امور توسعه دولت الكترونيك
1 خرداد 1396 8:44:33
وظايف امور توسعه دولت الكترونيك
 • بررسي مباني علمي و انجام مطالعات تطبيقي در امور زير ساخت ها ، توسعه كاربردها و توانمندي هاي لازم بمنظور توسعه دولت الكترونيكي.
 • مطالعه و بررسي در خصوص سيستم ها و فرآيندهاي سازماني، طراحي و ساماندهي فضاهاي اداري.
 • مطالعه و بررسي در خصوص ارائه خدمات دولتي با مشاركت بخش غيردولتي (نظير دفاتر پيشخوان).
 • بررسي در زمينه الگوهاي نظري و اجرايي بمنظور تدوين الگوهاي ملي توسعه دولت الكترونيك بر اساس سياست هاي كلي، شرايط و مقتضيات نظام اداري.
 • نظارت و هدايت دستگاههاي اجرايي بمنظور پيشبرد مصوبات كميسيون توسعه دولت الكترونيكي.
 • هدايت، راهبري دستگاههاي اجرايي در تهيه و به روز آوري شناسه خدمات.
 • تهيه و تدوين بخشنامه ها، ضوابط و استانداردها لازم مرتبط با توسعه زير ساخت ها، كاربرد و توانمندي هاي لازم بمنظور توسعه دولت الكترونيكي.
 • يكپارچه سازي و هماهنگ سازي بين دستگاهي در توسعه و به كارگيري زير ساخت هاي دولت الكترونيكي و ارائه خدمات به مردم.
 • مديريت، پيگيري و نظارت بر تحقق پنجره واحد ارائه خدمات الكترونيكي دستگاههاي اجرايي در كشور.
 • برنامه ريزي و هدايت دستگاههاي اجرايي جهت يكپارچه سازي و هماهنگ سازي فرآيندهاي بين دستگاهي در ارائه خدمات الكترونيكي.
 • -همكاري در تدوين شاخص‌هاي ارزيابي دستگاههاي اجرايي كشور در راستاي استقرار و توسعه دولت الكترونيك.
 • تهيه و تدوين و ارائه آمارها و گزارش هاي دوره اي و موردي در خصوص وضعيت دولت الكترونيك جهت ارائه به مراجع ذيصلاح داخلي و بين المللي با هماهنگي واحد‌هاي مربوطه.
 • ترويج و انجام فعاليت هاي فرهنگ سازي براي توسعه استفاده مردم از خدمات دولت الكترونيك.
 • طراحي و تدوين ساز و كارهاي لازم براي اجراي آئين نامه ماده 7 قانون بهبود مستمر كسب و كار و تشكيل كميته ساماندهي و كاهش مراجعات به دستگاههاي اجرايي به واحدهاي توليدي.
 • بهبود و ارتقاء اثربخشي و كارايي در فرآيندها و روش ها بمنظور تسريع و تسهيل در ارائه خدمات.
 • هدايت، راهبري، نظارت و ارزيابي فعاليتهاي دفاتر پيشخوان.
 • طراحي دوره‌هاي آموزشي مربوط به فناوري اطلاعات در حاكميت الكترونيكي.

Powered by Tetis PORTAL