امور آمار، برنامه ريزي و تأمين نيروي انساني
1 تير 1397 8:49:28
وظايف امور آمار، برنامه ريزي و تاٌمين نيروي انساني
 • مطالعه و بررسي مباني علمي و تجربيات ساير كشورها در خصوص شاخص­هاي كلان نيروي انساني دستگاه­هاي اجرايي.
 • انجام مطالعات تطبيقي در خصوص وضعيت نيروي انساني دستگاههاي اجرايي.
 • طراحي، استقرار و مديريت سيستم­هاي اطلاعاتي منابع انساني.
 • بررسي روش­هاي جايگزين استخدام به منظور تاٌمين نيروي انساني در چارچوب قوانين.
 • بررسي ضوابط و مقررات جاري و ارائه پيشنهادات در تنظيم يا اصلاح ضوابط، مقررات و قوانين مرتبط با جذب، استخدام و بكارگيري نيروي انساني.
 • سياست گذاري و هدف گذاري براي نظام برنامه ريزي نيروي انساني در چارچوب مواد قانوني مرتبط در اسناد بالادستي و برنامه­هاي توسعه اي كشور.
 • بررسي و تاٌييد سند برنامه نيروي انساني دستگاه­هاي اجرايي.
 • تحليل وضعيت نيروي انساني و نيازهاي استخدامي دستگاه­هاي اجرايي بر اساس سند برنامه تاٌييد شده.
 • تعيين سهميه­هاي استخدامي بر اساس تحليل و برنامه ريزي صورت گرفته و صدور مجوز استخدام.
 • مطالعه و بررسي تجارب كشورهاي موفق در زمينه الگوها و نظام­هاي جذب و گزينش در دستگاه هاي اجرايي و استفاده از اين تجربيات متناسب با شرايط و مقتضيات سازماني و محيطي.
 • تدوين دستورالعمل سنجش توانمندي­هاي عمومي و تخصصي، تعيين مواد آزمون­هاي استخدامي، ويژگي­هاي شخصيتي، استعداد و انگيزه داوطلبان شركت در آزمون­هاي استخدامي بر حسب رشته­هاي شغلي و متناسب با اهداف و نيازهاي نيروي انساني دستگاه­هاي اجرايي مطابق با آخرين يافته­هاي علمي.
 • بازنگري و تدوين دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي بكارگيري افراد در دستگاه­هاي اجرايي بر اساس اسناد بالادستيو تدوين ضوابط ، استانداردها و شاخص هاي مقررات ناظر بر تشخيص صلاحيت و نظارت بر مراكز و مؤسسات ، شركت­ها و تشكل­هاي حرفه­اي بخش غيردولتي ، مجريان آزمون­هاي استخدامي و طراحان سؤالات آزمون­هاي استخدامي و اعتبار سنجي، ارزيابي، نظارت و ساماندهي اين مؤسسات.
 • -همكاري با واحد مربوطه در طراحي سيستم استعداديابي بكارگيري و جذب مديران اجرايي مورد نياز دستگاه­هاي اجرايي.
 • -استاندارد سازي فرآيندهاي مديريت منابع انساني مبتني بر شايستگي در نظام جذب و استخدام.
 • -نظارت بر فرايندهاي جذب و استخدام و بكارگيري نيروي انساني در دستگاه­هاي دولتي و صدور شماره مستخدم و شناسه قراردادي.
 • -طراحي و پياده سازي بانك­هاي اطلاعاتي مرتبط با كاركنان دستگاه هاي اجرايي. (بانك اطلاعات مديران و كاركنان)
 • جمع آوري و تاٌييد فرم شماره (6) موافقتنامه­هاي هزينه­اي.
 • تحليل داده­هاي مستخرج از بانك­هاي اطلاعاتي، استنتاج آماري در راستاي برنامه ريزي نيروي انساني.

Powered by Tetis PORTAL