آموزش و پرورش با 32733 سهميه است. چنانچه آگهي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي نيز واصل شود، اين رقم به صدور 45000 ظرفيت استخدامي خواهد رسيد.

معاون سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي كشور با بيان اينكه تهيه سوالات آزمون عمومي و تخصصي بر عهده موسسه مجري آزمون (سازمان سنجش آموزش كشور) است، گفت: مواد آزمون عمومي عبارتند از : معارف اسلامي، زبان و ادبيات فارسي، اطلاعات عمومي، دانش اجتماعي و حقوق اساسي، رياضي و آمار مقدماتي، زبان انگليسي عمومي، هوش و توانمندي­هاي ذهني و فناوري اطلاعات و مواد آزمون تخصصي براي هر يك از مشاغل بر اساس دانش و مهارت‌هاي تخصصي متناسب با آن شغل مشخص شده و در جدول مربوطه در دفترچه راهنماي ثبت نام داوطلبان آورده شده است.

وي سهميه‌هاي قانوني در نظرگرفته‌شده در اين آزمون را سهميه 25 و 5 درصدي ايثارگران و سهميه 3 درصدي معلولان دانست و اظهار كرد: با هماهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران، سهميه استخدامي مربوط به مشمولان سهميه 25 و 5 درصد ايثارگران در دفترچه امتحان مشترك فراگير مشخص و از سهميه ساير داوطلبان مجزا شده است و داوطلبان ايثارگر تأئيدشده مشمول اين سهميه، براي اعمال سهميه مذكور صرفاً بايد شغل‌محل‌هاي مشخص‌شده در سهميه ايثارگران 25و 5 درصد را حسب مورد انتخاب نمايند.

دكتر صدري ادامه داد: سهميه استخدامي مربوط به مشمولان سهميه 3 درصد معلولان مورد تأئيد سازمان بهزيستي كشور در دفترچه امتحان مشترك فراگير مشخص و از ساير سهميه‌هاي استخدامي مجزا شده است. داوطلبان معلول تأئيدشده مشمول اين سهميه، براي اعمال سهميه مذكور صرفاً بايد شغل‌محل‌هاي مشخص‌شده در سهميه معلولان را انتخاب نمايند. جذب معلولان مورد تأئيد سازمان بهزيستي كشور، از محل سهميه استخدامي (3 درصد قانون جامع حمايت از معلولان) صرفاً از طريق شركت در امتحان مشترك فراگير، كسب حد نصاب و رقابت بين كليه داوطلبان معلول در همان شغل‌محل بر اساس نمره مكتسبه در امتحان مشترك فراگير انجام مي‌شود. ضمناً هيچ يك از اين سهميه‌ها قابل تخصيص به ساير داوطلبان نبوده و در صورت عدم تكميل، باقيمانده سهميه فوق‌الذكر محفوظ خواهد ماند.

وي در پايان تأكيد كرد: هر داوطلب در صورت مشمول‌بودن در سهميه‌هاي قانوني  25 و 5 درصد ايثارگران و 3 درصد معلولان، صرفاً مي‌تواند يكي از سهميه‌هاي مشخص‌شده را بر اساس ضوابط مربوطه استفاده كند؛ به عبارت ديگر، چنانچه داوطلبي واجد شرايط استفاده از دو يا چند سهميه قانوني يادشده باشد، در زمان ثبت نام صرفاً مي‌تواند يكي از سهميه‌هاي مورد نظر را انتخاب كند و مبناي قرار گرفتن وي در هر يك از سهميه‌هاي استخدامي فوق (با رعايت ضوابط مربوطه) انتخاب خود فرد در زمان ثبت نام است.

 


Powered by Tetis PORTAL