معاون حقوقي، مجلس و نظارت
1 آبان 1398 11:58:56
وظايف معاونت حقوقي، مجلس و نظارت
 • تدوين سياستها، خط مشي ها و برنامه‌هاي سازمان در حوزه امور حقوقي و قوانين، مجلس، سلامت اداري، صيانت از حقوق شهروندان و نظارت و بازرسي و پيگيري چگونگي اجراي آنها.
 • تدوين راهبردهاي نظارت بر اجراي قوانين و مقررات و مصوبات مربوط به صيانت از حقوق شهروندان، ارتقاء سلامت اداري و مبارزه با فساد اداري.
 • راهبري دستگاه‌هاي اجرايي در جهت صيانت از حقوق شهروندي، ارتقاء سلامت اداري،  مبارزه با فساد اداري.
 • هماهنگي و راهبري امور حقوقي، بازرسي و پاسخگويي به شكايات در دستگاه هاي اجرايي.
 • ايجاد هماهنگي و نظارت بر فعاليتهاي دبيرخانه هيات عالي نظارت.
 • انجام هماهنگي و برنامه‌ريزي در خصوص پاسخگويي به استعلامهاي حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي و واحدهاي تابعه در خصوص مسائل مربوط به قوانين و مقررات اداري و استخدامي و هماهنگي با ساير معاونتهاي سازمان در راستاي انجام اثربخش وظايف.
 • اظهارنظر حقوقي در مورد قراردادها، استعلامها و اجراي مصوبات شوراي حقوقي سازمان.
 • نمايندگي حقوقي سازمان در مراجع قضايي و حقوقي.
 • ارتباط و تعامل با مجلس شوراي اسلامي به منظور انعكاس خط مشي ها و برنامه‌هاي سازمان و پاسخگويي به نامه ها، تذكرات و سؤالها نمايندگان و يا كميسيونهاي مجلس در موارد ذيربط.
 • شركت در جلسات مجلس (كميسيونها، و صحن مجلس) و نيز شركت در كميسيونهاي دولت و پيگيري طرح‌ها و لوايح.
 • نظارت بر حسن اجراي مقررات اداري و استخدامي توسط دستگاه هاي اجرايي و ارائه گزارشهاي دوره اي و موردي آن به رياست سازمان و حسب مورد ساير مقامات.
 • نظارت بر  طراحي و اجراي برنامه ها و فعاليتهاي امورهاي زير مجموعه معاونت.
 • تدوين راهبردهاي طراحي و استفاده از پايگاه هاي اطلاعاتي در امور زير مجموعه حوزه معاونت.
 • هماهنگي و نظارت بر چگونگي تدوين و اجراي برنامه ها و طرح ها مطالعاتي امور زير مجموعه حوزه معاونت.
 • سياستگذاري و تائيد برنامه هاي سالانه و موردي امور زير مجموعه معاونت.
 • انجام ساير وظايف و مأموريت‌ها كه در اجراي قوانين و مقررات به حوزه مسئوليت‌هاي اين معاونت محول مي‌گردد.

 


Powered by Tetis PORTAL